25 grudnia 2006

Apel – list otwarty do Premiera RP Jarosława Kaczyńskiego (fragmenty)

VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana z apelem o natychmiastowe podjęcie rzeczywistych działań naprawczych w polskiej służbie zdrowia. Program przyjęty przez rząd jest dalece niewystarczający w stosunku do faktycznych potrzeb i ma charakter bardziej propagandowy niż merytoryczny. Nie przewiduje bowiem rozwiązania najważniejszych problemów polskiej służby zdrowia, jak:

  • deficyt środków publicznych, przeznaczanych na opiekę zdrowotną, w stosunku do zakresu świadczeń gwarantowanych przez państwo i zapotrzebowania na te świadczenia,
  • wyzysk personelu medycznego i zadłużanie się szpitali, spowodowane niesprawiedliwą wyceną świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez publicznego płatnika,
  • kolejki chorych, oczekujących na odpowiednie badania lub leczenie, co skazuje wielu Polaków na cierpienia lub śmierć i sprzyja korupcji,
  • nieefektywne wydawanie pieniędzy publicznych na opiekę zdrowotną wskutek monopolu NFZ i braku sprawiedliwej konkurencji między świadczeniodawcami.


Wiceprzewodniczący Zjazdu – Włodzimierz Grądzki
Przewodniczący ZK OZZL – Krzysztof Bukiel

Łańsk k. Olsztyna, 25 listopada 2006 roku

Archiwum