8 stycznia 2007

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 1425/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LISTOPADA 2006 r.

w sprawie przyjęcia terminów
posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
na pierwsze półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na pierwsze półrocze 2007 r.: 12 stycznia,
9 lutego, 23 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1465/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza
kredytu bankowego na potrzeby zakupu siedziby Izby


Na podstawie art. 25 pkt 5, w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dot. zakupu nowej siedziby Izby w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 oraz potrzebami finansowymi w tym zakresie — uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza kredytu bankowego z przeznaczeniem na zakup nowej siedziby Izby w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 w kwocie do 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych).
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego zaciągniętego kredytu, określonego w ust. 1, na nieruchomości Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza przy ul. Łączyny o numerze ewidencyjnym 60/3, w obrębie 1-08-18 jednostki ewidencyjnej Gminy Warszawa Ursynów, do czasu uprawomocnienia się aktu notarialnego nabycia nieruchomości przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie.
3. W przypadku nabycia nieruchomości przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie, określonych w Kw nr WA2M/00399025/5, Kw nr WA2M00437356/3, wyraża się zgodę na przeniesienie zabezpieczenia hipotecznego udzielonego kredytu z nieruchomości przy ul. Łączyny – na nowo nabytą nieruchomość przy ul. Puławskiej 18
w Warszawie.
§ 2
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do zawarcia stosownych umów, związanych z czynnościami określonymi w § 1, tj.: z zaciągnięciem kredytu bankowego oraz ustanowieniem zabezpieczeń hipotecznych na ww. nieruchomościach.
§ 3
Traci moc uchwała nr 961/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza kredytu bankowego na potrzeby zakupu siedziby Izby.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1467/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie ustalenia
terminu i miejsca obrad
XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Działając na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwołuje się XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§ 2
Ustala się termin obrad XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na dzień 31 marca 2007 r. na godz. 9.00.
§ 3
Ustala się miejsce obrad XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1468/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie wyasygnowania
środków finansowych na potrzeby XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przeznacza się na organizację XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie środki finansowe w wysokości do 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1469/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie powołania
Komitetu Organizacyjnego
XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komitet Organizacyjny XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w następującym składzie:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
– kol. Jacek Kubiak,
Członkowie:
1. kol. Janusz Bugaj – Zastępca Sekretarza ORL,
2. kol. Wojciech Borkowski – Skarbnik ORL,
3. kol. Włodzimierz Cerański – Dyrektor Biura OIL,
4. mgr inż. Robert Gortat – Zastępca Dyrektora Biura OIL,
5. p. Zofia Kupczyńska – Kierownik Działu Adm.-Gosp. OIL,
6. mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło – Koordynator Zespołu Radców Prawnych OIL,
7. mgr nauk prawnych Bartosz Niemiec.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum