23 października 2007

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

SM – leczeni w zależności od wieku

W sierpniu br. RPO wystąpił do ministra zdrowia w sprawie osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Rzecznik otrzymał sygnał o naruszaniu praw obywatelskich osób cierpiących na SM i jednocześnie wniosek o podjęcie działań
w tym zakresie. Zdaniem wnioskodawcy, osoby chore na stwardnienie rozsiane nie mają zapewnionego ustawowo i konstytucyjnie prawa równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Utrudnienia w powyższym zakresie trzeba także traktować jako naruszenie praw osób niepełnosprawnych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej.
Całkowicie arbitralnym ograniczeniom podlega dostęp do nowoczesnych metod leczenia stwardnienia rozsianego. Kryterium wieku przy kwalifikowaniu chorych do udziału w programach lekowych niejednokrotnie skazuje na niepełnosprawność osoby w wieku produkcyjnym, aktywne zawodowo – podał rzecznik.
RPO poinformował, że w lipcu 2005 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego złożyło w Ministerstwie Zdrowia „Narodowy Program Leczenia Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym” opracowany przez zespół ekspertów. Mimo wysokich ocen merytorycznych opracowanie nie uzyskało dotychczas formalnej akceptacji organów władzy publicznej.
RPO zwrócił się do MZ o przekazanie stanowiska w sprawie ww. programu przedstawionego przez PTSR, odnośnie potrzeby, możliwości i terminu jego wdrożenia.
AK

Archiwum