3 stycznia 2008

Apel ORL

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 r.

do członków
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
w związku z wejściem
z dniem 1 stycznia 2008 r. przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej


Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, w związku z wprowadzanymi od dnia 1 stycznia 2008 r. zmianami czasu pracy lekarzy, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 176, poz. 1240) i w konsekwencji zmianami form zatrudnienia lekarzy, zwraca się z apelem do Koleżanek i Kolegów – członków naszej Izby o niezawieranie umów o pracę:

1) w których jest zamieszczona klauzula „opt-out”, jeżeli nie przewiduje ona stawki godzinowej wynagrodzenia
w minimalnej wysokości 40 zł brutto dla lekarza specjalisty i odpowiednio niższej dla lekarza mającego I stopień specjalizacji oraz bez specjalizacji,
2) cywilnoprawnych, jeżeli przewidywana stawka wynagrodzenia za godzinę pracy jest niższa niż 100 zł i jeżeli ich treść nie była konsultowana z Okręgową Radą Lekarską w Warszawie, gdyż w udostępnionych Radzie projektach takich umów są zawarte postanowienia niekorzystne dla lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się również o niewyrażanie zgody na pracę w systemie zmianowym, gdyż system ten wyklucza należyte sprawowanie opieki nad pacjentem w szpitalu oraz utrudnia lekarzom korzystanie z różnych form kształcenia podyplomowego, a także dodatkowe zatrudnienie.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie jednocześnie zwraca uwagę Koleżanek i Kolegów, że zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej pozbawia lekarza prawa do zasiłku chorobowego, płatnego urlopu i innych świadczeń pracowniczych.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje również Koleżanki i Kolegów stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury, że pełnione przez nich dyżury zostaną w najbliższym czasie uregulowane odrębnymi przepisami.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum