8 stycznia 2008

Konkurs – proza

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki OIL w Warszawie ogłasza konkurs na krótkie formy prozatorskie, w tym prozę poetycką.
 
Pracę opatrzoną godłem, do 20 stron maszynopisu, w 3 egzemplarzach, należy nadesłać do 30 marca 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres – Okręgowa Izba Lekarska, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65a – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – proza”.

Do pracy konkursowej należy dołączyć drugą kopertę (opatrzoną tym samym godłem) zawierającą dane adresowe Autora.

Maria Żywicka-Luckner

Archiwum