16 stycznia 2008

Rejestracja punktów edukacyjnych rozpoczęta

5 listopada 2008 r. upływa termin zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu przed listopadem 2004 r. Dla pozostałych okres ten trwa 4 lata, począwszy od daty uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie rozpoczyna „rejestrację” punktów edukacyjnych tych Kolegów, którzy od stycznia 2000 r. do listopada 2004 r.
– zgodnie z uchwałami Naczelnej Rady Lekarskiej: z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy; z 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów; oraz z 17 grudnia 2004 r. w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów – i od 4 listopada 2004 r. do 5 listopada 2008 r. – zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2326) – zgromadzili wymaganą liczbę 200 punktów.

Przewidujemy, że w miarę zbliżania się końcowego terminu – do Ośrodka będzie się zgłaszać coraz więcej Kolegów, co może spowodować spiętrzenie pracy
i być przyczyną powstawania kolejek oraz wydłużania się okresu oczekiwania na dokonanie właściwego wpisu do rejestru i do „Prawa wykonywania zawodu”. Aby ułatwić Kolegom terminowe wywiązywanie się z ustawowego obowiązku, zapraszamy już teraz do składania dokumentów potwierdzających uzyskanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych.

Uwaga! Będą uwzględniane tylko
dokumenty potwierdzające realizację form doskonalenia zawodowego określonych w uchwałach Naczelnej Rady Lekarskiej i w rozporządzeniu ministra zdrowia. Dokumenty te, to znaczy: oryginały dyplomów, zaświadczeń, dowodów prenumeraty oraz inne wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia, należy przygotować w porządku chronologicznym.
W celu uniknięcia ewentualnych skreśleń lub korekt w Indeksie Doskonalenia Zawodowego zwracamy się o niewypełnianie samodzielnie stosownych rubryk – pomoże w tym pracownik Ośrodka.
Do dostarczonych dokumentów należy również dołączyć ich spis, który zostanie poświadczony, co będzie dowodem ich przyjęcia. Po odbiór dokumentacji należy się zgłaszać w ustalonym terminie, zależnym od obciążenia pracą Ośrodka. W przypadku lekarzy zamieszkałych poza Warszawą dokumentacja może być składana i odbierana za pośrednictwem kolegów lub osób bliskich. Lekarze zatrudnieni w regionie radomskim mogą składać dokumenty w Delegaturze Izby w Radomiu.

Kolegów, którzy chcieliby poznać szczegółowe zasady naliczania punktów edukacyjnych, zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej oraz rozporządzenia ministra zdrowia, znajdującego się na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/dosk_zawod). Wynika z niego, że w przypadku niektórych form doskonalenia zawodowego obowiązuje limit punktów, co powoduje, że uzyskanie większej ich liczby niż wskazana w rozporządzeniu nie może być zaliczona.
Nie będą również zaliczane punkty uzyskane na podstawie zaświadczeń wystawionych w sposób uniemożliwiający identyfikację daty, miejsca, tematu czy organizatora oraz niespełniające wymogów rozporządzenia ministra zdrowia
z 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 239, poz. 1738 i 1739).

Krzysztof DZIUBIŃSKI
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie

Archiwum