27 stycznia 2009

Uchwały i stanowiska ORL

UCHWAŁA NR 1131R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2008 R.

w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie


Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r., nr 136, poz. 857 – tekst jednolity) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. nr 47, poz. 480), w związku ze zmianą przepisów dot. działania komisji bioetycznych – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Regulamin Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała nr 66/R-IV/02 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 25 października 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie (zm. uchwałą nr 672-IV/03 z dnia 25 października 2003 r.).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1477/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa
Przewodniczącemu i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Działając na podstawie art. 25 pkt 5
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się kol. Andrzejowi Włodarczykowi – Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i kol. Wojciechowi Borkowskiemu – Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przekazania środków budżetowych za wykonanie zadań przejętych od administracji państwowej w roku 2008.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1478/R-V/08

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie zmiany uchwały
nr 993/R-V/08 Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie powołania przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji
w Sektorze Ochrony Zdrowia

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku
z uchwałą nr 993/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji
w Sektorze Ochrony Zdrowi
a – uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 993/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji
w Sektorze Ochrony Zdrowia
§ 9 otrzymuje brzmienie:
1. Dyrektor Ośrodka występuje w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie przedmiotu działania Ośrodka, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. Dyrektor Ośrodka nie może podejmować działań mogących rodzić zobowiązania finansowe wobec Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie bez odrębnego pełnomocnictwa.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 1479/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie upoważnienia
kol. Krzysztofa Dziubińskiego – Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów do potwierdzania
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dopełniania przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia
zawodowego

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. nr 30, poz. 158 ze zm.) i § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz. 2326 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Upoważnia się kol. Krzysztofa Dziubińskiego – Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do potwierdzania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie poprzez dokonanie wpisu w Okręgowym Rejestrze Lekarzy oraz dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w części „Wpisy uzupełniające”.
2. Wyraża się zgodę na upoważnienie przez kol. Krzysztofa Dziubińskiego – Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dwóch pracowników Ośrodka do wpisywania w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w części „Wpisy uzupełniające” potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczby uzyskanych punktów edukacyjnych.
3. Wpis w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, potwierdzający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, będzie opatrzony pieczęcią okrągłą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz pieczęcią Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z adnotacją: „Z upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1480/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie zgody na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie instalacji hydrantowej
w budynku przy ul. Puławskiej 18


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku
z koniecznością wykonania instalacji hydrantowej, która nie była przewidziana w planie remontu budynku nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w kwocie
46.270,06 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i sześć groszy) na wykonanie instalacji hydrantowej.
2. Kosztorys instalacji, o której mowa
w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Instalacja hydrantowa była przedmiotem pierwotnie uzgodnionego projektu i przedmiotem umowy nr 04/04WL/2008 na roboty budowlane, zawartej w dniu 16.04.2008 r., jednakże wg oświadczenia Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mgr. inż. Roberta Gortata, przez przeoczenie nie została ujęta w § 4 ust. 1 stanowiącym o wynagrodzeniu umowy Wykonawcy.
Wobec zaistnienia oczywistej omyłki podjęcie uchwały podwyższającej wartość ww. umowy jest zasadne.

UCHWAŁA NR 1481/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.
w sprawie zgody na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie instalacji CO z wykonaniem węzła cieplnego w budynku
przy ul. Puławskiej 18

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością wykonania instalacji CO wraz z węzłem cieplnym, która nie była przewidziana w planie remontu budynku nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w kwocie
304.007,44 zł (słownie: trzysta cztery tysiące siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) na wykonanie instalacji CO.
2. Kosztorys instalacji, o której mowa
w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 28.060 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych) na wykonanie przyłącza CO.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 108.184,18 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy) na wykonanie węzła cieplnego.

§ 3
1. Wyraża się zgodę na pomniejszenie kosztów wykonania instalacji CO, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, o koszt demontażu CO objęty umową z wykonawcą, tj. o kwotę 11.012,64 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwanaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).
2. Kosztorys demontażu instalacji, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 4
1. Rezygnuje się z budowy konstrukcji ścianki szklanej i wyraża się zgodę na pomniejszenie kosztów wykonania instalacji CO, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, o kwotę 114.093,97 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote
i dziewięćdziesiąt siedem groszy
).
2. Kosztorys ścianki szklanej stanowi załącznik do uchwały.

§ 5
Ustala się łączny koszt budowy instalacji CO na kwotę 315.145,01 zł (słownie: trzysta piętnaście złotych sto czterdzieści pięć złotych i jeden grosz).

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W trakcie prowadzenia remontu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 okazało się, że natychmiastowego remontu dla prawidłowego jego funkcjonowania wymaga instalacja CO, która nie była objęta umową nr 04/04/WL/2008 o roboty budowlane z dnia 16.04.2008 r.
Podjęto również decyzję o bezpośrednim podłączeniu się do SPEC i budowie własnego nowoczesnego węzła cieplnego (zrezygnowano z pobierania ciepła od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Puławskiej 18).
Dla uniknięcia kłopotów związanych
z ogrzewaniem budynku podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK
Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie Apelu VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy o zawieszenie realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


VIII Krajowy Zjazd Lekarzy, w Apelu nr 4 z dnia 7 stycznia 2006 r., zwrócił się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów
o zawieszenie realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów do czasu zapewnienia lekarzom warunków finansowych i czasowych do jego realizacji.
Od czasu wystosowania Apelu VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy ani władze administracji rządowej, ani władze ustawodawcze nie podjęły żadnych działań w tej mierze.
W związku z tym, stosując się do Apelu VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie będzie dokonywał tylko takie czynności w zakresie indywidualnej dokumentacji i ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, o jakie zwróci się lekarz i lekarz dentysta. W szczególności należy zaniechać odnotowywania w okręgowym rejestrze lekarzy i w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu” wzmianek o ewentualnym niedopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego (według przepisu § 8 ust. 3 rozporządzenia). Ponadto braki w indywidualnej dokumentacji i ewidencji doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów nie powinny skutkować żadnymi dyskryminującymi lekarza konsekwencjami.

Sekretarz ORL Ładysław NEKANDA-TREPKA Przewodniczący ORL Andrzej WŁODARCZYK


STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.

w sprawie wyników egzaminów specjalizacyjnych z chorób wewnętrznych


Wyjątkowo niepomyślne wyniki egzaminu specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych w sesji jesiennej 2008r. – prawie połowa osób nie zdała egzaminu i ani jedna osoba nie uzyskała wyniku bardzo dobrego – budzą nasz głęboki niepokój.
W powstałej sytuacji uważamy za konieczne, aby Ministerstwo Zdrowia dokonało gruntownej analizy przyczyn tak niepomyślnych wyników. Naszym zdaniem, pożądane byłoby również rozważenie możliwości ponownego przystąpienia do egzaminów przez osoby, które uzyskały w tej sesji niepomyślny wynik. W szczególności chodzi o te osoby, dla których – zgodnie z aktualnymi przepisami – była to ostatnia dopuszczalna próba.
Skutków niezdania egzaminu spowodowanego błędami popełnionymi przez osoby odpowiedzialne za należyte przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów nie powinien ponosić lekarz.

Zastępca Sekretarza ORL Janusz BUGAJ Przewodniczący ORL Andrzej WŁODARCZYK

Archiwum