17 marca 2009

Komisja Europejska chce poprawić wskaźniki dawstwa narządów

Dla wielu pacjentów przeszczep to jedyna możliwość uratowania życia. Obecnie w UE 56 tys. pacjentów czeka na odpowiedniego dawcę. Ocenia się, że w oczekiwaniu na przeszczep umiera codziennie 12 osób. Proponowana dyrektywa Komisji Europejskiej oraz plan współpracy z państwami członkowskimi przyjęte w grudniu 2008 r. dotyczą m.in. zwiększenia dostępności narządów oraz skuteczności i dostępności systemów działań związanych z transplantacją.

Proponowana dyrektywa tworzy jasne ramy prawne dla dawstwa i przeszczepiania narządów w Unii Europejskiej. Oznacza to, że w każdym państwie członkowskim zostanie utworzony lub wskazany właściwy organ krajowy w celu zapewnienia przestrzegania norm UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa w tym zakresie. Normy te obejmują utworzenie systemu identyfikacji pochodzenia narządów ludzkich oraz systemu zgłaszania istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych. Aby ułatwić wymianę narządów ludzkich, zostaną też ustanowione normy dotyczące zbierania danych o cechach
wybranych narządów, zaś krajowe programy jakości
zagwarantują stałe monitorowanie działania oraz poprawę procesów uczenia się. Celem dyrektywy jest zminimalizowanie ryzyka dla biorców przeszczepianych narządów, poprawa i optymalizacja przydzielania narządów w całej UE oraz dostarczenie chirurgom przeprowadzającym operacje przeszczepów informacji nie-zbędnych do podjęcia najlepszych decyzji.

Plan działania (2009-2015)
obejmuje 10 działań priorytetowych. Są to: poprawa jakości i bezpieczeństwa narządów w Europie, zwiększenie dostępności narządów oraz skuteczności i dostępności systemów działań związanych z transplantacją. Celem planu jest stymulowanie wspólnych działań i ułatwianie ich koordynacji między państwami członkowskimi. Będzie to możliwe m.in. dzięki wymianie dobrych praktyk lub tworzeniu ogólnowspólnotowych umów obejmujących konkretne zagadnienia. Jeden obszar priorytetowy dotyczy np. rozszerzenia zakresu wiedzy i umiejętności komunikacyjnych pracowników ochrony zdrowia oraz grup wsparcia pacjentów w zakresie dawstwa narządów. Drugi ważny obszar to wymiana doświadczeń w zakresie pracy koordynatorów ds. transplantacji w celu zwiększenia liczby dostępnych narządów.

Więcej na:http://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/organs_en.htm

oprac. md

Archiwum