20 maja 2009

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2008

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Rewizyjna działała w składzie 11-osobowym, z wyjątkiem okresu od maja do grudnia, w którym pracowała w składzie 10-osobowym, gdyż kol. Rafał Mańczak zawiesił czasowo swoją działalność w Komisji. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń plenarnych.

Zakończono rozpoczętą w 2007 r. kontrolę gospodarki finansowej Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości. Wydatki OROZ były celowe i oszczędne. Wyjaśnienia wymagało jedynie zatwierdzanie podróży służbowych własnymi samochodami zarówno na przesłuchania, jak i na posiedzenia zespołu rzeczników. Przedstawione przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Janinę Barbachowską dokumenty dotyczące podróży służbowych własnymi samochodami na przesłuchania i na posiedzenia zespołu rzeczników uznano za wystarczające.

Do przeprowadzonej następnie kontroli gospodarki finansowej Delegatury Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej został powołany biegły rewident. Na podstawie kontroli sformułowano następujące zalecenia:
1. Konieczne jest opracowanie zasad sporządzania sprawozdań rocznych (wskazane jest wprowadzenie ramowego wzorca):
– polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
– nowej instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz odrębnej instrukcji obiegu dokumentów – kancelaryjnej.
2. Sporządzanie budżetu powinno następować zgodnie z obowiązującym wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do uchwały nr 61/03/IV z dnia 24 października 2003 r. zmieniającym uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy.
3. Konieczne jest dokonywanie comiesięcznego rozliczenia kosztów w formie sprawozdania, zgodnie z § 9 i 10 Regulaminu Delegatury Radomskiej.
4. Powinna być przestrzegana zasada zatwierdzania wydatków przez przewodniczącego i skarbnika: zgoda przewodniczącego ORL i skarbnika – na wydatki powyżej 1000 zł,
a na zaciąganie zobowiązań do 1000 zł – przez przewodniczącego Delegatury i jednego członka Rady łącznie, zgodnie z § 12 Regulaminu.
5. Sprawozdania miesięczne i roczne powinny być sporządzane w Delegaturze w układzie i według wzoru preliminarza, spójnego z systemem planowania i sprawozdawczości.
6. Zalecono wykazywanie w sprawozdaniach przychodów Delegatury.
7. Należy dokonać podziału kosztów wynagrodzeń przewodniczącego Delegatury Radomskiej według stopnia zaangażowania czasowego, procentowo, oraz zaksięgować wynagrodzenie przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki w koszty OIL, zaś prowadzenie spraw Delegatury
w Radomiu – w koszty Delegatury.
8. Konieczne jest uchwalenie procedury – zasady w poprawionej instrukcji finansowo-księgowej, z uwzględnieniem dwóch poziomów wartości wydatków: od 1000 zł do 3500 zł
– wymagana łączna zgoda uprzednia przewodniczącego ORL i skarbnika, a powyżej 3500 zł – wymagana łączna zgoda uprzednia w formie uchwały Prezydium ORL.

Od marca do października zespół powołany przez OKR zajmował się sprawami związanymi z Ośrodkiem Wspomagania, Prywatyzacji i Restrukturyzacji w Służbie Zdrowia przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, na skutek pism skierowanych do Komisji przez sekretarza ORL oraz dyrektora Ośrodka. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po uzyskaniu opinii prawnej ustalono, że Doradczy Ośrodek Restrukturyzacji i Prywatyzacji został powołany uchwałą nr 4014/P-IV/02 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 13 marca 2002 r. Jednocześnie tą samą uchwałą Prezydium ORL powołało 4-osobowy zespół organizacyjny Ośrodka, który miał w zakreślonym uchwałą terminie (2 miesięcy) przedłożyć pisemną, szczegółową koncepcję organizacji i działalności Ośrodka.
Koncepcja organizacji i działalności Ośrodka nie została przedłożona ani Prezydium, ani Okręgowej Radzie Lekarskiej (brak jakichkolwiek uchwał w przedmiocie organizacji Ośrodka). Ze względu na brak koncepcji organizacji i działalności Ośrodka nie został on włączony do Regulaminu Organizacyjnego Biura OIL, który został zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej nr 1418/R-V/06 z dnia 24 listopada 2006 r.
Doradczy Ośrodek Restrukturyzacji i Prywatyzacji został powołany z dniem 13 marca 2002 r., lecz ze względu na brak określonej koncepcji organizacji i działalności był on tworem martwym, który nie miał również swojej reprezentacji.
Okręgowa Rada Lekarska ostatecznie zatwierdziła Doradczy Ośrodek Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie uchwałą nr 993/R-V/08 z dnia 26 września 2008 r.; oraz Mariolę Romańską jako dyrektora Ośrodka – uchwałą nr 994/R-V/08.

W IV kwartale ubiegłego roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli spraw związanych z zakupem i remontem nowej siedziby Izby przy ul. Puławskiej 18. W skład zespołu kontrolnego weszli wszyscy członkowie Komisji – sprawa w toku.

Przewodnicząca Komisji lub w jej zastępstwie sekretarz Komisji Grażyna Cieślik uczestniczyły w posiedzeniach Prezydium i posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej.

Na posiedzenia plenarne zapraszani byli przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej, dyrektor Biura OIL, zastępca dyrektora oraz skarbnik.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Anna WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA

Archiwum