13 grudnia 2009

Uchwały ORL V kadencji

UCHWAŁA NR 1467/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 r.

w sprawie ustalenia liczby Odznaczeń LAUDABILIS

Na podstawie art. 25 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), zgodnie z § 2 ust. 1 i 3 uchwały nr 43/R-IV/02
z dnia 19 kwietnia 2002 r. – tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 1/IV/04 Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się liczbę 15 (słownie: piętnaście) Odznaczeń LAUDABILIS, które będą wręczone na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1468/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 r.

w sprawie rekomendacji XXVIII Okręgowemu Sprawozdawczo-
-Wyborczemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie kandydatury prof. dr. n. med. Tadeusza Tołłoczki, celem nadania tytułu Honorowego Delegata

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), zważywszy na całokształt działalności Jego Magnificencji Prof. dr. n. med. Tadeusza Tołłoczki oraz uznając Jego szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego, za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe, za wychowanie wielu pokoleń lekarzy, za działalność w towarzystwach naukowych, za przewodniczenie Kapitule Laudabilis i za wprowadzanie w życie młodych lekarzy zasad filozofii etyki i kształtowania postaw moralnych – uchwala się, co następuje:

§ 1
Rekomenduje się XXVIII Okręgowemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kandydaturę prof. Tadeusza Tołłoczki – celem nadania tytułu Honorowego Delegata.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1469/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia negocjacji
ze Spółdzielczym Bankiem Ogrodniczym, dotyczących zaciągnięcia kredytu przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością pokrycia kosztów remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie kredytu w wysokości 3.500.000 PLN (słownie: trzy miliony pięćset złotych) w celu realizacji remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz kol. Włodzimierza Cerańskiego
– Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, do przeprowadzenia negocjacji ze Spółdzielczym Bankiem Ogrodniczym w sprawie uzyskania kredytu na cele remontu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
i do podpisania umowy kredytowej do kwoty określonej w § 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1470/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 r.

w sprawie wydatkowania środków na wykonanie dodatkowych prac elektrycznych i budowlanych i innych elementów wykazanych w protokołach konieczności nr 38 i 39

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością ostatecznego rozliczenia wartości robót, i ostatecznego rozliczenia umowy nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r., dotyczącej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości: 404.517,18 zł. brutto (słownie: czterysta cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych i 18/100) na wykonanie dodatkowych prac elektrycznych i budowlanych oraz innych elementów umowy i jej aneksów wykazanych w protokołach konieczności nr 38 i 39, ze środków kredytowych.

§ 2
Protokoły konieczności, kosztorysy powykonawcze oraz materiały wyjaśniające, o których mowa w §1, zatwierdzone przez inspektorów nadzoru, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z rozliczeniem remontu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul Puławskiej 18, należało podjąć uchwałę w sprawie wykonania dodatkowych niezbędnych prac elektrycznych i budowlanych, wykazanych w protokołach konieczności nr 38 i 39. Konieczność wykonania tych prac, jak i zasadność wydatkowanej kwoty potwierdzili inspektorzy nadzoru.

Protokoły konieczności, kosztorysy powykonawcze oraz materiały wyjaśniające, zatwierdzone przez inspektorów nadzoru, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 1526/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie środków
pieniężnych na zakup mebli w nowej siedzibie
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18


Na podstawie art. 25 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z zakończeniem remontu
i koniecznością zakupu nowych mebli w nowej siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków pieniężnych w wysokości do 250.000 złotych (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zakup niezbędnych mebli biurowych w nowej siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyasygnowana zostanie z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pozyskanych z przedpłaty
z tytułu czynszu od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Inter Polska” za wynajęcie pomieszczeń przez tą firmę w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.

§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1527/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie
świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego


Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 pkt. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.),
w związku z uchwałą nr 864/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Inter Polska” S.A. oraz po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na prowadzenie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie działalności gospodarczej w postaci prowadzenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na wykonywaniu czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do negocjowania i podpisania umowy agencyjnej pośrednictwa ubezpieczeniowego z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Inter Polska” S.A.

§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Archiwum