15 kwietnia 2010

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 52/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013 w składzie:
– kol. Ładysław Nekanda-Trepka – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 37/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Piotr Winciunas,
– kol. Tadeusz Pawlikowski,
– kol. Dariusz Paluszek.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
– postępowanie w sprawie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, uznawanie kwalifikacji formalnych lekarzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz lekarzy cudzoziemców,
– prowadzenie okręgowego rejestru lekarzy, a także inne zadania związane z uprawnieniami do wykonywania zawodu, określone odrębnymi przepisami,
– Inne zadania określone w § 18 uchwały nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r.,
– wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawanych kwalifikacjach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
– wnioskowanie o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie,
– wnioskowanie o wydanie zaświadczenia lekarzom o posiadaniu przez nich prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
– inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 53/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Ryszard Stańczak – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 38/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Wojciech Borkowski,
– kol. Marek Grabowski,
– kol. Wojciech Laskowski,
– kol. Jacek Kwiatkowski,
– kol. Aleksander Pieczyński.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.

§ 3

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
– postępowanie w sprawie wpisania i skreślania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki oraz prowadzenia tych rejestrów, określone odrębnymi przepisami,
– odmowa wpisu do rejestru w związku z niespełnieniem wymogów określonych w odrębnych przepisach,
– prowadzenie rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
– współpraca z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu w zakresie prowadzenia rejestru praktyk oraz archiwum akt osobowych,
– przeprowadzanie kontroli indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich zgodnie z odrębnymi przepisami w ramach nadzoru Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nad prowadzeniem praktyk lekarskich na jej obszarze,
– współdziałanie z innymi organami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakresie prowadzenia nadzoru nad lekarzami i lekarzami dentystami wykonującymi zawód w formie praktyki lekarskiej,
– inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 54/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję Etyki na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Jacek Kubiak – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 41/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Medard Lech,
– kol. Siemiomysł Mirski,
– kol. Stanisław Niemczyk,
– kol. Wojciech Rowiński,
– kol. Jacek Putz,
– kol. Tadeusz Tołłoczko.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
– ocena zgodności postępowania kolegów lekarzy z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej,
– współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
– uczestnictwo w pracach eksperckich, szkoleniach, wykładach na zaproszenie różnych instytucji zawodowych,
– wydawanie opinii w ważnych sprawach środowiska lekarskiego w odniesieniu do norm etyki zawodowej (protesty, zwolnienia itp.),
– organizacja szkoleń z zakresu etyki,
– współpraca z innymi komisjami ORL, NRL i innymi organami Izby,
– rozpatrywanie innych spraw wpływających do Komisji Etyki,
– przedstawianie uchwał, wniosków, apeli do organów samorządu lekarskiego w sprawach dotyczących etyki zawodowej,
– działalność publicystyczna,
– inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 55/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Mirosław Klukowski – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 40/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz,
– kol. Regina Ćwik,
– kol. Marzena Staniszewska-Kozioł,
– kol. Ładysław Nekanda-Trepka,
– kol. Marzena Piasecka,
– kol. Aleksandra Słabik-Ledóchowska,
– kol. Andrzej Siarkiewicz.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
a) opiniowanie i przedstawianie do rekomendacji Okręgowej Radzie Lekarskiej podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
b) wnioskowanie do Prezydium ORL o skierowanie do odbycia stażu na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali ograniczone prawo wykonywania zawodu;
c) współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z marszałkiem województwa mazowieckiego w zakresie organizacji, zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego, organizowania szkoleń oraz nadzoru nad odbywaniem stażu w podmiotach wpisanych na listę marszałka województwa mazowieckiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu lekarza i stażu lekarza dentysty;
d) współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z ministrem zdrowia w zakresie zapewnienia odbywania stażu i kierowania na staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemców, nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;
e) współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie współorganizowania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego;
f) współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z innymi okręgowymi izbami lekarskimi w zakresie zapewnienia odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów będących członkami tych izb;
g) współpraca, w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej, z wojewodą mazowieckim w zakresie odbywania stażu przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty uprawnione do prowadzenia stażu wymagań i warunków, określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
h) opiniowanie oraz występowanie wspólnie z Komisją Legislacyjną do Okręgowej Rady Lekarskiej o zajęcie stanowiska w sprawie przepisów dotyczących odbywania stażu podyplomowego i składania Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 56/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Rafał Paluszkiewicz – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 39/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Robert Adamowicz,
– kol. Barbara Chodzińska,
– kol. Janusz Garlicki,
– kol. Katarzyna Karpińska,
– kol. Hanna Michałek-Baranowska,
– kol. Andrzej Morliński,
– kol. Stanisław Niemczyk,
– kol. Janusz Siemaszko,
– kol. Ryszard Stańczak,
– kol. Mieczysław Szatanek,
– kol. Maria Łyczywek-Zwierz.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
– realizacja zadań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, obejmujących przeprowadzanie konkursów na stanowiska ordynatorów oraz inne kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia, określone odrębnymi przepisami,
– udział w pracach odpowiednich zespołów ustalających przepisy dotyczące ww. postępowań konkursowych oraz wydawanie opinii o projektach aktów prawnych regulujących zajmowanie stanowisk kierowniczych w ochronie zdrowia,
– inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 57/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Marta Klimkowska-Misiak – przewodnicząca Komisji, powołana uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 44/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Anna Kawecka-Piwońska,
– kol. Piotr Kuchta,
– kol. Grzegorz Kwitkiewicz,
– kol. Elżbieta Latoszek-Banasiak,
– kol. Danuta Lesak,
– kol. Agnieszka Leśniak-Trześniewska,
– kol. Elżbieta Małkiewicz,
– kol. Maciej Nowak,
– kol. Roman Olszewski,
– kol. Liliana Piwowarczyk,
– kol. Anna Popis-Witkowska,
– kol. Waldemar Roszkiewicz,
– kol. Danuta Samolczyk-Wanyura,
– kol. Andrzej Ziarkiewicz,
– kol. Piotr Sobiech,
– kol. Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz,
– kol. Andrzej Wojtowicz,
– kol. Elżbieta Woźniak.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
– analizowanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie problemów dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty,
– opracowywanie i przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów,
– promocja w środowisku lekarzy dentystów Zasad Prowadzenia Wolnorynkowej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej uchwalonych przez Międzynarodową Federację Dentystyczną,
– współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej
– inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 4

Komisja ds. Lekarzy Dentystów realizuje zadania określone regulaminem Organizacji i Trybu Działania Komisji ds. Lekarzy Dentystów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 325/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 58/R-V/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 5 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Radę Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Roman Olszewski – przewodniczący Rady, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 42/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Maria Łyczywek-Zwierz,
– kol. Hanna Michałek-Baranowska,
– kol. Barbara Sokołowska-Łapszewicz,
– kol. Irena Tyszko,
– kol. Michał Woroncow,
– kol. Barbara Chodzińska.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.

§ 2

Rada Funduszu Samopomocy realizuje zadania określone regulaminem Funduszu Samopomocy Okręgowej Izby Lekarskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1055/R-IV/04 z dnia 14 maja 2004 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 59/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję ds. Współpracy z Zagranicą na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Krzysztof Schreyer – przewodniczący Komisji, powołany uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 44/R-VI/10 z dnia 5 lutego 2010 r.;
członkowie:
– kol. Joanna Brizińska,
– kol. Krzysztof Makuch,
– kol. Marta Klimkowska-Misiak,
– kol. Andrzej Misiak,
– kol. Maria Marks,
– kol. Tadeusz Pawlikowski,
– kol. Anna Święcicka,
– kol. Emilia Tarasiuk,
– kol. Maria Wysocka-Bąkowska,
– kol. Stanisław Ancyparowicz.
2. Zobowiązuje się Komisję do ukonstytuowania swojego Prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1,
– organizowanie i koordynowanie kontaktów zagranicznych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z samorządami zawodowymi lekarzy i lekarzy dentystów, stowarzyszeniami, towarzystwami medycznymi i innymi organizacjami działającymi w ochronie zdrowia,
– inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 61/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 MARCA 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. Emerytów i Rencistów na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Daniela Machnicka-Bacciarelli
– przewodnicząca Komisji;
członkowie:
– kol. Barbara Sokołowska-Łapszewicz,
– kol. Irena Tyszko,
– kol. Krystyna Falęcka,
– kol. Maria Łyczywek-Zwierz,
– kol. Wanda Jaroszewska-Balicka.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
1) przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie spraw dotyczących lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag,
2) występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej,
3) występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z organizowaniem pomocy OIL w zakresie leczenia i rehabilitacji,
4) organizowanie wypoczynku, rehabilitacji, rekreacji (wczasy rehabilitacyjne, wycieczki różne itp.) dla lekarzy emerytów i rencistów,
5) organizowanie spotkań lekarzy emerytów i rencistów,
6) inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 62/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 MARCA 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Analiz i Wizerunku Lekarza i Lekarza Dentysty Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz.1708) oraz § 28 ust. 6 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Analiz i Wizerunku Lekarza i Lekarza Dentysty, na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Wróbel Julian – przewodniczący Zespołu;
członkowie:
– kol. Kwaśniewski Igor,
– kol. Jodłowski Jacek,
– kol. Andrzej Sopliński,
– kol. Marta Klimkowska-Misiak,
– kol. Przemysław Michalski.

§ 2

Ustala się następujące zadania Zespołu o którym mowa w § 1:
1) określenie strategii komunikacji pomiędzy organami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a członkami Izby oraz pomiędzy Izbą w Warszawie, a społeczeństwem,
2) zbieranie i analiza danych niezbędnych do budowy strategii komunikacyjnej,
3) monitorowanie mediów (telewizji, radia, prasy, mediów elektronicznych etc.) – wyszukiwanie informacji dotyczących środowiska lekarskiego,
4) zarządzanie informacjami kryzysowymi dla środowiska lekarskiego,
5) ustalanie wskaźników efektu działań komunikacyjnych i okresowa ich weryfikacja,
6) systematyczna współpraca z przedstawicielami środowiska dziennikarskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 63/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 MARCA 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Wynagrodzeń Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 6 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Wynagrodzeń Lekarzy, na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Maciej Jędrzejowski – przewodniczący Zespołu;
członkowie:
– kol. Marta Starczewska,
– kol. Dorota Mazurek,
– kol. Przemysław Michalski,
– kol. Igor Kwaśniewski.

§ 2

Ustala się następujące zadania Zespołu, o którym mowa w § 1:
1) monitorowanie wysokości wynagrodzeń w środowisku lekarskim pod kątem dostosowania do nakładu pracy, posiadanych kwalifikacji i odpowiedzialności zawodowej,
2) nawiązywanie kontaktów pomiędzy samorządem lekarskim a związkami zawodowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz wzrostu wynagrodzeń środowiska lekarskiego,
3) opiniowanie warunków pracy i płacy lekarzy,
4) integrowanie środowiska lekarskiego w zakresie negocjowania wynagrodzeń,
5) formułowanie dla Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie opinii, ocen i uwag dotyczących wynagrodzeń lekarzy,
6) doradztwo w zakresie negocjacji wynagrodzeń dla lekarzy,
7) udział w negocjowaniu warunków wynagrodzenia pomiędzy lekarzami a pracodawcami,
8) podejmowanie innych działań służących obronie godności wykonywania zawodu lekarza w zakresie odpowiedniego wynagrodzenia za pracę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 64/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 MARCA 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Legislacyjną Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Aleksander Kotlicki – przewodniczący Komisji;
członkowie:
– kol. Jacek Piątkiewicz,
– kol. Ładysław Nekanda-Trepka,
– kol. Bożena Pietrzykowska-Bodnar,
– kol. Anna Wilmowska-Pietruszyńska,
– kol. Zdzisław Annusewicz,
– kol. Krzysztof Dziubiński.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
1) opracowywanie opinii, ocen, uwag i propozycji zmian, wraz z uzasadnieniami, w odniesieniu do projektów aktów prawnych nadsyłanych w tym celu do Okręgowej Rady Lekarskiej,
2) przedstawianie interpretacji obowiązujących regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz samorządu lekarskiego,
3) opiniowanie projektów regulaminów dotyczących działalności innych komisji Okręgowej Rady Lekarskiej oraz interpretacja obowiązujących regulaminów,
4) współpraca przy formułowaniu projektów stanowisk i uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej wobec różnych spraw i problemów dotyczących ochrony zdrowia, wykonywania zawodu lekarza i działalności samorządu lekarskiego,
5) prowadzenie oraz udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawno-medycznego dla członków samorządu lekarskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 65/P-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 MARCA 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1720/P-V/09 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 października 2009 r.

Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136, poz. 857 – tekst jednolity), uchwały nr 553/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryterium kolejności kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz uchwały nr 1720/P-V09 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2009 r. (zm. uchwałą nr 1822/P-V/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r., uchwałą nr 861/R-V/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., zm. uchwałą nr 1992/P-V/09 z dnia 23 września 2009 r., uchwałą nr 2072/P-V/09 z dnia 7 października 2009 r., zm. uchwałą nr 2331/P-V/09 z dnia 4 listopada 2009 r., zm. uchwałą nr 1525R-V/09 z dnia 27 listopada 2009 r., zm. uchwałą nr 2570/P-V/09 z dnia 2 grudnia 2009 r., zm. uchwała nr 1720/P-VI/10 z dnia 3 lutego 2010 r.), po rozpatrzeniu przez Komisję ds. Stażu Podyplomowego wniosków: lekarza stażysty Marty Towarek i lekarza stażysty Izydory Polkowskiej McMahan o zmianę placówki uprawnionej do odbywania stażu podyplomowego lekarza, od dnia 1 kwietnia 2010 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr 1720/P-V09 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2009 r. (zm. uchwałą nr 1822/P-V/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r., uchwałą nr 861/R-V/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zm. uchwałą nr 1992/P-V/09 z dnia 23 września 2009 r. uchwałą nr 2072/P-V/09 z dnia 7 października 2009 r. zm. uchwałą nr 2331/P-V/09 z dnia 4 listopada 2009 r., zm. uchwała nr 1525/R-V/09 z dnia 27 listopada 2009 r. zm. uchwałą nr 2570/P-V/09 z dnia 2 grudnia 2009 r., zm. uchwała nr 1720/P-VI/10 z dnia 3 lutego 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:
– z listy „Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie-Wawrze przy ul. Strusia 4”, z poz. 1 skreśla się Martę Towarek i wpisuje na listę „Centrum Medyczne Corten Medic Tomasz Sikora, Przychodnia Lekarska nr 1 w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 58”, w poz. 5,
– z listy „Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie-Wawrze przy ul. Strusia 4”, z poz. 2, skreśla się Izydorę Polkowską McMahan i wpisuje na listę „Centrum Medyczne Corten Medic Tomasz Sikora, Przychodnia Lekarska nr 1 w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 58”, w poz. 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 66/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 MARCA 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy i Innych Zawodów Medycznych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz § 28 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. Pośrednictwa Pracy dla Lekarzy i Innych Zawodów Medycznych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Andrzej Morliński – przewodniczący Komisji;
członkowie:
– kol. Jan Lemański,
– kol. Mikołaj Danko,
– kol. Sławomir Sikora,
– kol. Salah Chalabi,
– kol. Jerzy Karasiewicz,
– kol. Andrzej Remiszewski,
– kol. Janusz Siemaszko,
– kol. Jan Zawiślak,
– kol. Wacław Sikora.

§ 2

Ustala się następujące zadania Komisji, o której mowa w § 1:
1) działalność informacyjna związana z dwustronnym przyjmowaniem ofert od pracodawców i pracobiorców (oferty krajowe),
2) pośrednictwo obejmujące kraje UE i inne kraje zainteresowane zatrudnieniem lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych – w oparciu o podpisane umowy,
3) stała informacja w miesięczniku „Puls” – biuletynie OIL w Warszawie i stronie internetowej OIL w Warszawie, o aktualnych ofertach pracy,
4) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie,
5) współpraca z przedstawicielami ambasad krajów zainteresowanych zatrudnianiem lekarzy, lekarzy dentystów i innych zawodów medycznych, obywateli polskich,
6) rozpatrywanie i działania organizacyjne związane z rozwiązywaniem problemów ekonomicznych i merytorycznych lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w krajach Unii Europejskiej,
7) organizowanie w siedzibie Izby rozmów kwalifikacyjnych z kooperantami zagranicznymi,
8) inne, wynikające z uchwał: krajowego i okręgowego zjazdów lekarzy, NRL i ORL w Warszawie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 67/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 MARCA 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Ubezpieczeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz.1708) oraz § 28 ust. 6 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Ubezpieczeń, na okres kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
– kol. Krzysztof Makuch,
– kol. Marta Klimkowska-Misiak,
– kol. Julian Wróbel,
– kol. Krzysztof Dziubiński,
którego celem jest prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczenia dla lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Mieczysław Szatanek

Sekretarz ORL
Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum