6 czerwca 2010

Uchwały i apele

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie przyjął uchwałę
w sprawie umożliwienia lekarzom prowadzącym prywatne praktyki lekarskie
i dentystyczne zakupu leków w hurtowniach farmaceutycznych. To jedna z kilkunastu uchwał przyjętych przez delegatów.

Obecnie możliwość nabywania leków w hurtowniach mają jedynie zakłady opieki zdrowotnej. Kwestia ta jest regulowana rozporządzeniem ministra zdrowia. Przysłuchujący się dyskusji poseł Czesław Czechyra zapowiedział, iż wystąpi w tej sprawie z interpelacją poselską.
Zjazd przyjął ponadto uchwałę o realizacji przez Okręgową Radę Lekarską strategii dotyczącej wizerunku lekarzy.
Delegaci poparli też uchwałę zobowiązującą Okręgową Radę Lekarską do działań prowadzących dozmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tak, by koszty kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, a także składki opłacane na samorząd lekarski, były odliczane od podstawy opodatkowania. W toku dyskusji przypomniano, iż jedynie lekarze zatrudnieni na etacie nie mogą tych kosztów odliczać. „Obowiązek doskonalenia zawodowego obejmuje wszystkich lekarzy bez względu na formę zatrudnienia.
To samo dotyczy obowiązku uiszczania składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego” – głosi uchwała.
Odbyła się krótka debata dotycząca przeznaczenia środków („w szczególności na dokształcanie lekarzy i lekarzy dentystów”) uzyskiwanych z dodatkowej działalności Izby.
– Po co ta uchwała? Przecież Naczelna Rada Lekarska podniosła składkę, aby część tej kwoty mogła być przeznaczona na kształcenie – powiedział były przewodniczący ORL w Warszawie Andrzej Włodarczyk.
Zjazd poparł apel o udział delegatów – mających specjalizację lub wykonujących zawód lekarza dentysty przez co najmniej pięć lat – w zespołach wizytacyjnych, powoływanych przez Okręgową Radę Lekarską w celu przeprowadzania wizytacji praktyk lekarskich, zgłaszanych do rejestracji.
Lekarze dyskutowali nad uchwałą, która zobowiązałaby Okręgową Radę Lekarską do działań w celu zmiany przepisów prawa pracy tak, by lekarze mieli zagwarantowane urlopy zdrowotne po 25 latach pracy. Pojawiły się głosy, że w obecnych realiach finansowych państwa nie ma możliwości, by politycy zechcieli zmienić obowiązujące przepisy w tym kierunku.
Zjazd zaapelował do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i ministra zdrowia o przeznaczenie większej puli pieniędzy na opiekę stomatologiczną dzieci i młodzieży. Delegaci domagali się też zmian w systemie prewencji stomatologicznej dla pokolenia w wieku rozwojowym.

jw

Archiwum