25 czerwca 2010

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 79/R-VI/10
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 23 KWIETNIA 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki ze Śląską Izbą Lekarską celem wcześniejszego spłacenia kredytu komercyjnego zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym na remont siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 212/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z pomocy finansowej okręgowych izb lekarskich, w związku z koniecznością spłaty zadłużenia, wynikającego z remontu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się kol. Mieczysława Szatanka – prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i kol. Andrzeja Sawoniego – skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy pożyczki ze Śląską Izbą Lekarską do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w celu spłaty zadłużenia wynikającego z remontu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Okręgowa Izba Lekarska zawarła umowę pożyczki w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym na kwotę 3.500.000 zł, o oprocentowaniu 9,8%.
W związku z możliwością uzyskania korzystniejszej pożyczki ze Śląskiej Izby Lekarskiej uzyskana kwota 2.000.000 zł posłuży częściowemu zmniejszeniu kapitału kredytu komercyjnego i zmniejszeniu płaconych odsetek w banku. Przyniesie to określone oszczędności dla OIL w Warszawie, a płacone odsetki od pożyczki Śląskiej Izby Lekarskiej pozostaną w środowisku lekarskim.

Prezes ORL Mieczysław Szatanek, sekretarz ORL Ładysław Nekanda-Trepka

UCHWAŁA NR 1271/P;VI/10
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 MAJA 2010 r.

sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w drugim półroczu 2010 r.

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), uchwały nr 26/R;VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w drugim półroczu 2010 r.:
7 lipca; 21 lipca; 4 sierpnia;
18 sierpnia; 1 września; 15 września; 29 września; 6 października;
20 października; 3 listopada;
17 listopada; 1 grudnia;
15 grudnia; 29 grudnia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes ORL Mieczysław Szatanek, sekretarz ORL Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum