1 maja 2011

‚Nie’ dla nadmiernej odpowiedzialności lekarzy

Planowane zmiany przepisów dotyczące wystawiania recept refundowanych zdominowały dyskusję w drugiej części obrad zjazdu. Jej efektem jest uchwalenie stanowiska delegatów (przyjęte przy pięciu głosach wstrzymujących się i żadnym przeciw), w którym zjazd rekomenduje lekarzom niezawieranie umów o wystawianie recept refundowanych z NFZ po 1 stycznia 2012 r., jeśli przepisy ustawy refundacyjnej wejdą w życie.

Obecnie trwają prace w parlamencie nad ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zaproponowane w niej przepisy omówił dla delegatów Maciej Jędrzejowski (artykuł na ten temat jego autorstwa ukazał się w ostatnim numerze „Pulsu”). Gdyby ustawa weszła w życie w niezmienionej formie, wszyscy lekarze musieliby zawierać indywidualne umowy z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Co ważne, to lekarz miałby obowiązek sprawdzenia, czy pacjent ma prawo do leków refundowanych, czy nie. W razie pomyłki lekarz byłby obciążony kwotą nienależnej refundacji.
Zjazd przyjął apel do Naczelnej Rady Lekarskiej o zorganizowanie akcji informacyjnej o planowanych zmianach i zarekomendowanie lekarzom niepodpisywania umów z NFZ na recepty refundowane po 1 stycznia 2012 r.
Maciej Jędrzejowski mówił o kontrolach NFZ i nieadekwatnych karach nakładanych przez Fundusz na lekarzy za błędne wystawianie recept.
– Poproszę o dokumenty. Proszę o podanie przykładu choćby jednego lekarza, który został ukarany za wypisanie w dobrej wierze leku dla osoby nieuprawnionej. Deklaruję, że osobiście będę interweniował u pani minister Ewy Kopacz – mówił Andrzej Włodarczyk. Przypomniał, że recepta refundowana to czek, za który płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. – Chciałbym zapytać państwa, czy znacie taki bank, w którym czek jest realizowany bez sprawdzenia uprawnień tego, kto go wystawił? – pytał.
Krzysztof Makuch przypomniał, że przy Funduszu działa zespół arbitrażowy, który pomaga rozstrzygać sporne kwestie między lekarzami, bądź – co dzieje się najczęściej – dyrektorami szpitali a NFZ, dotyczące wystawiania recept na leki refundowane. – Jest bardzo dużo przypadków. Bywają ewidentne nadużycia ze strony urzędników NFZ. Jak do tej pory prezes NFZ zawsze uwzględniał rekomendacje naszego zespołu i bardzo wielu naszych kolegów się wybroniło – mówił Makuch. W razie spornej kwestii lekarz ma prawo odwołać się do prezesa NFZ. Ten kieruje sprawę do zespołu arbitrażowego i po jego opinii podejmuje decyzję.

Stomatologia i koszty kształcenia raz jeszcze
Zjazd przyjął także stanowisko w sprawie środków publicznych przeznaczanych na stomatologię na Mazowszu. Delegaci domagają się, by poziom finansowania stomatologii w tym województwie był dostosowany do innych województw (na Mazowszu wydatki na stomatologię wynoszą ok. 2 proc. globalnego budżetu NFZ na świadczenia zdrowotne, w innych województwach – ok. 3 proc.).
Stanowisko w sprawie stworzenia możliwości prawidłowego diagnozowania i leczenia chorych przez specjalistów dentystów zostało przekazane do ORL w celu dalszego opracowania. Wnioskodawcy domagali się w nim, by wezwać prezesa NFZ do rozważenia wprowadzenia procedur stwarzających możliwość finansowania ze środków publicznych, w uzasadnionych przypadkach, podstawowych badań diagnostycznych (rtg. pantomograficzne, badanie mykologiczne, morfologia krwi obwodowej) zlecanych przez lekarzy dentystów.
Nie głosowano stanowiska w sprawie objęcia lekarzy możliwością odliczenia kosztów kształcenia podyplomowego od podatku. Wniosek wycofała sama wnioskodawczyni po krótkiej dyskusji. Delegaci przypomnieli, że podobne stanowiska były przegłosowane wcześniej zarówno przez Okręgowy, jak i Krajowy Zjazd Lekarzy. Jak dotąd nie przyniosły żadnego efektu. – Życzenia dzielą się na możliwe i niemożliwe do spełnienia – mówił Andrzej Włodarczyk. – W obecnej sytuacji budżetowej państwa ta sprawa należy do niemożliwych.
Delegaci nie zgodzili się na obowiązek zebrania adresów e-mail do rejestru lekarzy prowadzonego przez Izbę do końca 2013 r. Jednym z argumentów był fakt, że nie wszyscy lekarze mają założone elektroniczne konta pocztowe.
Zjazd nie przyjął też uchwały, która zobowiązywałaby prezesa ORL w Warszawie do przygotowań certyfikacji izby systemem ISO 9001. Wnioskodawca argumentował, że takie działanie mogłoby przynieść wzrost zaufania lekarzy do samorządu.

Podczas zjazdu został też przedstawiony projekt „E-learning w służbie lekarzom” uruchomiony w tym roku. Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowany jest na 36 miesięcy – do końca grudnia 2013 r. W tym czasie lekarze i lekarze dentyści, członkowie OIL w Warszawie, będą mogli wziąć udział nieodpłatnie w 70 multimedialnych programach edukacyjnych. Udział w programie umożliwia uzyskanie 5 pkt edukacyjnych za każdy kurs. Obecnie dostępnych jest 10 kursów (m.in. „Protezy bezklamrowe – uzupełnienia wykonane w oparciu o implanty”, „Kryteria doboru hormonalnej terapii zastępczej” czy „Prawo medyczne – zgoda pacjenta”).

Justyna Wojteczek

Archiwum