15 czerwca 2011

Obwieszczenia OKW

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z 9 kwietnia 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie

Na podstawie art. 16 pkt 1, art. 24 pkt 8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i w związku z uchwałą nr 12 X KZL z 29 stycznia 2010 r. § 42 pkt 4 w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach, wyborów przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Wyborczą podczas obrad XXX OZL w Warszawie 9 kwietnia 2011 r. oraz uchwały nr 16 z 14 lutego 2011 r. Okręgowej Komisji Wyborczej obwieszcza się, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na stanowisko zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 9 kwietnia 2011 r. ogłasza się, że zastępcą okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej na okres kadencji 2009-2013 zostali:
1. Andrzej Jacek Bendek – lekarz
2. Ewa Gałecka – lekarz

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
z 9 kwietnia 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie

Na podstawie art. 16 pkt 1, art. 24 pkt 8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i w związku z uchwałą nr 12 X KZL z 29 stycznia 2010 r. § 42 pkt 4 w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach, wyborów przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Wyborczą podczas obrad XXX OZL w Warszawie 9 kwietnia 2011 r. oraz uchwały nr 16 z 14 lutego 2011 r. Okręgowej Komisji Wyborczej obwieszcza się, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na stanowisko członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego – Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyborów członka OSL, ogłasza się, że członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej na okres kadencji 2009-2013 został lekarz Witold Cieśla.

przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Targowski

Archiwum