15 grudnia 2011

Decyzja zawieszona

Naczelna Rada Lekarska zawiesiła decyzję o rekomendowaniu wpisywania na receptach adnotacji „Refundacja leku do decyzji NFZ” do czasu lutowego Krajowego Zjazdu Lekarzy. W ten sposób dano szansę nowemu ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi na wprowadzenie do aktów prawnych zmian korzystnych dla lekarzy i lekarzy dentystów wypisujących recepty na leki refundowane i obawiających się surowych kar ze strony NFZ.

16 grudnia 2011 r. to data pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej z udziałem ministra zdrowia w tej kadencji i zarazem początek pracy nad zmianami w przepisach refundacyjnych. Rozliczenie z efektów tych prac nastąpi 25 lutego 2012 r. Problemy, którymi obiecał zająć się minister, dotyczą odpowiedzialności lekarza za sprawdzenie, czy pacjent posiada dokument ubezpieczenia, kar za tzw. udokumentowane względy medyczne, recept pro auctore i pro familia oraz oznaczania na recepcie poziomu refundacji leku. Jak wskazał minister, jeśli chodzi o dwie ostatnie kwestie, już zaproponowano konkretne zmiany w rozporządzeniach. Rozwiązania w zakresie oznaczania na recepcie poziomu refundacji leku mają być korzystniejsze, a lekarz wystawiający recepty pro auctore i pro familia nie będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej.
Minister zaproponował możliwość potwierdzenia przez pacjenta faktu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w formie pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Za udokumentowane względy medyczne uznał wpisane w języku polskim rozpoznanie choroby, przypominając, że zakres rozpoznania choroby należy wyłącznie do kompetencji lekarza. Te dwie obietnice miałyby na razie postać komunikatu MZ i NFZ interpretującego zapisy ustawy refundacyjnej. Konkretnymi propozycjami zmian w ustawie i rozporządzeniach ma się zająć zespół złożony z przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej i ministra zdrowia. NRL wybrała do zespołu dziewięć osób.

Katarzyna Strzałkowska,
rzecznik prasowy NIL

Archiwum