6 grudnia 2011

Z Mazowsza

Będzie nowy szpital psychiatryczny w Ząbkach
Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego zdecydowali, że w ciągu czterech lat w podwarszawskich Ząbkach zostanie wybudowany nowy szpital psychiatryczny.

Nowa placówka jest konieczna, ponieważ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”, który pierwszych pacjentów przyjął w 1903 r., zajmuje stare budynki, w bardzo złym stanie technicznym. W ząbkowskiej placówce leczy się schizofrenię, depresję, ciężkie nerwice. Przy szpitalu działa poradnia zdrowia psychicznego, hostel, oddział detoksykacji alkoholowej. Z pomocy lecznicy korzysta ok. 300 pacjentów.

***

Szpital Praski bez dyrektora
Stołeczny ratusz przyjął dymisję Pawła Obermeyera, dyrektora Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.

Przyczyny dymisji dyrektora to, według Urzędu Miasta st. Warszawy, narastające straty lecznicy oraz wzrost kosztów wyższy niż przychody. Paweł Obermeyer był szefem szpitala od grudnia 2008 r. Za jego kierownictwa wybudowano nowy pawilon, w którym znajduje się blok operacyjny, a także uruchomiono SOR. Placówka pozyskała też specjalistów z dziedziny kardiochirurgii i neurochirurgii.

***

Szpital w Otwocku będzie spółką
Radni powiatu otwockiego zgodzili się na przekształcenie ZP ZOZ w Otwocku w spółkę.

Na oddłużenie placówki samorząd może dostać w ramach przekształceń z budżetu państwa 10 mln zł. Ze sprawozdania finansowego za rok 2010 wynika, że ZP ZOZ w Otwocku osiągnął ujemny wynik finansowy 4 224 093,92 zł.
W takim przypadku zgodnie z ustawą z kwietnia 2011 r. powiat musi w trzy miesiące od upływu terminu zatwierdzenia tego sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy albo w ciągu 12 miesięcy podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub likwidacji ZP ZOZ-u.

***

Otwarcie laboratorium w Nowym Mieście n. Pilicą
W październiku ub.r. w Szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą otwarto zmodernizowane laboratorium diagnostyczne oraz pracownię rehabilitacji.

Jest to kolejna inwestycja na terenie SP ZOZ – Nowe Miasto nad Pilicą, która przyczyni się do polepszenia warunków świadczenia usług medycznych. Gmina w trosce o zdrowie mieszkańców sfinansowała zakup aparatury do rehabilitacji za kwotę 30 tys. zł.

***

Będzie szpital w Legionowie?
Władze powiatu legionowskiego zastanawiają się nad budową lokalnego szpitala.

Wszystko za sprawą mieszkańców, którzy zapytani przez samorządowców w ramach ankiety stwierdzili, że chcieliby leczyć się w takiej placówce. Planowany przez samorządowców szpital miałby dysponować oddziałami: ginekologiczno-położniczym, pediatrycznym, chirurgią oraz interną. Z pierwszych szacunków wynika, że szpital na ok. 110 łóżek kosztowałby 80 mln zł. Samorządu nie stać na taki wydatek. Deklaruje jednak, że będzie szukał strategicznego partnera, który pomoże wybudować szpital.

***

Jubileusz w Siedlcach
W październiku ub.r. odbyły się obchody 10-lecia Oddziału Psychiatrycznego SP ZOZ w Siedlcach.

Dr Maciej Dariusz Myszka, przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wygłosił wykład pt.: „Miejsce oddziału szpitalnego w nowoczesnym systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej”, a ordynator oddziału dr Renata Szram – „Działalność i perspektywy rozwoju Oddziału Psychiatrycznego SP ZOZ w Siedlcach”.

***

Pomoc dla szpitala w Pruszkowie
Rada Miasta Pruszkowa podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu pruszkowskiego jako organu założycielskiego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

Zgodnie z uchwałą, na zakup sprzętu medycznego do szpitala przekazanych zostanie 95 tys. zł. Środki te będą przeznaczone na zakup wideokolposkopu, aparatów do terapii ultradźwiękami i elektroforezy, stołu do masażu z elektryczną regulacją, mikrotomu, zatapiarki preparatów histopatologicznych, wirówki laboratoryjnej i cieplarki.

***

Prof. Skarżyński krajowym konsultantem w dziedzinie otorynolaryngologii
Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał nominację na funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii.

W związku z powołaniem na konsultanta w dziedzinie otorynolaryngologii prof. Skarżyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji konsultanta w dziedzinie audiologii i foniatrii.

***

Modernizacja w Ostrołęce
W listopadzie ub.r. w Ostrołęce otwarto unowo-cześnioną Stację Transportu i Obsługi Pojazdów.
Modernizacja rozpoczęła się w 2006 r.

Inwestycja była prowadzona w ramach programu „Modernizacja i wyposażenie budynków dla potrzeb ratownictwa medycznego. Modernizacja obiektów stacji i zakup wyposażenia”. Przeprowadzono częściowy remont dachu wraz z dociepleniem, zmodernizowano linię diagnostyczną oraz zakupiono urządzenia dla potrzeb Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Inwestycja była współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 734 648 zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 44 500 zł.

***

Będzie szpital w Legionowie
Urząd Miasta Legionowo i władze starostwa zleciły analizę, która wskazała, że mieszkańcy oczekują szpitala zapewniającego im podstawowy zakres opieki.

Na podstawie danych statystycznych dotyczących m. in. liczby świadczeń oraz struktury demograficznej powiatu zaplanowano wstępną strukturę szpitala.
Analiza wykazała, że szpital powinien być 4 oddziałowy i posiadać: 55 łóżek internistycznych, 14 łóżek chirurgicznych, 10 łóżek pediatrycznych, 27 łóżek ginekologiczno-położniczych oraz 2 łóżka OIT . Jest to jednak wstępny plan podziału łóżek szpitala. Określenie dokładnej liczby łóżek będzie możliwe dopiero przy opracowaniu ostatecznej formy szpitala. Jako przyszłą lokalizację legionowskiego szpitala wskazuje się teren ośrodka zdrowia znajdująca się przy skrzyżowaniu ulic Sowińskiego i Słowackiego.

***

Nie spłacą kredytu w Pruszkowie
Radni powiatu pruszkowskiego postanowili o kolejny rok odroczyć spłatę pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Docelowo zadłużenie placówki ma zostać umorzone. W 2007 roku SPZ ZOZ w Pruszkowie zwrócił się o udzielenie nieoprocentowanej długoterminowej pożyczki w wysokości nieco ponad 2 mln zł. Samorząd udzielił wówczas pożyczki. Według ustalonego czasu karencji spłata pierwszej raty przypadała na 2010 rok. Jednak radni w ramach wsparcia szpitala zgodzili się na przesunięcie spłaty o rok. Jednak i w tym roku szpital nie będzie w stanie zapłacić pierwszej raty w wysokości 658 tys. zł. Rada przychyliła się do wniosku dyrektora szpitala i podjęła uchwałę odraczającą o kolejny rok spłatę pierwszej raty kredytu.

pk

Nowa przychodnia SPZZLO Warszawa-Żoliborz w Łomiankach
W październiku ub.r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4, należącej do SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Ceremonię uświetniły władze: stolicy, Żoliborza, Bielan i Łomianek, kierownictwo Mazowieckiego Oddziału NFZ, dyrektorzy innych zakładów opieki zdrowotnej, radni m.st. Warszawy oraz pracownicy SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

Budowa nowego obiektu połączonego z budynkiem istniejącej przychodni zakończyła się w sierpniu 2011 r. Placówka świadczy usługi dla 12 tys. mieszkańców gminy Łomianki. Koszty dotychczasowych inwestycji wyniosły ok. 3,5 mln zł, z czego większość została pokryta z własnych środków zakładu. Obecnie zakończony został pierwszy etap prac, który objął m.in. wzniesienie nowego budynku o powierzchni ok. 980 m2, remont piwnic w starym gmachu, wykonanie potrzebnych przyłączy. Budynek przychodni jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizacja drugiego etapu inwestycji, polegającego na remoncie i modernizacji starej przychodni, zakończy się w br. Obecnie w placówce mieści się Poradnia POZ oraz Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

ak

Powstanie Centrum Kliniczne WUM
Przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wkrótce powstanie Akademickie Centrum Badań Klinicznych. Będzie to pierwszy w Polsce ośrodek współpracy środowiska akademickiego z biznesem, rozwijający badania kliniczne.

List intencyjny w tej sprawie 3 listopada 2011 r. podpisali: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, rektor WUM, oraz Bartosz Bednarz, prezes AstraZeneca Pharma Poland, strategiczny partner WUM przy tworzeniu centrum.
– Jesteśmy dumni, że zostaliśmy zaproszeni do tworzenia kolejnego modelowego ośrodka badań klinicznych w Europie – powiedział podczas uroczystości podpisania listu prof. Marek Krawczyk. – Nasz uniwersytet bierze udział w tego rodzaju projektach od dawna. Jesteśmy partnerem w projekcie Electronic Health Records for Clinical Research i w European Clinical Research Infrastucture Network. Współpraca wyższych uczelni z biznesem przyczynia się do powstawania nowoczesnych rozwiązań, zapewnia nową jakość badań klinicznych i poszerza możliwości lekarzy w zakresie korzystania z międzynarodowych standardów terapeutycznych.

mkr

Dla pacjentów
Warszawskie publiczne zakłady lecznictwa otwartego od dłuższego czasu wydają bezpłatne biuletyny – informatory dla pacjentów.

Jednym z najdłużej, bo już od dziesięciu lat, ukazujących się biuletynów jest kwartalnik „Zdrowa Praga”, wydawany przez SZPZLO Warszawa-Praga Północ, przy ul. Jagiellońskiej 34.
Są tam przede wszystkim informacje o działalności SZPZLO, m.in. „Niezbędnik Medyczny Pacjenta” zawierający spis usług medycznych, adresy placówek je wykonujących oraz godziny przyjęć. Pacjenci otrzymują też wiadomości o najważniejszych wydarzeniach w zakładzie. Najwięcej miejsca zajmują artykuły omawiające wybrane schorzenia, zawierające porady lekarskie oraz promujące zdrowie.
Ostatnie strony poświęcone są kulturze. Drukowane są wiersze i wspomnienia pacjentów, historie poszczególnych ulic, opisy dawnych obyczajów.
Każdy numer „Zdrowej Pragi” ma kolorową szatę graficzną. Na pierwszej stronie okładki zwykle zamieszczana jest reprodukcja prezentująca praski pejzaż. Na ostatniej – zdjęcia ukazujące stare zaułki, elementy zdobnicze itp., wiernie oddające zanikający już, dawny klimat tej dzielnicy.

mkr

Archiwum