15 grudnia 2012

KALENDARZ WYBORCZY 2012/2013 WYBORY W REJONACH

UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH

Październik – grudzień 2012
W październiku okręgowe rady lekarskie, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, podjęły uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata (liczba ta jest jednolita dla wszystkich rejonów wyborczych, przy uwzględnieniu minimalnej liczby członków, określonej jako 15 i maksymalnej – 100 – §13 ust. 1 pkt 2 i 3 regulaminu wyborów) oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego (uwzględniając, że rejon wyborczy nie może być mniejszy niż 25 osób – §13 ust. 3 regulaminu wyborów).
Do końca grudnia OKW miała czas na utworzenie rejonów wyborczych. Zgodnie z regulaminem wyborów mogą one obejmować przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju, grupy lekarzy (takie jak emeryci, renciści, specjaliści, lekarze POZ, lekarze wykonujący wyłącznie praktykę lekarską, lekarze stażyści; grupa lekarzy uprawniona do wniosku o utworzenie rejonu nie może być mniejsza niż minimalna liczba członków w rejonie). ORL podjęła uchwałę o powołaniu rejonów wyborczych utworzonych przez OKW (§13 ust. 1 pkt 1 regulaminu wyborów). Następnie OKW, w drodze uchwały, na podstawie ww. uchwały ORL, ustaliła imienne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie – na podstawie liczby członków OIL posiadających czynne prawo wyborcze wg stanu na 31 grudnia 2012 r. (§13 ust. 13 regulaminu wyborów).

Styczeń 2013
1 – 19 stycznia

  • OKW publikuje listy członków rejonów wyborczych na stronie internetowej OIL oraz udostępnia do wglądu w siedzibie okręgowej izby.
  • OKW jednocześnie przekazuje informację członkom rejonu o wpisaniu na listę określonego rejonu oraz o możliwości zmiany rejonu i wskazaniu, w którym zamierzają uczestniczyć w wyborach (informacja może być przekazana łącznie ze styczniowym biuletynem izby w formie pisemnego powiadomienia, dodatkowo może być do niej dołączona informacja o zgłaszaniu przez członka rejonu wyborczego kandydatów na delegatów i możliwości zgłoszenia własnej osoby) (załącznik nr 3 do regulaminu wyborów).

OSTATECZNE USTALENIE IMIENNEJ LISTY CZŁONKÓW REJONU WYBORCZEGO I LICZBY MANDATÓW NA ZJAZD OKRĘGOWY

Luty 2013
1 – 18 lutego

  • OKW przyjmuje wnioski członków izby o umieszczenie na liście innego rejonu wyborczego (listownie, e-mailem, faksem, osobiście).

19 – 28 lutego

  • OKW ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów w każdym rejonie wyborczym na stronie internetowej izby (zgodnie z programem FINN) oraz udostępnia do wglądu w siedzibie izby.
  • ORL, na wniosek OKW, podejmuje uchwałę, w oparciu o liczbę mandatów określoną w rejonach wyborczych, o liczbie mandatów na okręgowy zjazd lekarzy w liczbie nie mniejszej niż 80 i nie większej niż 400 (§14 ust. 3 regulaminu).

Archiwum