10 grudnia 2012

Uchwały i stanowiska ORL

UCHWAŁA NR 56/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z 23 LISTOPADA 2012 r.
w sprawie odwołania Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.), stanowiska nr 1/Z/VI/12 z 31 marca XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawie braku sprawozdań Komisji ds. Młodych Lekarzy i ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz §27 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uchwala się, co następuje:

§1

Odwołuje się Komisję ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie powołaną uchwałą nr 85/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 21 maja 2010 r. w składzie: kol. Anna Klimkiewicz, kol. Wojciech Głuchowski, kol. Paweł Jezierski, kol. Paweł Wierzbicki.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Komisja ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie została powołana uchwałą nr 85/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie 21 maja 2010 r.
W związku z niezłożeniem sprawozdania ze swojej działalności przez ww. komisję na XXXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy, XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie 31 marca 2012 r. przyjął stanowisko o rozwiązaniu komisji i powołaniu jej w nowym składzie.
Ze względu na dalszy brak aktywności Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uchwala się, jak na wstępie.

***

UCHWAŁA NR 57/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z 23 LISTOPADA 2012 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.), stanowiska nr 1/Z/VI/12 z 31 marca XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawie braku sprawozdań Komisji ds. Młodych Lekarzy i ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz §27 ust. 4 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uchwala się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do końca kadencji 2009-2013 w następującym składzie:
Przewodnicząca komisji
Kol. Dorota Mazurek

Członkowie
Kol. Dominika Gładysz
Kol. Ewa Migacz
Kol. Anna Stępień

§2

Zobowiązuje się komisję do ukonstytuowania swojego prezydium na jednym z najbliższych jej posiedzeń.
§3

1. Ustala się następujące zadania komisji, o której mowa w §1:
1) reprezentowanie środowiska młodych lekarzy i lekarzy dentystów wobec samorządu lekarskiego, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych po uzyskaniu delegacji ORL,
2) rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między młodymi lekarzami na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie.
2. Komisja jest upoważniona do wyrażania opinii środowiska młodych lekarzy: lekarzy stażystów i lekarzy odbywających specjalizację – członków Okręgowej Izby Lekarskiej im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie przed ORL w Warszawie.
3. Komisja realizuje zadania, określone w pkt 1, przez:
1) wyłonienie przedstawicielstwa reprezentującego interesy młodych lekarzy przed organami samorządu lekarskiego, administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw młodych lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie stażu podyplomowego, egzaminu państwowego, kształcenia specjalizacyjnego i kształcenia ustawicznego oraz innych aspektów regulowanych prawem medycznym i Kodeksem Etyki Lekarskiej,
3) organizowanie i propagowanie różnych form współpracy między młodymi lekarzami,
4) stworzenie sieci informacyjnej młodych lekarzy,
5) rozwijanie kontaktów ze środowiskami młodych lekarzy w całym kraju i zagranicą,
6) dbanie o przestrzeganie przez młodych lekarzy obowiązujących zasad etyki i deontologii zawodowej.
§4

Traci moc uchwała nr 85/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 21 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej ds. Młodych Lekarzy na okres kadencji 2009-2013.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***

UCHWAŁA NR 59/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z 23 LISTOPADA 2012 r.
w sprawie zmiany brzmienia załącznika nr 1 do uchwały nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV OZL OIL w Warszawie dotyczącej ustanowienia Medalu im. Jerzego Moskwy.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz uchwały nr 606/R-V/07 z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dotyczącej ustanowienia Medalu im. Jerzego Moskwy (zm. uchwałą nr 304/R-V/09 z 26 czerwca 2009 r., zm. uchwałą nr 24/R-VI/11 z 19 października 2011 r.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Ustala się nowe brzmienie regulaminu przyznawania Medalu im. Jerzego Moskwy, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV OZL OIL w Warszawie dotyczącej ustanowienia Medalu im. Jerzego Moskwy.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
do uchwały nr 59/R-VI/12 ORL w Warszawie
z 23 listopada 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU IM. JERZEGO MOSKWY

§1

1. Medal im. Jerzego Moskwy przyznawany jest lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom zasłużonym dla środowiska lekarskiego.
2. Medal przyznaje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§2

1. Wnioski o przyznanie medalu mogą składać członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sekretariacie prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. Wzór wniosku o przyznanie medalu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Co najmniej raz w roku prezes informuje Okręgową Radę Lekarską w Warszawie o osobach odznaczonych medalem wraz z uzasadnieniami przyznania.
§3

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie lub osoba przez niego wyznaczona wręcza medal wraz z dyplomem w czasie obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie lub Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie albo w czasie stosownego spotkania środowiska lekarskiego. Ceremonii wręczenia można dokonać również w miejscu zamieszkania osoby odznaczonej, jeśli stan zdrowia uhonorowanego nie pozwala na udział w tych spotkaniach.

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z 31 SIERPNIA 2012 r.
w sprawie odstąpienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie od udziału w postępowaniu konkursowym, przeprowadzanym w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, na stanowiska kierownicze przewidziane w art. 49 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.).(tekst jednolity)

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża ponownie zdecydowany sprzeciw wobec postanowień rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie niebędącym przedsiębiorcą (DzU z 2012 r., poz. 182) i trybu jego wprowadzenia z pominięciem konsultacji społecznej, bowiem ustalony w rozporządzeniu skład komisji konkursowej na stanowisko ordynatora jest nie do zaakceptowania przez samorząd lekarski.
Rozszerzenie składu komisji konkursowej do 11 osób, z których 6 jest przedstawicielami kierownika podmiotu leczniczego, w której nie ma miejsca dla specjalisty wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny i przedstawiciela specjalistycznego towarzystwa naukowego, uniemożliwia wybranie najlepszego merytorycznie kandydata na stanowisko ordynatora i praktycznie sprowadza się do akceptacji kandydata przedstawionego przez kierownika podmiotu leczniczego.
Podobne zastrzeżenia dotyczą przeprowadzania konkursów na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego – w nowym rozporządzeniu z komisji konkursowej całkowicie wyeliminowano przedstawicieli okręgowych izb lekarskich.
Uważamy, że zapisy rozporządzenia dążą do marginalizacji roli samorządu lekarskiego, na co nie wyrażamy zgody.
Mając na uwadze powyższe argumenty, jak również brak jakiejkolwiek reakcji ze strony ministra zdrowia na nasze stanowisko z 17 lutego 2012 r., Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, oświadcza, że odstępuje od udziału w postępowaniach konkursowych, przeprowadzanych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, na stanowiska kierownicze przewidziane w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.).
Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie oświadcza, że w przypadku kiedy dyrektor ogłaszający konkurs na stanowisko ordynatora – na wniosek okręgowej rady – powoła w skład komisji konkursowej, poza lekarzami wskazanymi przez radę, tj. przewodniczącym komisji konkursowej, ordynatorem oddziału i przedstawicielem okręgowej rady lekarskiej, jako przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego wskazanego przez radę konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, przedstawiciela właściwego specjalistycznego towarzystwa naukowego oraz przedstawiciela samorządu lekarskiego, okręgowa rada przystąpi do udziału w postępowaniu konkursowym.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zgłasza również sprzeciw przeciwko formie, w jakiej wprowadzono przedmiotowe rozporządzenie, tj. praktycznie bez konsultacji z samorządami zawodowymi, gdyż projekt rozporządzenia przesłany do zaopiniowania samorządowi lekarskiemu odbiegał w sposób znaczny od tekstu obowiązującego rozporządzenia, co uniemożliwiło samorządom jakąkolwiek dyskusję w tym zakresie i stanowiło naruszenie art. 5 pkt 16 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.).
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca uwagę, iż nie jest to pierwszy przypadek wprowadzenia aktu prawnego przez ministra zdrowia z naruszeniem ww. przepisów.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie oczekuje zajęcia przez ministra zdrowia stanowiska merytorycznego w tej niezwykle ważnej sprawie.

prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek,
sekretarz ORL w Warszawie Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum