28 lutego 2019

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

 3 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2018 w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra sprawiedliwości, opublikowane w DzU z 2018 r., poz. 2360.

9 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 4 stycznia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 34.

Zmiana rozporządzenia dotyczy przeznaczenia przez świadczeniodawców oraz podwykonawców środków otrzymanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 1200 zł miesięcznie, za okres od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r.

Zmienione rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

11 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, opublikowane w DzU z 2018 r., poz. 2403.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego płatnik składek, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją, niezbędną do ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Zakład ustala, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania ubezpieczonego, jeżeli dokumentacja zgromadzona w postępowaniu jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

11 stycznia 2019 zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 59, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

16 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 77.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 1

– Wykaz świadczeń gwarantowanych:

– w części I świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi, w postaci dodanych następujących świadczeń: wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora, wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora, całkowita rekonstrukcja piersi, obustronna całkowita rekonstrukcja piersi,

– w części II świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami, w postaci dodanego świadczenia: wysokie lub bardzo wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy piersi zgodnie z kryteriami kwalifikacji do świadczenia profilaktyczna mastektomia.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w załączniku nr 4, zawierającym wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń.

18 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 stycznia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 97.

Dodatkowe wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu medycznego, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich, oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów dla:

– przewodniczącego komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 250 zł i nie większej niż 450 zł, oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył,

– lekarza – członka wojewódzkiej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 400 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył,

– sekretarza komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył,

– pracownika średniego personelu medycznego, wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 130 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby
posiedzeń, w których uczestniczył.

Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości, o której mowa wyżej, przysługuje od 4 lutego 2019 r.

24 stycznia 2019 zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 141, obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

24 stycznia 2019 zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 140, obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

25 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 6 grudnia 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 46.

29 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 stycznia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 165.

29 stycznia 2019 zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 168, obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

 30 stycznia 2019 zostało opublikowane DzU z 2019 r., poz. 173, obwieszczenie ministra zdrowia z 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

30 stycznia 2019 zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 175, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.

   9 lutego 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 6 grudnia 2018 o zmianie ustawy o zawodach    lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 150.

Zgodnie z przepisem art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Przepisu nie stosuje się, gdy:

1) tak stanowią ustawy;

2) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje;

3) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy po poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach ujawnienia;

5) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu;

6) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4, zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w pkt. 1–5, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres ujawnienia.

Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, o którym mowa wyżej, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, zgodę wyraża sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku), w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub lekarza.

Lekarz może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się ujawnieniu jest osobą bliską. Sąd, wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres ujawnienia.

W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej, sąd spadku w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta albo dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem sąd bada interes uczestników postępowania, rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, wolę zmarłego pacjenta oraz okoliczności wyrażenia sprzeciwu.

Lekarz nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta bez jego zgody.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, pacjent ma prawo do zachowania
w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

W celu realizacji tego prawa osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem jego zdrowia.

Przepisu nie stosuje się, gdy:

1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo innych osób,

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Przepisu nie stosuje się również do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

W sytuacjach, o których mowa wyżej, ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.
W sytuacji, o której mowa w pkt. 3, zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 1–3 i postępowania przed komisją wojewódzką, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.

Osoba bliska oznacza małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres ujawnienia.

Zwolnienia z tajemnicy za zgodą osoby bliskiej nie stosuje się, jeśli sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

Przed wyrażeniem sprzeciwu pacjent ma prawo do uzyskania informacji o jego skutkach.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres ujawnienia zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd spadku w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca
o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się ujawnieniu jest osobą bliską. Sąd, wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres ujawnienia.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej zgodę na udostępnienie wyraża sąd spadku w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się udostępnieniu jest osobą bliską.

W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej sąd spadku w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres udostępnienia w sytuacji określonej w ustawie. 

„Miesięcznik OIL w Warszawie Puls” nr 3/2019

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum