6 marca 2018

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 1.01.2014–31.12.2017 r.

Podsumowanie kadencji

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w Warszawie jest organem warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej stojącym na straży przestrzegania etyki zawodowej oraz przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty.

W okresie czteroletniej kadencji, tj. od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2017 r., do Biura Okręgowego Rzecznika wpłynęło 1618 spraw, z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało 166. Z łącznej liczby 1784 spraw rzecznik zakończył 1658, z czego w 807 sprawach wydał postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, w 501 – postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a w 225 skierował do Okręgowego Sądu Lekarskiego wnioski o ukaranie łącznie 235 lekarzy, co stanowi około 15 proc. rozpatrywanych spraw.

W większości wypadków sprawy kończyły się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia bądź o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, najczęściej z powodu braku dostatecznych dowodów świadczących o popełnieniu przez lekarza przewinienia zawodowego.

Przeważały sprawy dotyczące zarzutu braku należytej staranności lekarza w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym. Obejmowały m.in. następujące specjalności: choroby wewnętrzne – 346, chirurgia ogólna – 117, psychiatria – 116, ginekologia – 91, położnictwo – 52, traumatologia i ortopedia – 100, pediatria – 56, neurologia – 55, protetyka stomatologiczna – 128, stomatologia zachowawcza – 84. Ponadto wpływały skargi na nieetyczne zachowanie się lekarza, m.in. dotyczące konfliktu w relacji lekarz – pacjent, niestarannego prowadzenia dokumentacji medycznej, niezgodnego z obowiązującymi przepisami wydawania zaświadczeń lekarskich, niezachowania tajemnicy lekarskiej, udziału lekarzy w reklamie produktów leczniczych i innych środków medycznych.

Prowadząc postępowania wyjaśniające, rzecznik niejednokrotnie posiłkował się opiniami biegłych, który to dowód w okresie kadencji dopuszczał aż w około 300 przypadkach.

W trakcie prowadzonych postępowań rzecznik przesłuchał około 2500 osób.

Dodatkowo w minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło około 430 interwencji, zapytań, na które każdorazowo rzecznik udzielał odpowiedzi, informował, prowadził szeroką korespondencję z organami władzy publicznej i instytucjami publicznymi (prokuraturami, sądami, placówkami medycznymi, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Rzecznikiem Praw Obywatelskich itp.).

Analiza prowadzonych spraw uprawnia do stwierdzenia, że wielu skarg można by uniknąć, gdyby lekarze udzielali pacjentom bądź ich rodzinom bardziej wyczerpujących i zrozumiałych informacji dotyczących istoty schorzenia, proponowanego sposobu leczenia i rokowania, tym bardziej że obowiązujący obecnie system organizacyjny w ochronie zdrowia nie ułatwia pracy lekarzom ani nie sprzyja pacjentom i niejednokrotnie generuje sytuacje konfliktowe, co przejawia się w napływających skargach. 

p.o. OROZ Janina Barbachowska

W związku z dobiegającą końca VII kadencją Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie pragnę gorąco podziękować całemu Zespołowi Okręgowego Rzecznika, zarówno Zastępcom Rzecznika, jak i pracownikom Biura Okręgowego Rzecznika, za zaangażowanie i pełną poświęcenia pracę.

Dziękuję również za współpracę członkom Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie.

p.o. OROZ Janina Barbachowska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum