21 lutego 2007

MZ w sprawie podwyżek dla lekarzy stażystów i rezydentów

Nawiązując do pisma NRL (…) z 7 listopada 2006 r. w sprawie napływających skarg od lekarzy stażystów i lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydentury, dotyczących nieobjęcia ich podwyżkami wynikającymi z ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. nr 149, poz. 1076), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W ww. ustawie nie były uwzględniane podwyżki dla lekarzy stażystów i rezydentów ze względu na ich odrębny status zawodowy. Ta grupa lekarzy bowiem odbywa kształcenie podyplomowe w zakładach opieki zdrowotnej, które jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa, a nie ze środków NFZ.

Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 1966 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 204 z późn. zm.)., podstawową formą kształcenia absolwentów akademii medycznych uzyskujących ograniczone prawo wykonywania zawodu jest obowiązkowy staż podyplomowy, obejmujący pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinach:

– w przypadku lekarza: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz medycyny rodzinnej,
– w przypadku lekarza dentysty: stomatologii ogólnej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 57, poz. 553 z późn. zm.), realizacja stażu musi być zgodna z ramowym programem stażu lekarza lub lekarza dentysty. Przebieg stażu planuje i nadzoruje koordynator, natomiast odpowiedzialnym za realizację przez stażystę programu cząstkowego lub części stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej, jest opiekun stażu.

Stażysta wykonuje wszystkie czynności pod opieką doświadczonych, wyznaczonych do koordynacji i nadzoru lekarzy, i nie świadczy samodzielnie usług medycznych. Staż podyplomowy jest przedłużeniem kształcenia i kończy się egzaminem państwowym uprawniającym do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza.

Minister zdrowia finansuje wszystkie koszty wymienione w ww. rozporządzeniu – wynagrodzenie dla stażysty lekarza w wysokości 2269 zł wraz z uwzględnieniem dyżurów medycznych, lekarza dentysty w wysokości 1686 zł wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), ryczałt obejmujący wynagrodzenie koordynatorów, koszty materiałowe w przypadku stażu lekarza dentysty, koszty prowadzenia szkoleń i in. Środki na finansowanie stażu podyplomowego są zaplanowane w budżecie państwa.

W odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydentury – odrębny status wynika z faktu, że przedmiotem finansowania z budżetu państwa jest umożliwienie lekarzom (mającym prawo samodzielnego wykonywania zawodu) realizowania specjalizacji w danej dziedzinie medycyny, a nie wypłata wynagrodzeń (ze środków NFZ) za świadczenie przez rezydenta usług zdrowotnych w danym zakładzie, w którym jest odbywana rezydentura.

W ramach specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury – lekarz uzyskuje tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego. Sprawowanie nadzoru nad realizacją planu odbywania specjalizacji leży w gestii kierownika specjalizacji. Lekarz, odbywający specjalizację w danej dziedzinie medycyny, wszystkie czynności wykonuje pod nadzorem kierownika i nie świadczy samodzielnie usług medycznych.
(…) Nie było zatem podstaw do ujęcia środków na wzrost wynagrodzeń dla omawianych grup osób w ustawie z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
Należy jednocześnie podkreślić, że w 2006 r. podjęte zostały działania zmierzające do kompleksowego unormowania kwestii wynagrodzeń w ochronie zdrowia. W tym celu zarządzeniem prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 r. powołany został Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Zasad Zatrudnienia i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia. Przedmiotem prac Zespołu jest opracowanie propozycji nowych podstaw prawnych zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia. W szczególności Zespół prowadzi prace nad określeniem sposobu waloryzacji wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.

Z pisma podsekretarza stanu Jarosława PINKASA
– z upoważnienia ministra zdrowia
– do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
Konstantego RADZIWIŁŁA
z 22 grudnia 2006 r.

Archiwum