24 kwietnia 2007

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie za rok 2006

W omawianym okresie do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 255 skarg wymagające podjęcia czynności sprawdzających.

Łącznie rozpatrzono 395 spraw, w tym:

140 – z okresu poprzedniego oraz 225 – zgłoszonych w 2006 r.;
z czego: 73 – zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
127
– zakończono wydaniem
postanowienia o umorzeniu
postępowania wyjaśniającego;
65
– skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y;
14 –
przesłano do odpowiednich organów.

Ogółem zakończono 279 spraw;
116
spraw pozostało do rozpatrzenia na rok 2007.
W toczących się sprawach
przesłuchano 677 świadków.
Rzecznicy uczestniczyli
w 100 rozprawach przed OSL.

Archiwum