26 kwietnia 2007

Numer 2007/04

 • Na marginesie - Sprawa życia l...

  Sprawą życia lub śmierci jest to, czy lekarz będzie mógł pomóc pacjentowi. Ale do tego potrzebne są: nadzieja i zaufanie. Nad...

  Zobacz więcej
 • Rozmowa z Bolesławem Piechą

  Z sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesławem PIECHĄ rozmawia Ewa Gwiazdowicz Panie ministrze, na czym polega po...

  Zobacz więcej
 • Przypadek prof. Jędrzejczaka

  O silnym wpływie mediów na kształtowanie poglądów i postaw odbiorców nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Zalewani ogromem pr...

  Zobacz więcej
 • Bezpłatne szkolenia w Klubie L...

  Szkolenie jest zarejestrowane w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warsz...

  Zobacz więcej
 • AM w sprawie prof. Jędrzejczaka

  Uchwała Rady I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, podjęta w dn. 7 marca 2007 r., wobec zarzutów skierowanyc...

  Zobacz więcej
 • 1% na szczytny cel

  Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, istnieje możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego ...

  Zobacz więcej
 • Opinia zespołu ekspertów MZ w ...

  (...) Medyczny dorobek ogólnoświatowy wskazuje, że w sytuacji braku możliwości doboru i pozyskania materiału transplantacyjne...

  Zobacz więcej
 • W sprawie "Czarnej księgi"

  Jestem głęboko poruszony ostrą reakcją Pana Ministra Religi na apel Doktora Andrzeja Włodarczyka w sprawie zgłaszania zdarzeń...

  Zobacz więcej
 • Stanowisko Prezydium Okręgowej...

  Prezydium ORL w Warszawie wyraża ubolewanie w związku z zamieszczoną w "Dzienniku" w dn. 2 marca br. wypowiedzią członka nas...

  Zobacz więcej
 • Na Święta Wielkanocne

  Zmartwychwstał Pan prawdziwie! Alleluja! Zbliżają się dni zbawczej Męki Chrystusa i Jego chwalebnego Zmartwychwstania. ...

  Zobacz więcej
 • W sprawie aresztowania dr. G.

  Z pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza KOCHANOWSKIEGO do Prezesa Rady Ministrów Jarosława KACZYŃSKIEGO z dn. 15 marca...

  Zobacz więcej
 • Minister zdrowia Zbigniew Reli...

  Na jakim etapie jest reforma Kto odpowiada za długi szpitali? Czy dyrektorzy? Między innymi tak, w znacznej części (....

  Zobacz więcej
 • Do Delegatów na XXV Okręgowy Z...

  Po 17 latach - po usilnych staraniach, zbieraniu ofert, oglądaniu obiektów i przetargach - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie...

  Zobacz więcej
 • Dyżury członków Prezydium ORL

  Andrzej Włodarczyk - przewodniczący ORL (codziennie w godzinach pracy); Jacek Kubiak - wiceprzewodniczący ORL (codziennie z ...

  Zobacz więcej
 • Odpowiedzialność zawodowa w us...

  Jeśli nie możemy rozwiązać wielkich problemów, próbujmy rozwiązywać mniejsze. Należy mieć świadomość, że ustawa o izba...

  Zobacz więcej
 • Nasza Kolezanka-lekarka potrze...

  Zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie mojego leczenia interferonem "Rebif". Od 1999 r. jestem na rencie, ponieważ choruję na...

  Zobacz więcej
 • Koledzy Lekarze! Pomóżmy małem...

  Pomóżmy Michałkowi - dziecku lekarzy: Marty i Piotra Raczyńskich. Pięcioletni Michałek zachorował na pneumokokowe zapaleni...

  Zobacz więcej
 • Sprawozdanie Okręgowego Rzeczn...

  W omawianym okresie do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 255 skarg wymagające podjęcia czynnoś...

  Zobacz więcej
 • Sprawozdanie Okręgowego Sądu L...

  W omawianym okresie do Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęło 80 spraw. Łącznie rozpatrzono 80 spraw, w tym: 34 sprawy...

  Zobacz więcej
 • Bez znieczulenia

  Niedawno minister Religa przedstawił w "Dzienniku" zarys swojego kolejnego pomysłu. Tym razem skupił się na dwóch sprawach: p...

  Zobacz więcej
 • Zmiany w ustawie o izbach leka...

  Ministerstwo Zdrowia kończy konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. Od reaktywowania ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich działalności samorządu lekarskiego minęło 18 lat. Projektowana ustawa będzie dziewiątą nowelizacją "ustawy matki", co w polskich warunkach jest oznaką rzadko spotykanej stabilności prawa. Tym razem przyniesie jednak sporą liczbę znaczących zmian: dla jednych będących skutkiem nagonki medialnej na środowisko lekarskie, dla innych zaś nieuchronną konsekwencją zmian w całym systemie prawnym. Nowe przepisy zawierają bardzo szeroką definicję pokrzywdzonego oraz stanowią, że jest on stroną w postępowaniu, ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami. Konieczność dokonania nowelizacji wynika m.in. ze zmian w procedurze karnej, na której oparte jest postępowanie odpowiedzialności zawodowej. Utrzymanie ogólnej zasady zgodności trybu postępowania prowadzonego przez organy odpowiedzialności zawodowej z procedurą karną spowodowało konieczność zapewnienia stronom postępowania lepszej ochrony ich praw. Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają prawa pokrzywdzonego do złożenia skargi i występowania w pierwszej instancji w roli świadka. Zmiany dokonywane w Kodeksie postępowania karnego zmierzają do rozszerzenia uprawnień pokrzywdzonych w każdym rodzaju postępowania. Z tym wiąże się również wprowadzenie jawności postępowania przed sądami lekarskimi. Obecnie postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy jest jawne tylko dla członków samorządu lekarskiego. Autorzy zmian - jak wynika z uzasadnienia - mają nadzieję, że ograniczy to częste zarzuty kwestionujące obiektywność postępowania. Wprowadzenie nowej strony, czyli pokrzywdzonego i jego pełnomocników, może skomplikować postępowanie. Stąd pomysł powołania sędziów sądu powszechnego jako przewodniczących składów orzekających w Naczelnym Sądzie Lekarskim. Projekt wprowadza rozszerzenie katalogu kar za przewinienia zawodowe. Do orzekanych dotychczas kar: upomnienia, nagany, zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu - dołączono karę pieniężną oraz kary ograniczające zakres wykonywanych przez ukaranego lekarza czynności administracyjnych (zakaz pełnienia funkcji kierowniczych) lub czynności zawodowych. Dodatkową karą może być zarządzenie przez sąd publikacji orzeczenia w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której ukarany jest członkiem. Projekt ministerialny przewiduje również możliwość odwołania od orzeczeń sądów lekarskich do sądu okręgowego - wydziału karnego (obecnie orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Lekarski są ostateczne). W efekcie zmian dotyczących organizacji samorządu lekarskiego wszelkie funkcje w samorządzie będą mogły pełnić tylko osoby niekarane, zaś w przypadku organów odpowiedzialności zawodowej - dodatkowo mające doświadczenie w wykonywaniu zawodu i niepełniące żadnych innych funkcji w organach samorządu. Projekt stanowi, iż obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich pokrywać się będzie z podziałem administracyjnym na województwa. Dziś w kraju działają 22 OIL, których obszar działania obejmuje najczęściej kilka województw. Zmieni się też sposób finansowania samorządu. Środki na pokrycie kosztów określonych w ustawie czynności, przejętych od organów administracji państwowej, będą przekazywane z budżetu państwa jedynie na rzecz Naczelnej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej. Zgodnie z projektem, okręgowe izby lekarskie będą otrzymywać środki na ww. cele z budżetów właściwych wojewodów. Minister będzie mógł zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzeczną z prawem uchwałę Krajowego Zjazdu Lekarzy, organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem. Zmiana sądu właściwego do rozpatrywania ww. spraw z Sądu Najwyższego na Naczelny Sąd Administracyjny wynika z faktu, iż ustawa przyznaje ministrowi właściwemu ds. zdrowia uprawnienia jedynie do kwestionowania uchwał pod kątem ich legalności. Jednocześnie nowelizacja przyznaje ministrowi prawo do zaskarżania uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy, którego uchwały nie podlegały dotychczas takiej kontroli. BOJ

  Zobacz więcej
 • Wola życia

  Janusz będzie żył. Wiele osób odetchnęło z ulgą, bo nie będzie musiało toczyć filozoficznych i etycznych rozważań na temat se...

  Zobacz więcej
 • Ankieta Komisji ds. Lekarzy De...

  Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze Dentyści! Aby działać w Państwa imieniu, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższe...

  Zobacz więcej
 • O dokumentacji medycznej

  Moje dotychczasowe doświadczenia zdobyte w pracy zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej skłoniły mnie do p...

  Zobacz więcej
 • Listy

  Kontrakty a specjalizacja Wyprzedzając zapowiadane zmiany dotyczące czasu pracy lekarzy, dyrektorzy większości placówek medy...

  Zobacz więcej
 • Krajowe oferty pracy na dzień ...

  Andrzej Morliński, przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy Biuro Pośrednictwa Pracy: tel. 822 18 84, wew. 4; tel...

  Zobacz więcej
 • Kontrakty 2007

  Na podstawie uwag lekarzy, lekarzy dentystów oraz delegatów na okręgowy zjazd lekarzy - Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie st...

  Zobacz więcej
 • Zdaniem konsultanta: protetyka...

  Z prof. dr hab. Elżbietą MIERZWIŃSKĄ-NASTALSKĄ, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie protetyki stomatologicznej na Mazowszu,...

  Zobacz więcej
 • Sagi rodzinne: Zarębowie - Wro...

  Życie na wysokich obrotach cz. I Ich drogi do medycyny różniły się, tak jak motywacje. Jej ojciec był lekarzem, wybó...

  Zobacz więcej
 • 23 lutego - Ogólnopolski Dzień...

  Smutek jest dolą człowieka. I nawet najpogodniejszemu trafiają się okresy depresji, gdy wokół niego świat ciemnieje i sam sie...

  Zobacz więcej
 • W stronę leków - cz. II

  Nic tak nie szkodzi zdrowiu, jak częsta zmiana leków Seneka Cechami idealnego leku przeciwgrzybiczego są: duża skut...

  Zobacz więcej
 • Z radomskiej delegatury

  Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik Znowu laury Dr Maria Cygan - lekarz wolontariusz z Hospicjum Królowej Apostołów w Rad...

  Zobacz więcej
 • Nasze szpitale: Solec

  Załatać dziury w kadłubie W latach 80. SPZ ZOZ SOLEC, zwany wtedy Szpitalem Śródmiejskim, był wielkim kombinatem. Poza lec...

  Zobacz więcej
 • Spod kociej łapy

  Po werdykcie ekspertów wiceminister [Piecha] oznajmił, że prokurator musi tę sprawę [prof. Jędrzejczaka] wnikliwie zbadać, ...

  Zobacz więcej
 • Nielegalni nieubezpieczeni

  Coraz większe koszty generują nieubezpieczeni cudzoziemcy nielegalnie przebywający w naszym kraju. Na osoby bez wymaganego ub...

  Zobacz więcej
 • Zaczynamy zdobywanie rynku

  "Zdobyłbym cały świat, gdybym wiedział, od czego zacząć" - wzdycha wielu chętnych do pracy na własny rachunek lub do niej zmu...

  Zobacz więcej
 • Druga strona medalu

  Czy lekarz jest firmą, a wykonywanie zawodu działalnością gospodarczą? W pewnym sensie oczywiście tak. Takie ujęcie nie stano...

  Zobacz więcej
 • Z Mazowsza

  Kolumnę redaguje Piotr Kaczmarek Nagroda jakości dla Ciechanowa W lutym br. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciecha...

  Zobacz więcej
 • Wystąpienia Rzecznika Praw Oby...

  Nieprawidłowe rozporządzenie o wynagrodzeniach W styczniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia ...

  Zobacz więcej
 • Nowocześnie w Międzylesiu

  7 marca br. w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów: Ch...

  Zobacz więcej
 • I Ogólnopolski Uniwersytecki D...

  Akademia Medyczna w Warszawie organizuje - pod honorowym patronatem rektora AM, prof. zw. dr. hab. med. Leszka Pączka - ...

  Zobacz więcej
 • KSLP zaprasza

  Najbliższe spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odbędzie się 12 kwietnia 2007 r. w sali wykładowej "Caritas...

  Zobacz więcej
 • Echa pamięci

  Sięgam pamięcią do kwietnia 1945 r., kiedy to jeszcze przed zakończeniem wojny pragnąłem dotrzeć do moich rodzinnych stron "n...

  Zobacz więcej
 • Reumatyzm zawsze groźny

  Choroby reumatyczne stanowią narastający problem społeczny. Szacuje się, że w Polsce liczba osób dotkniętych dolegliwościami ...

  Zobacz więcej
 • Profilaktyka RSV dla wcześniaków

  Postęp wiedzy i technologii medycznych pozwala na ratowanie noworodków z małą i ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała. Ma ...

  Zobacz więcej
 • 100 mln euro dla AM

  Rada Ministrów przyznała Akademii Medycznej w Warszawie 100 mln euro na budowę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii -...

  Zobacz więcej
 • Muzy i My - Literacka Nagroda ...

  Spośród kilkunastu książek, które napisał uhonorowany literacką Nagrodą Nobla pisarz z Turcji Orhan Pamuk, znacząca jest powi...

  Zobacz więcej
 • Muzy i My - Pędzlem i piórem. ...

  Nie wiadomo, dlaczego wśród lekarzy zajmujących się amatorską twórczością artystyczną dominują malarze i poeci. Że to nie prz...

  Zobacz więcej
 • Łyżka zdrowia

  Przepis dla dzieci - jak chcą się uczyć, to muszą mieć mocne kości i mięśnie Niedawno wziąłem do ręki tornister pierwszo...

  Zobacz więcej
 • Sport - Wspomnienia ze spływu ...

  9 września 2006 r. Nareszcie wyjazd na długo oczekiwany spływ kajakowy! W Kozienicach wsiadamy w autokar i po 5 godzinach mę...

  Zobacz więcej
 • Sport - Tenisowi muszkieterowie

  W dn. 3-5 marca 2007 r. w Stalowej Woli zostały rozegrane X Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym. Od da...

  Zobacz więcej
 • Lekarski Klub Żeglarski "Bocia...

  dzieci lekarzy oraz ich znajomych - - na REJSY, OBOZY: Obozy Żeglarskie Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich - 14.07.-...

  Zobacz więcej
 • Nowe przepisy prawne

  I. 23 stycznia 2007 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pediatryczne...

  Zobacz więcej
 • Sms z Krakowa - Pora zjazdów...

  W Krakowie błocko jak wszędzie. Izba przygotowuje się do Zjazdu, trwa zatem lekkie ożywienie, choć daleko mu do atmosfery w...

  Zobacz więcej
 • Epitafium

  Dr n. med. Andrzej ZIEMBICKI (1931-2006) Są wyroki, od których nie ma odwołania. Trzeba je przyjąć, przetrzymać i star...

  Zobacz więcej
 • Współczesny słownik medyczny

  A ALKOHOL - zguba niektórych lekarzy. AMNESTIA - może być słowem, na które liczą. B BRAWUROWE - działanie uzbrojo...

  Zobacz więcej
 • Niech żyje bal...

  Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec… - pisała w jednej z piękniejszych piosenek poetka Agnieszka Osiecka. A dalej przestr...

  Zobacz więcej

Archiwum