12 kwietnia 2007

Reumatyzm zawsze groźny

Choroby reumatyczne stanowią narastający problem społeczny. Szacuje się, że w Polsce liczba osób dotkniętych dolegliwościami będącymi następstwem chorób reumatycznych wynosi 9 mln.

Największym zagrożeniem dla osób cierpiących na reumatyzm jest późne roz-
poznanie i trudności w dostępie do skutecznej terapii. Niekiedy prowadzi to do trwałego kalectwa. Na wizytę u reumatologa w Polsce czeka się średnio pół roku. Mamy tylko ok. 450 czynnych zawodowo specjalistów w tym zakresie.
W większości akademii medycznych reumatologia nie jest wykładana, lekarze nie są więc dostatecznie przygotowani do prowadzenia terapii.
Najbardziej cierpiący na choroby reumatyczne mają trudności z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych. Co trzeci pacjent z reumatoidalnym zapaleniem stawów w ciągu 2 lat od rozpoznania choroby traci zdolność wykonywania pracy zawodowej (70 proc. inwalidów wśród tych chorych).
Prof. Jacek Szechiński, krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii, powołał Zespół Ekspertów ds. Diagnostyki i Terapii Chorób Reumatycznych, w skład którego weszli najwybitniejsi polscy reumatolodzy. Najważniejsze zadania Zespołu to: przygotowanie oceny obecnej sytuacji zdrowotnej w dziedzinie chorób narządu ruchu, przedstawienie rozwiązań długoterminowych, uwzględniających Narodowy Plan Zdrowotny dla Chorób Reumatycznych na lata 2004-2013, współpraca z MZ i NFZ w celu wdrożenia proponowanych rozwiązań. Zadaniem Zespołu jest także upowszechnianie wiedzy o zagrożeniu chorobami reumatycznymi w społeczeństwie, m.in. poprzez współdziałanie z mediami oraz ze stowarzyszeniami pacjentów. mkr

Archiwum