14 maja 2007

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich – Niedożywienie pacjentów

W styczniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie niedożywienia pacjentów szpitali publicznych.

Według rzecznika, w mediach prezentowane są opinie ekspertów, w których pojawia się twierdzenie, że złe żywienie niekorzystnie wpływa na skuteczność stosowanych procedur medycznych. Problem niewystarczającej ilości i jakości posiłków w szpitalach powraca także w skargach indywidualnych pacjentów szpitali i ich rodzin – podaje RPO.
Zdaniem rzecznika, koszty zakwaterowania i wyżywienia pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej nie są bezpośrednim elementem procedur medycznych, za które płaci NFZ, ale stanowią bardzo istotny składnik kosztów leczenia.
RPO przypomina, że refundacja tego kosztu w publicznych ZOZ-ach udzielających świadczeń całodobowych jest różna w zależności od specyfiki placówki. Publiczne szpitale udzielają tych świadczeń nieodpłatnie, natomiast pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania, wnosząc miesięczną opłatę w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70 proc. swego miesięcznego dochodu. W wypadku dzieci opłata wynosi równowartość 200 proc. najniższej emerytury, ale nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zm.).
Zdaniem RPO, w takiej sytuacji zachodzi pewne zróżnicowanie praw pacjentów szpitali publicznych i innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń całodobowych.
„Nie wdając się jednakże w rozważania, czy zróżnicowanie to jest uzasadnione – należałoby wskazać, że w sytuacji niedoboru środków finansowych, umożliwiających zapewnienie pacjentom szpitali publicznych należytych standardów, należy rozważyć zmianę podejścia w omawianym zakresie” – napisał rzecznik.
RPO uważa, że zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W świetle powołanego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, obowiązkiem władz publicznych jest więc finansowanie ze środków publicznych świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem rzecznika, finansowanie wyżywienia wykracza poza zakres świadczeń opieki zdrowotnej, stąd też jego reguły powinny raczej odpowiadać konstytucyjnemu prawu do zabezpieczenia społecznego (art. 67 Konstytucji RP), a obowiązek świadczenia pomocy w tym zakresie powinien być powiązany z konkretną sytuacją materialną potencjalnego świadczeniobiorcy.
AK

Archiwum