3 października 2018

Podwyżka dla specjalistów, czyli kto, gdzie, kiedy i o co może się ubiegać

24 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
1

Akt normatywny był przede wszystkim pokłosiem starań środowiska lekarskiego, które od dłuższego czasu (zresztą bardzo słusznie) domagało się podniesienia wynagrodzenia za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę obietnice różnych rządów
w zakresie podnoszenia wynagrodzeń w służbie zdrowia, można było się spodziewać, że tym razem będzie inaczej, że tym razem medycy otrzymają w końcu wyczekiwane podwyżki, a nowa ustawa będzie zapowiedzią „dobrej zmiany” w służbie zdrowia. Niestety, tak się nie stało! Przede wszystkim dobrodziejstwo ustawy nie objęło wszystkich lekarzy,
a ponadto pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących kwestii kto, gdzie, kiedy i o co może się ubiegać. Niniejszy artykuł ma na celu rozwianie podstawowych niejasności i odpowiedź na pytanie, kiedy specjalista może ubiegać się o podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat.

Po pierwsze, lekarz specjalista musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę. A contrario, nie może być to żaden inny stosunek cywilnoprawny, taki jak kontrakt czy zlecenie, albowiem wyłączają one możliwość otrzymania podwyżki świadczenia.

Po drugie, pracodawca, u którego jesteśmy zatrudnieni i od którego domagamy się podniesienia kwoty świadczenia, musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmującą udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych. Warunkiem sine qua non jest jednoczesne uczestnictwo lekarza specjalisty w udzielaniu tych świadczeń. Innymi słowy, jeżeli pracodawca nie ma umowy z NFZ, jeżeli udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej nie jest w warunkach całodobowych lub całodziennych, specjaliście nie będzie przysługiwało podniesienie wynagrodzenia u tego pracodawcy.

Po trzecie, lekarz, który chce otrzymać podwyższone wynagrodzenie, musi złożyć stosowne zobowiązanie, przy czym do tego momentu wszystkie opisane wcześniej warunki muszą być spełnione. Bez zaistnienia któregoś z wymienionych elementów medyk nie może domagać się podniesienia wynagrodzenia zasadniczego.

Zakres zobowiązania,  o którym mowa, stanowi największe wyzwanie interpretacyjne, co być może zostanie jeszcze poruszone w innym artykule. Natomiast według wykładni literalnej omawianego przepisu zobowiązanie dotyczyć musi następującej kwestii: lekarz jest zobowiązany oświadczyć swemu pracodawcy, że nie będzie udzielał odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych u innego świadczeniodawcy (innego pracodawcy), który realizuje umowę z NFZ z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zanim przejdziemy do zakresów opisanych w art. 15, podkreślenia wymaga, że jeżeli inny świadczeniodawca (inny pracodawca) nie ma umowy z NFZ, a do tego nie świadczy opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych, medyk bez większego zastanowienia może składać zobowiązanie uprawniające do podniesienia wynagrodzenia. Jeżeli natomiast drugi świadczeniodawca ma umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych, lekarz, który chce otrzymać wyższe wynagrodzenie, nie może – zgodnie z zobowiązaniem – wykonywać u niego świadczeń z zakresu: leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego, lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji, ratownictwa medycznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń wysokospecjalistycznych, programów lekowych oraz stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji. Wykonywanie odpłatnie świadczeń z jednego z wymienionych zakresów w warunkach całodobowych lub całodziennych u innego świadczeniodawcy, który realizuje kontrakt z NFZ, wyklucza lekarza z kręgu specjalistów uprawnionych do podwyższonego wynagrodzenia.

Warunki, jakie ustawodawca postawił specjalistom, niestety eliminują dużą grupę lekarzy, a co najgorsze eliminują specjalistów najbardziej przedsiębiorczych, którzy swoją pracą nieustannie łatają braki personelu w służbie zdrowia. <

Przemysław Rawa-Klocek, adwokat

1 Niniejszą ustawą zmieniono: ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawę z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

[Wzór formularza]

Zobowiązanie lekarza/lekarza dentysty posiadającego specjalizację do nieudzielania świadczeń u innego świadczeniodawcy

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię (imiona) i nazwisko lekarza/lekarza dentysty

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko rodowe

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer PESEL **

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa specjalizacji

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer prawa wykonywania zawodu

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednostka organizacyjna

zatrudniająca lekarza/lekarza dentystę***

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1532), ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy****, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia niniejszego oświadczenia.

………………………………………………………………

Miejscowość i data                                             Podpis

Objaśnienia

UWAGA: W przypadku niewywiązywania się z zobowiązania lekarz jest obowiązany do zapłaty kary określonej zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU  poz. 1532).

* Dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty), którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń.

** W przypadku braku numeru PESEL wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania.

*** Wpisać nazwę świadczeniodawcy, u którego lekarz/lekarz dentysta jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

**** Zobowiązanie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z 5 lipca 2018 r. dotyczy nieudzielania u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.

 

[Wzór formularza]

Deklaracja  lekarza rezydenta dotycząca pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczegona podstawie art. 16j ust. 2b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię (imiona) i nazwisko lekarza

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko rodowe

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer PESEL *

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa specjalizacji

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer prawa wykonywania zawodu

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne zatrudniający lekarza**

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, na podstawie art. 16j ust. 2b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2018 r., poz. 617 z późn. zm.), ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi
jednego etatu (w przypadku pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego w okresie krótszym niż okres szkolenia specjalizacyjnego dwuletni okres wykonywania zawodu ulega
proporcjonalnemu skróceniu)
.

Jednocześnie, w przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji, zobowiązuję się do zapłaty kary określonej zgodnie z art. 16j ust. 2l ww. ustawy.

………………………………………………………………

Miejscowość i data                                         Podpis

* W przypadku braku numeru PESEL wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania.

** Wpisać nazwę podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne zatrudniającego lekarza.

 

Deklaracja lekarza rezydenta dotycząca pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego (doc)

Deklaracja lekarza rezydenta dotycząca pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego (pdf)

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum