4 października 2017

BIULETYN ORL w WARSZAWIE

redaguje sekretarz ORL Ewa Miękus-Pączek

UCHWAŁA NR 36/R-VII/17

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 26 MAJA 2017 R.

w sprawie przyznania diet samorządowych członkom organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz innym członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2016 r., poz. 522, t.j. ze zm.), w związku z uchwałą nr 13/Z/VII/2017 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza z 1 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 6/Z/IV/02 XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 7 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania diet samorządowych członkom organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (t.j. wprowadzony obwieszczeniem prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 13 kwietnia 2011 r., zm. uchwałą nr 9/Z/VII/14 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 5 kwietnia 2014 r.) – uchwala się, co następuje:

 • 1

Uchwała określa wysokość diet samorządowych oraz zasady i warunki wypłacania ich członkom Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcom oraz innym członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 • 2

Ustala się następujące zasady otrzymywania i wysokość diety samorządowej dla członka organu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:

1) Członek Okręgowej Rady Lekarskiej otrzymuje dietę samorządową:

 1. a) za udział w posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień posiedzenia,
 2. b) za udział w posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), jeżeli jest członkiem Prezydium;

2) Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej otrzymuje dietę samorządową:

 1. a) za udział w posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych),
 2. b) za udział w pracach zespołu przeprowadzającego kontrolę w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych);

3) Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego otrzymuje dietę samorządową:

 1. a) za udział w plenarnym posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych),
 2. b) za udział w rozprawie prowadzonej przez Okręgowy Sąd Lekarski, jako członek zespołu orzekającego, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych),
 3. c) przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego za udział w rozprawie prowadzonej przez Okręgowy Sąd Lekarski, jako obserwator w ramach nadzoru, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych),
 4. d) za rozpatrzenie odwołania od postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych);

4) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępcy otrzymują dietę samorządową:

 1. a) za udział w posiedzeniu zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych),
 2. b) za udział w rozprawie prowadzonej przez Okręgowy Sąd Lekarski w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych),
 3. c) z tytułu czynności związanych z rozpatrywaniem sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej członka Izby w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
 • 3
 1. Podstawą wypłaty diety, o której mowa w §2 pkt. 1, jest „Lista członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz osób uczestniczących w posiedzeniu uprawnionych do otrzymywania diet samorządowych” zawierająca: datę posiedzenia, podpisy członków Okręgowej Rady Lekarskiej albo Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej uczestniczących w posiedzeniu oraz osób, o których mowa w §4, podpis przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej lub wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie, sekretarza oraz akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej.
 2. Podstawą wypłaty diety, o której mowa w §2 pkt. 2, jest:

1) w ppkt. a) – „Lista członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej uprawnionych do otrzymywania diet samorządowych” zawierająca: datę posiedzenia, podpisy członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu i podpis przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub wiceprzewodniczącego, prowadzącego posiedzenie, sekretarza komisji oraz akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,

2) w ppkt. b) – „Decyzja przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej o wypłacie diety samorządowej” zawierająca: numer uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej, termin przeprowadzonej kontroli, przedmiot i zakres przeprowadzonej kontroli, w której uczestniczył członek komisji, oraz podpis przewodniczącego komisji i akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej.

 1. Podstawą wypłaty diety, o której mowa w §2 pkt. 3 oraz 4 lit. b, jest:

1) w ppkt. a) – „Lista członków Okręgowego Sądu Lekarskiego uprawnionych do otrzymywania diet samorządowych” zawierająca: datę posiedzenia, podpisy członków sądu lub uczestniczących w posiedzeniu oraz podpis przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego lub wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie i akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,

2) w ppkt. b) – „Decyzja przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego” zawierająca: miesięczny wykaz rozpraw Okręgowego Sądu Lekarskiego, termin rozprawy, nazwiska członków zespołu orzekającego oraz Okręgowego Rzecznika lub jego zastępcy uczestniczącego w rozprawie, numer sprawy, podpis przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,

3) w ppkt. c) – „Wykaz spraw odbytych z udziałem przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego” zawierający miesięczny wykaz zakończonych orzeczeniem rozpraw Okręgowego Sądu Lekarskiego, w których uczestniczył przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego, jako obserwator, obejmujący dane określone w pkt. 2, podpis wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,

4) w ppkt. d) – „Wykaz rozpatrzonych odwołań od postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej” zawierający: miesięczny wykaz rozpatrzonych odwołań przez członków Okręgowego Sądu Lekarskiego, nazwiska członków sądu rozpatrujących odwołanie, termin rozpatrzenia odwołania, podpis przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej.

 1. Podstawą wypłaty diety, o której mowa w §2 pkt. 4, jest:

1) w ppkt. a) – „Wykaz posiedzeń Zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców” zawierający: datę posiedzenia, podpisy Okręgowego Rzecznika i jego zastępców uczestniczących w posiedzeniu, podpis Okręgowego Rzecznika lub pierwszego zastępcy prowadzącego posiedzenie oraz akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej,

2) w ppkt. c) – „Decyzja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wypłacie diet samorządowych dla zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej” zawierająca: miesięczny wykaz skarg zakończonych odmową wszczęcia postępowania, umorzeniem postępowania bądź skierowaniem sprawy do sądu, nazwisko rzecznika lub zastępcy rzecznika prowadzącego postępowanie w danej sprawie, podpis Okręgowego Rzecznika oraz jego pierwszego zastępcy i akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej.

 • 4

Do otrzymywania diet samorządowych, o których mowa w §2 pkt. 1, są uprawnieni członkowie organów i inni członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie uczestniczący z głosem doradczym w posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej lub jej Prezydium, zgodnie z Regulaminem Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

 • 5
 1. Do otrzymywania diet samorządowych są uprawnieni również członkowie komisji powoływanych przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie na podstawie przepisów określonych w art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1989 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2016 r., poz. 522, j.t. ze zm.).
 2. Z tytułu czynności wykonywanych przez członków komisji, o których mowa w ust. 1, dieta samorządowa wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych).
 3. Podstawą wypłaty diety, o której mowa w ust. 2, jest lista członków komisji zawierająca: datę posiedzenia, podpisy członków komisji oraz jej przewodniczącego i akceptację skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
 • 6
 1. Do otrzymywania diet samorządowych są uprawnieni również członkowie Komisji Skrutacyjnej rejonu wyborczego powoływanej przez Okręgową Komisję Wyborczą.
 2. Za każde przeprowadzenie głosowania w rejonie wyborczym członkom Komisji Skrutacyjnej rejonu wyborczego przysługuje dieta samorządowa w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).
 3. Podstawą wypłaty diety, o której mowa w ust. 2, jest lista członków komisji zawierająca datę głosowania i podpisy członków komisji na liście obecności w dniu głosowania w rejonie wyborczym.
 4. Środki finansowe, o których mowa w §6 ust. 2, wyasygnowane zostaną ze środków przeznaczonych na działalność Okręgowej Komisji Wyborczej.
 • 7

Do otrzymywania diet samorządowych, o których mowa w §2, nie są uprawnieni członkowie organów Okręgowej Izby Lekarskiej zatrudnieni w Okręgowej Izbie Lekarskiej na podstawie umowy o pracę lub otrzymujący ryczałt z tytułu pełnionej funkcji.

 • 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 37/R-VII/17 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 26 MAJA 2017 R.

w sprawie utworzenia Koła Samorządu Lekarskiego przy Delegaturze Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2016 r., poz. 522, j.t. ze zm.) i §31 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 7/Z/VII/14 XXXIV OZL OIL w Warszawie z 5 kwietnia 2014 r., zm. uchwałą nr 9/Z/VII/16 XXXVI OZL OIL w Warszawie z 9 kwietnia 2016 r., na wniosek lekarzy dentystów z Delegatury Radomskiej dotyczący utworzenia Koła Samorządu Lekarskiego przy Delegaturze Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie na wniosek lekarzy dentystów z Delegatury Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie tworzy Koło Samorządu Lekarskiego przy Delegaturze Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 2. Lista lekarzy dentystów wchodzących w skład Koła Samorządu Lekarskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (BIP – na stronie internetowej Izby)
 3. Zadania koła określa §31 ust. 4–6 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 38/R-VII/17 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 26 MAJA 2017 R.

w sprawie ustalenia liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kadencji 20182022

Na podstawie §13 ust. 1 pkt. 3, w związku z §13 ust. 13 regulaminu wyborów, będącego załącznikiem do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 r.), na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

 • 1

Ustala się liczbę mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2018–2022 w liczbie 400, w tym dla lekarzy w liczbie 309 i dla lekarzy dentystów w liczbie 91.

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 43/R-VII/17 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE Z 30 CZERWCA 2017 R.

w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia czynności kontrolnych organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, i przyjęcia regulaminu określającego tryb i zakres kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 25 pkt. 10, w związku z art. 5 pkt. 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2016 r., poz. 522, t.j. ze zm.), oraz art. 19e ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2017 r., poz. 125, t.j. ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 • 1

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie upoważnia pracowników Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie:

– Krzysztofa Dziubińskiego,

– Agnieszkę Bromirską-Mikę,

– Annę Dondzbach,

– Agnieszkę Mikę,

– Dorotę Neryng,

– Monikę Skolimowską

do kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

 • 2
 1. Przyjmuje się regulamin określający tryb i zakres kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • 3

Tracą moc uchwały:

1) uchwała nr 1265/R-IV/02 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 25 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w sprawach wydawania zgody przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie na prowadzenie szkolenia podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa, a w szczególności w ramach zorganizowanych form kształcenia ustawicznego, oraz prowadzenia rejestru udzielonych zgód,

2) uchwała nr 7348/R-IV/04 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 24 września 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania czynności kontrolnych dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, na które zgodę wydało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

3) uchwała nr 618/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 20 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia osób – pracowników administracyjnych Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, do przeprowadzenia kontroli szkoleń podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy,

4) uchwała nr 135/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 23 marca 2007 r. w sprawie ustalenia listy osób upoważnionych do przeprowadzania kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów (zm. uchwałą nr 365/R-V/08 z 13 czerwca 2008 r.),

5) uchwała nr 149/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 15 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzania czynności kontrolnych organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie (zm. uchwałą nr 34/R-VI/11 z 10 czerwca 2011 r.).

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum