16 października 2002

Okręgowa Komisja Rewizyjna – pilnujemy wspólnych pieniędzy

Okręgowa Komisja Rewizyjna pracuje intensywnie, odbyła już 7 posiedzeń. Przeprowadziła kontrolę organizacji XVIII okręgowego zjazdu lekarzy, wnioski z kontroli i zalecenia zostały przekazane do Prezydium ORL, będą one uwzględnione przy organizacji następnych zjazdów. Kolejna kontrola obejmowała działalność Zakładu Informacyjno-Wydawniczo- Kolportażowego, tu również wnioski i zalecenia z kontroli zostały przekazane Prezydium ORL. Komisja przeprowadziła kontrolę opłacania składek przez członków OIL. Kontrola wykazała, że część członków izby nie opłaca składek regularnie. Okręgowa Komisja Rewizyjna apeluje do wszystkich członków OIL o terminowe opłacania składek członkowskich, jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszego samorządu. Przypominamy, że obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o izbach lekarskich.
Komisja analizuje politykę zatrudnieniową i płace w biurze OIL, w najbliższym czasie przeprowadzi kontrole: lokat i kont bankowych oraz zakupów środków trwałych.
W sprawach dotyczących działania samorządu prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośrednio do członków komisji.

Adam Galewski
przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
0-604-454-644

Archiwum