17 października 2002

W radomskiej delegaturze

„Słowo Ludu”
Red. Andrzej Sałata
Redaktor Naczelny

W oparciu o art. 31 ustawy Prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1984 r., w związku z nieścisłymi informacjami zawartymi w materiale „Dyrektora nie odwołamy” („Słowo Ludu” z 2 września br.) i niezwróceniem się red. Anny Nosowskiej do OIL w Warszawie o przedstawienie stanowiska, proszę o zamieszczenie poniższego oświadczenia:
W związku z materiałem „Dyrektora nie odwołamy” („Słowo Ludu” z 2 września br.), wyjaśniam, że przedstawiciele OIL w Warszawie nie wzięli udziału w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. T. Chałubińskiego w Radomiu, ponieważ komisje te zostały powołane niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998 r.: Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, skład komisji konkursowej oraz ramowy regulamin przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749).
Samorząd lekarski nie może uwiarygodniać postępowania naruszającego obowiązujące przepisy prawa, bowiem sam naraziłby się na zarzut łamania prawa. Z tym wiąże się również wystąpienie przewodniczącego ORL, Andrzeja Włodarczyka do prezydenta Radomia w sprawie odwołania dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że dyrektor zakładu świadomie tolerujący naruszanie przepisów prawa (a tym jest niezgodny z ww. rozporządzeniem, przyjęty przez Radę Społeczną Szpitala statut, na podstawie którego ogłoszone zostały ww. konkursy), nie daje gwarancji rzetelności zarówno w kierowaniu placówką, jak i w opiece nad pacjentami. Dodatkowym argumentem jest to, że dyr. Marek Pacyna świadomie narusza obowiązujące przepisy, ponieważ trudno nawet zakładać, że osoba piastująca kierownicze stanowisko nie zna aktualnego stanu prawa w Polsce. Jeżeli natomiast tych przepisów nie zna – tym bardziej nie posiada kwalifikacji do kierowania szpitalem i powinna być dyscyplinarnie zwolniona. Zarówno brak kompetencji, jak i zła wola są bowiem społecznie szkodliwe.
rzecznik prasowy

OIL w Warszawie
Ewa Gwiazdowicz

Tekst przesłany do redakcji „Słowa Ludu”.

Czy w Lipsku powstanie centrum koordynacyjne służb ratunkowych?
Władze powiatu lipskiego podjęły starania o utworzenie w miejscowym szpitalu centrum koordynacyjnego służb ratunkowych. Według zamierzeń przedstawicieli samorządu nowoczesny system ratownictwa medycznego objąłby swoim zasięgiem tereny trzech powiatów: lipskiego, zwoleńskiego i gminy Iłża w powiecie radomskim. Zdaniem starosty lipskiego Kazimierza Zająca koncepcja utworzenia centrum służb ratunkowych jest zgodna z ogólnokrajowymi założeniami systemu ratownictwa, który zakłada powoływanie terenowych centrów koordynujących, prowadzących na większych obszarach wszelkie działania ratunkowe. Starosta Zając uważa, iż argumentem prze-mawiającym za utworzeniem w Lipsku tego typu placówki jest – odpowiadające wysokim standardom – wyposażenie miejscowego szpitala oraz środki, które samorząd może przeznaczyć na zakup nowych karetek. Istnienie centrum koordynacyjnego służb ratunkowych w Lipsku mogłoby znacznie skrócić czas oczekiwania mieszkańców regionu na pomoc w nagłych wypadkach.

Lepsze warunki w szpitalu w Lipsku
Do końca roku zakończone zostaną prace modernizacyjne w największych oddziałach szpitala w Lipsku. W ramach remontu wymieniona zostanie instalacja w budynku oraz okna i drzwi. Na podłogach i ścianach znajdą się płytki. Prace rozpoczęły się w lipcu i objęły skrzydło oddziału chirurgii ogólnej oraz ortopedyczno – urazowego. Harmonogram prac przewiduje, że w tym roku prace będą kontynuowane w drugim skrzydle budynku oraz w pomieszczeniach oddziału chorób wewnętrznych. W czasie remontu pacjenci są przenoszeni do innej części szpitala. Z tempa robót zadowolona jest dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku Leokadia Dąbrowska. W przyszłym roku ma zostać przeprowadzona modernizacja izby przyjęć i oddziału intensywnej terapii. Remont obejmie także jedną z sal operacyjnych. Środki na inwestycje uzyskano od wojewody mazowieckiego, który w ostatnim okresie zwrócił 7 mln. zł długu.

Nowa siedziba oddziału ortopedycznego RSS
Po 174 latach budynek szpitala przy ul. Malczewskiego w Radomiu przestał pełnić rolę placówki medycznej. Stało się tak w wyniku zmiany siedziby oddziału ortopedycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, który przez ostatnie lata mieścił się właśnie w wysłużonym budynku w centrum miasta. Przeprowadzka obyła się w ostatnich dniach lipca br. Oddział ortopedyczno – urazowy będzie obecnie miał do dyspozycji wyremontowane, funkcjonalne pomieszczenia w głównej siedzibie RSS przy ul Tochtermana. Na pacjentów czeka 27 łóżek w części ortopedycznej i 23 łóżka w części urazowej. Nowe wyposażenie obejmuje m. in. łóżka z pełnym oprzyrządowaniem ortopedycznym. Wkrótce lekarze otrzymają również do dyspozycji drobny sprzęt potrzebny do operacji. Według dr. Marka Kwaczyńskiego w nowej siedzibie łatwiej będzie o badania diagnostyczne, gdyż na miejscu jest laboratorium i czynny całą dobę rentgen. W nagłych przypadkach będzie można także skorzystać z konsultacji lekarzy z innych oddziałów. Dzięki przeprowadzce zmniejszone zostaną koszty utrzymania oddziału, gdyż szpital nie będzie musiał ponosić kosztów ogrzewania oraz płacić podatku od nieruchomości za budynek przy ul. Malczewskiego. Nie będzie także potrzeby utrzymania osobnej kuchni szpitalnej.
Remont nowej siedziby oddziału ortopedycznego kosztował 275 tys. zł. Budynek przy ul. Malczewskiego (który jest własnością władz samorządowych Radomia) zostanie prawdopodobnie sprzedany.

kolumnę opracował
Mirosław Wąsik.

Archiwum