11 listopada 2002

SKOK izb lekarskich

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

Kontynuując tematykę rozpoczętą w poprzednim Biuletynie Puls (Nr 9 październik 2002) chciałbym przypomnieć Państwu rozdział II Statutu SKOK IL dotyczący członkostwa.

Nabycie Członkostwa

§ 6
1.Członkami Kasy mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, członkowie Izb Lekarskich, pracownicy Izb Lekarskich oraz pracownicy kasy.
2.Członkowie Kasy w stosunku do których więź o charakterze organizacyjnym lub zawodowym ustała, zachowują członkostwo w Kasie
§ 7
1.Założyciele Kasy, którzy podpisali Statut, stają się członkami Kasy z chwilą jej zarejestrowania, przy czym są oni obowiązani do zadeklarowania udziałów stosownie do wymagań niniejszego Statutu.
2.Przystępujący do Kasy po jej zarejestrowaniu stają się członkami z chwilą przyjęcia ich przez Kasę.
3.Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4.Podpisana przez przystępującego do Kasy deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej , zakładu pracy, miejsce zamieszkania, ilość zdeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładu.
5.Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym w Kasie wskazać osobę , której Kasa zobowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
§ 8

1.W poczet członków Kasy przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych poniżej.
2.Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu i powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
3.Uchwała o przyjęciu w poczet członków Kasy powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz odmawiającej przyjęcia, Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.
4.Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia jej wniesienia. Uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie jest ostateczna.

Leksykon finansów

1.Biuro Informacji Kredytowej S.A. – międzybankowa instytucja o charakterze infrasrtukturalnym mająca odpowiedniki na rozwiniętych rynkach finansowych, utworzona w 1977 r. przez osiemnaście największych banków polskich oraz Związek Banków Polskich w celu wspomagania rozwoju rynku produktów kredytowych dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnej oraz wypracowania standardów obowiązujących na nim. Podstawowym zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest zbudowanie kompleksowego systemu informacji o kredytach klientów banków, co doprowadzi do zmniejszenia ryzyka trudnych kredytów, przy jednoczesnym stałym wzroście akcji kredytowej i rozwoju instrumentów wspierających procesy decyzyjne w bankach.
2.Biznesplan – dokument zawierający prezentację – na tle stanu wyjściowego – przewidywanych zamierzeń przedsiębiorstwa lub nowego samodzielnego przedsięwzięcia gospodarczego w kilkuletniej perspektywie , którego realizacja powinna zapewnić osiągnięcie określonego celu (np. zwiększenie wartości firmy, wzrost jej efektywności, przezwyciężenie niedostatecznej płynności finansowej). Biznesplan obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia głównego celu, uwzględniając m.in. ocenę możliwości zwiększenia sprzedaży, przewidywane nakłady inwestycyjne, potrzebę pozyskania pracowników, wielkość zapotrzebowania na kapitał oraz przewidywane źródła jego pozyskania itp. Informuje również o przewidywanej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia.

Szanowni Państwo

Zapraszam Państwa na ul. Grójecką 65a do Biura OIL, pokój nr 12
Filia SKOK IL.

Budujmy naszą niezależność finansową.

Tadeusz Pawlikowski

Archiwum