23 stycznia 2003

Pisano przed laty…

Ubezpieczalnie społeczne przy obsadzaniu stanowisk lekarskich zasięgały opinii Izby.
Sprawy konkursów na stanowiska lekarskie w ubezpieczalniach społecznych załatwiała specjalna komisja urzędująca przy Komisji Bytu, a wnioski jej, po rozważeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd, były przekazywane zainteresowanym ubezpieczalniom. Opinie Izby w tych sprawach były respektowane przez władze ubezpieczalni.

Wobec niedojścia do porozumienia między organizacjami społeczno-lekarskimi w sprawie delegowania przedstawicieli do Rady Lekarskiej przy Naczelnym Lekarzu Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie, w drodze arbitrażu delegatów tych wyznaczył Zarząd Izby. (…)

Sprawy strzeżenia etyki zawodowej i godności stanu lekarskiego były przedmiotem prac Kolegium Rzeczników Dyscyplinarnych oraz Sądu Izby.
Poza tym Zarząd pilnie strzegł właściwego sposobu ogłaszania się lekarzy, jako zagadnienia ściśle związanego z poziomem dobrego imienia stanu lekarskiego wśród naszego społeczeństwa. Lekarze ogłaszający się w sposób niewłaściwy byli wzywani do zaprzestania tego rodzaju ogłaszania się pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zaznaczyć należy, że dotąd, mimo kilkakrotnej akcji w tym kierunku, spotyka się jeszcze niewłaściwe ogłoszenia lekarskie, zwłaszcza w prasie.

Zarząd Izby postanowił kierować bezpośrednio do Rzecznika Dyscyplinarnego sprawy przeciwko tym lekarzom, którzy nie zastosowali się do wezwania Izb i ogłaszają się wbrew przepisom o ogłoszeniach.

Izba Lekarska Warszawsko-Białostocka liczyła w dniu 1 stycznia 1938 r. 3604 członków; w ciągu roku sprawozdawczego przybyło: 381 (po raz pierwszy wpisanych na listę – 303, wpisanych na listę członków ILWB z innych izb – 78). Ubyło: 232 (z powodu śmierci – 59, skreślono z powodu wyjazdu – 173). Na dzień 31 grudnia 1938 r. było członków: 3753 (739 kobiet, 3014 mężczyzn).

(ze sprawozdania z działalności Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej za rok 1938.
Dziennik Urzędowy Izb Lekarskich, 1939 r., nr 5, str. 222-223).

wybrał Michał Jabłoński

Archiwum