8 lutego 2003

ORL pyta – dyrektor MRKCh odpowiada

Na posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 17 stycznia br. zostali zaproszeni: dr Sławomir Idzikowski, dyrektor Mazowieckiej RKCh, oraz dr Andrzej Gajda, zastępca dyrektora Departamentu Medycznego Kasy. Dr Idzikowski w trakcie długiej dyskusji odpowiadał przede wszystkim na pytania dotyczące problemów bieżących, ale poruszano również zagadnienia o szerszym zakresie, np. poziom

Najważniejsze pytanie dotyczyło zasad i warunków kontraktowania świadczeń medycznych w następnym kwartale. Odpowiedź na nie – zależy od terminu wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, a tym samym – likwidacji kas chorych. Jeżeli termin ten zostanie przesunięty przez Sejm na trzecie półrocze 2003 r., to wówczas Mazowiecka RKCh na przełomie stycznia i lutego ogłosi konkursy na usługi medyczne w drugim kwartale według dotychczas obowiązujących zasad.

Również wysokość kontraktów może się zmienić na korzyść świadczeniodawców. Jeżeli Sejm ostatecznie zatwierdzi składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 8 proc., to kasa będzie renegocjować stawki, ponieważ obecnie obowiązujące były kontraktowane według składki na poziomie 7,75 proc. Dyr. Idzikowski stwierdził, że rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące zasad kontraktowania usług stomatologicznych jest wadliwe i w najbliższym czasie powinno zostać zmienione.
Nie zostało jeszcze przesądzone, w jaki sposób ma być organizowana nocna pomoc lekarska. Zdaniem dyr. MRKCh nałożenie obowiązku niesienia npl na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od początku było fikcją, a środowisko lekarskie wypowiadało się o tym pomyśle negatywnie. W trakcie prac zespołu powołanego przy Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a zajmującego się przygotowaniem jednolitych zasad kontraktowania pojawiła się nowa koncepcja npl – mogłyby ją świadczyć zespoły „ogólnowyjazdowe” pogotowia ratunkowego. Koszt pracy takich zespołów jest znacznie niższy niż specjalistycznych „R” czy „W”, ale i tak nie ma na to pieniędzy. Istnieje także alternatywna propozycja – usługi npl mogą wziąć na siebie grupowe praktyki lekarzy rodzinnych, wtedy koszty usług mogą być niższe niż świadczone przez pogotowie. Dlatego w końcowych uzgodnieniach zespołu UNUZ nie ma na ten temat żadnego zapisu.
Zespół, po licznych konferencjach z przedstawicielami środowisk medycznych, konsultantami krajowymi we wszystkich dziedzinach medycyny, przygotował propozycję zasad kontraktowania świadczeń. Ostatnie spotkanie uzgodnieniowe odbyło się 16 stycznia. Końcowy materiał nie jest jednak jeszcze gotowy, ponieważ katalog procedur jest bardzo obszerny, tylko w lecznictwie szpitalnym liczy on 2 tys. pozycji. Konieczne jest ich pogrupowanie. Proponując jednolite wzorce kontraktów, zespół uznał, że w podstawowej opiece zdrowotnej najlepszy model wypracowało Mazowsze, w specjalistyce ambulatoryjnej – Wielkopolska, a w szpitalnictwie – 6 kas w województwach północnych. Kontrakty w zakresie opieki długoterminowej, hospicyjnej i lecznictwie uzdrowiskowym będą wzorowane na dotychczasowej praktyce Mazowsza.
Odpowiadając na zarzut, że kasa chorych zaniżyła kontrakty na I kwartał br., zwłaszcza ze szpitalami, które i tak są ogromnie zadłużone, dyr. Idzikowski podkreślił, że problem zadłużenia tych placówek jest niejednoznaczny. Wiele z nich nadal działa niegospodarnie, zdając sobie sprawę z ciągle narastających długów, inwestuje w nowy sprzęt i remonty, nie przeprowadza restrukturyzacji zatrudnienia. Dyr. Idzikowski podawał przykład szpitala, w którym tuż przed postawieniem go w stan upadłości zakupiono tomograf komputerowy, oraz innego – w którym wskaźnik zatrudnienia wynosi 4 os. na 1 łóżko szpitalne, a zadłużenie narasta od momentu usamodzielnienia, czyli poprzedniego oddłużenia.
Zdaniem dyrektora Mazowieckiej Kasy Chorych konieczna jest zmiana ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i oparcie zasad funkcjonowania szpitali na kodeksie spółek prawa handlowego. Dopiero wówczas finansowe zarządzanie szpitalami stanie się racjonalne.
W trakcie spotkania padł zarzut, iż pracownikom kasy chorych, podobnie jak urzędnikom innych instytucji, nieobca jest korupcja. Dyr. Idzikowski odpowiedział, że aby ten zarzut uwiarygodnić, konieczne są dowody. Receptą na próby przekupstwa przy zawieraniu kontraktów są czytelne kryteria cen za usługi oraz ranking jakościowy placówek. Ale nawet przy zastosowaniu tych zasad trudno wyeliminować naciski polityczne (samorządów terytorialnych) czy lobbing (silnych, dużych szpitali, placówek klinicznych). Ü

Not. Małgorzata SKARBEK

Niektóre liczby, przytoczone w dyskusji, a obrazujące sytuację w naszej ochronie zdrowia:

Wydatki na zdrowie 1 obywatela rocznie:
– w Polsce – 360 dol.
– w Niemczech – 10 razy więcej
– w USA – 11 tys. dol.
Poziom satysfakcji z opieki zdrowotnej – w USA tylko o 1 proc. wyższy niż w Polsce.
Na ochronę zdrowia wydajemy 3,6 PKB, 12 razy mniej niż Niemcy.
Zadłużenie szpitali – ok. 7 mld zł, w tym zadłużenie wymagalne – 3,2 mld zł.
Po zakończeniu procesów związanych z realizacją ustawy „203” zadłużenie placówek wzrośnie o następne 1,6 mld zł.
Zadłużenie kas chorych – 600 mln zł.
Przemysł górniczy w Polsce generuje ok. 28 mld zł rocznie, mniej więcej tyle samo wydajemy na ochronę zdrowia.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników zbierana jest według cen kwintala żyta. Ponieważ cena ta została w ub.r. obniżona z 40 do 33 zł, składki KRUS będą niższe o 26 mln zł. zdrowia a potrzeby zdrowotne społeczeństwa w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych, walka z korupcją itp.

Archiwum