20 kwietnia 2003

Wniosek PO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ

Zdaniem PO ustawa:

  • pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi wartościami i zasadami: „demokratycznego państwa prawnego, ochrony praw nabytych, bezpieczeństwa prawnego, zachowania dostatecznej określoności przepisów prawnych, proporcjonalności środków do celów, zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zachowania odpowiedniego „vacatio legis” (…) oraz zasadą równego dostępu ubezpieczonych do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
  • „Nie wprowadza żadnej korzystnej zmiany jakościowej w porównaniu z poprzednim kształtem sektora ubezpieczeń zdrowotnych (zmienia się jedynie nazwa i struktura organizacyjna płatnika), co stanowi przesłankę do jej uchylenia w całości”.
  • Prowadzi do ponownej centralizacji ochrony zdrowia, co jest sprzeczne z art. 15 ust. 1 konstytucji, który zasadę decentralizacji władzy publicznej ustanawia jako fundament zarządzania sprawami publicznymi w Polsce. Brak w niej „możliwości (nawet pośredniej) kontroli ze strony ubezpieczonych obywateli”. „Fundusz stanowi pozabudżetowy fundusz celowy, który jest w całości kierowany i nadzorowany przez ministra zdrowia”. Według PO, jest to niezgodne z konstytucją.

(e)

Archiwum