23 maja 2003

Nowe przepisy prawne

I. 31 grudnia 2002 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia prac nad przyjęciem i realizacją programów zdrowotnych, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 11, poz. 85.

Programy zdrowotne finansowane z budżetu ministra zdrowia powinny odnosić się w szczególności do ważnych zjawisk epidemiologicznych, istotnych problemów zdrowotnych dot. całej lub określonej populacji przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź ograniczania, badania i wdrożenia nowych technologii medycznych, przedsięwzięć profilaktycznych i nowych metod leczenia.
Minister zdrowia podejmuje decyzję o przyjęciu programu do realizacji na wniosek departamentu merytorycznego. Projektodawcą programu zdrowotnego może być departament merytoryczny, grono specjalistów powołane specjalnie w tym celu lub inny podmiot ze sfery ochrony zdrowia.
Program zdrowotny może być realizowany w okresie jednego roku lub mieć charakter wieloletni.
Realizatorem programu może być publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa lub płatnik usług medycznych. Realizacja programu zdrowotnego w danym roku następuje na podstawie zaakceptowanego przez ministra zdrowia wniosku departamentu merytorycznego. Wybór realizatora programu zdrowotnego i udostępnianie środków publicznych na realizację programów zdrowotnych następuje w trybie konkursu ofert. Załączniki do zarządzenia określają wzór karty zgłoszenia programu zdrowotnego, wniosek na realizację programu zdrowotnego w celu wyłonienia realizatora w drodze konkursu, schemat dokumentu programu zdrowotnego oraz regulamin pracy komisji konkursowej.

II.15 stycznia 2003 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Praw Pacjenta, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 11, poz. 62.

III. 5 lutego 2003 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 1, poz. 6.

IV. 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 240, poz. 2052.
Wymieniona ustawa wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) w rozdziale dotyczącym odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 sąd lekarski może orzekać następujące kary:
1. upomnienie, 2. nagana, 3. zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat, 4. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
Lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4 przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego, sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje. Uchylony został art. 50, który stanowił, że od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego może wnieść również minister zdrowia oraz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Uchylony został również art. 56, który stanowił, że w skład Naczelnego Sądu Lekarskiego orzekającego w II instancji wchodzą sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Natomiast zgodnie z przepisem art. 65 ust. 6 ustawy, uprawnienia ministra zdrowia dot. zaskarżenia do Sądu Najwyższego sprzecznej z prawem uchwały organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem oraz zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawomocnej uchwały organów samorządu lekarzy w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu bądź jego pozbawienia z powodu niezdolności do wykonywania zawodu – przysługują odpowiednio ministrowi obrony narodowej i ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

V. 18 marca 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 46, poz. 398.

Rozporządzenie zawiera następujący wykaz świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa:

I. Świadczenia zdrowotne
1. autologiczny przeszczep szpiku
2. allogeniczny przeszczep szpiku od spokrewnionego dawcy
3. allogeniczny przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy
4. przeszczep wątroby
5. przeszczep nerki
6. przeszczep nerki i trzustki
7. przeszczep serca
8. przeszczep płuca
9. przeszczep serca i płuca
10. leczenie immunosupresyjne po przeszczepach narządu unaczynionego lub szpiku
11. operacje wad wrodzonych serca u niemowląt
12. immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku
13. operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
14. radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna
15. brachyterapia ze stereotaksją mózgową
15A. diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18
15B. kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

II. Leki
16. cyklosporyna w leczeniu dzieci ze sterydoopornym zespołem nerczycowym
III. Lecznicze środki techniczne
17. implanty ślimakowe i pniowe w operacyjnym leczeniu całkowitej głuchoty
18. stymulatory przeponowe w operacyjnym leczeniu wysokiego uszkodzenia rdzenia kręgowego

VI. 24 marca 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie utworzenia ambulatoriów – publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 49, poz. 416.

Ambulatoria oraz ambulatoria z izbą chorych, utworzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stają się ambulatoriami – publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz ambulatoriami z izbą chorych – publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Zakłady te stanowią część jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP.
Nadzór nad działalnością statutową zakładów sprawuje MON.

Do podstawowych kierunków działalności zakładów należą:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz medycyny pracy,
2. udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
3. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz zakładów, ich nazwy i siedziby.

VII. 24 marca 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 49, poz. 415.

VIII. 1 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 45, poz. 391.

IX. 1 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 55, poz. 481.

Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną. Siedzibą NFZ jest Warszawa.
Organami Funduszu są: Rada Funduszu i Zarząd Funduszu.
Do zadań Rady Funduszu należy w szczególności:
1) uchwalanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania,
2) uchwalanie rocznego planu finansowego Funduszu, uchwalanie planu pracy Funduszu i przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu,
3) stały nadzór nad działalnością Funduszu,
4) uchwalanie regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
5) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Funduszu i ocena jego pracy,
6) podejmowanie uchwał dotyczących:
a) majątku lub inwestycji Funduszu,
b) nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu,
7) powoływanie i odwoływanie zastępców prezesa Funduszu.
Zarząd Funduszu kieruje działalnością Funduszu w zakresie niezastrzeżonym dla Rady Funduszu i Prezesa Funduszu.
Prezes Funduszu kieruje działalnością Funduszu i reprezentuje go na zewnątrz.
Do zadań Zarządu Funduszu należy m. in.:

1) bieżące zarządzanie funduszami i mieniem Funduszu,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu,
3) sporządzanie rocznych planów finansowych Funduszu i sprawozdań finansowych,
4) sporządzanie projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych i sprawozdań z jego wykonania,
5) określanie przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
6) określanie warunków, które muszą spełniać świadczeniodawcy ubiegający się o zawarcie danej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, oraz kryteriów oceny spełnienia tych warunków,
7) negocjowanie umów ze świadczeniodawcami, ich zawieranie i rozliczanie oraz kontrola wykonywania,
8) dokonanie unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach określonych w ustawie,
9) nadzorowanie działalności oddziałów wojewódzkich Funduszu,
Zarząd Funduszu jest upoważniony do podejmowania samodzielnie decyzji dotyczących nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania do wartości 5.000.000 złotych.
Ograniczenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również umów zawieranych w oddziałach wojewódzkich na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Funduszu dyrektorowi oddziału wojewódzkiego.
W skład Funduszu wchodzą: centrala Funduszu oraz oddziały wojewódzkie Funduszu.

Do zakresu rzeczowego działania centrali Funduszu należy w szczególności:
1) zapewnienie swobodnego, równego dostępu do świadczeń zdrowotnych i wyboru świadczeniodawcy,
2) określenie możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych przez opracowanie projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych określającego liczbę oraz zakres świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu i przedstawianie go do zatwierdzania Radzie Funduszu,
3) wykonywanie czynności z zakresu gospodarki finansowej Funduszu,
4) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych,
5) prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, w tym wydawanie Biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia,
6) obsługa techniczno-organizacyjna organów Funduszu,
7) koordynowanie pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu,
8) wykonywanie czynności z zakresu kontroli prawidłowości przeprowadzania konkursu ofert, rokowań i zawierania umów ze świadczeniodawcami o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
9) określanie jakości, dostępności świadczeń zdrowotnych, analizowanie na bieżąco kosztów świadczeń zdrowotnych,
10) przeprowadzanie działań mających na celu propagowanie zachowań prozdrowotnych, inicjowanie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia, opracowywanie programów badań profilaktycznych,
11) opracowywanie planu świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych,
12) wykonywanie czynności nadzorczych związanych z realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kontrolą dokumentacji medycznej, jakości i zasadności udzielanych świadczeń zdrowotnych,
13) prowadzanie rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne, w szczególności rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Do zakresu rzeczowego działania oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:
1) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
2) rozliczanie ze świadczeniodawcami zawartych umów,
3) bieżąca kontrola umów zawartych ze świadczeniodawcami w zakresie zleconym przez Zarząd Funduszu,
4) opiniowanie wojewódzkich planów zdrowotnych pod względem zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych i ciągłości ich udzielania ubezpieczonym,
5) przedstawianie propozycji zmian wojewódzkiego planu zdrowotnego,
6) opracowywanie projektu wojewódzkiego planu świadczeń zdrowotnych i przekazywanie go do centrali Funduszu,
7) wnioskowanie o zmianę Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych w zakresie dotyczącym danego oddziału wojewódzkiego.

W strukturach organizacyjnych centrali i oddziałów wojewódzkich oraz w strukturach delegatur mogą być tworzone wydziały, działy, sekcje i samodzielne stanowiska, w tym jednostki organizacyjne koordynujące współpracę z ministrem obrony narodowej, ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
Przy oddziałach wojewódzkich Funduszu prezes Funduszu powołuje rady społeczne.

X. 1 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 55, poz. 493.

Ogłoszenie o konkursie ofert lub ogłoszenie o rokowaniach Narodowy Fundusz Zdrowia, jako Zamawiający, zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ, na stronie internetowej oddziału oraz w siedzibie właściwych miejscowo okręgowych izb zrzeszających zawody medyczne. Ogłoszenie może być opublikowane w inny sposób, np. w lokalnym dzienniku prasowym.
Ogłoszenie o konkursie ofert zawiera: nazwę i siedzibę zamawiającego, przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość, kwalifikacje wymagane od podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy, miejsce i termin zapoznania się z warunkami konkursu, miejsce i termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia, miejsce i termin otwarcia ofert oraz miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert, zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, informację o możliwości składania skarg, protestów i odwołań.
Ogłoszenie o rokowaniach zawiera: nazwę i siedzibę zamawiającego, przedmiot rokowań oraz jego wartość, kwalifikacje wymagane od podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy, miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia rokowań, nazwę i adres zamieszkania albo adres siedziby podmiotów zaproszonych do rokowań.
Zamawiający wraz z ogłoszeniem o rokowaniach wysyła zaproszenie do rokowań zawierające dodatkowe szczegółowe informacje. Zamawiający powołuje co najmniej 3-osobową komisję w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy.
Komisja może zażądać od podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dot. postępowania oraz ma prawo przeprowadzenia kontroli mającej na celu potwierdzenie prawdziwości i prawidłowości danych zamieszczonych w ofercie, a także dostarczenia dokumentów potwierdzających te dane. Komisja sporządza protokół przebiegu postępowania. Zamawiający odwołuje komisję po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

XI. 1 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 55, poz. 494.

Uprawnione podmioty, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w przypadku powołania członków rady społecznej na pierwszą kadencję składają wniosek wraz z uzasadnieniem, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w ustawie oraz zgodę kandydata na pełnienie funkcji członka Rady w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

XII. 1 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulaminu działania Rady, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 56, poz. 502.

XIII. 15 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 63, poz. 589.

Do świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów, zawartych zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zastosowanie ma wyłącznie § 4 ust. 1-3 rozporządzenia, który zobowiązuje świadczeniodawcę do prowadzenia rejestru ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Przepisów dot. rejestru nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia. Świadczeniodawca udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej zgodnie z nowymi przepisami zobowiązany jest:

1) udzielać Funduszowi na jego wniosek informacji związanych z wykonywaniem umowy,
2) zamieszczać numer umowy na wszystkich dokumentach związanych z wykonywaniem umowy,
3) informować ubezpieczonych o godzinach i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – również o sposobie zapewnienia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej,
4) umieszczać w sposób widoczny, w miejscu ogólnie dostępnym na zewnątrz budynku, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne, informację o tym, że udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy,
5) zamieszczać na tablicy ogłoszeń w miejscu, w którym udziela świadczeń zdrowotnych:
a) informację o warunkach i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy,
b) imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz informację o godzinach i miejscu ich udzielania, a w przypadku udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – również o sposobie zapewnienia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej,
c) informację o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczeń zdrowotnych,
d) informację na temat trybu składania i przyjmowania skarg i wniosków ubezpieczonych,
e) wykaz badań diagnostycznych wykonywanych na podstawie skierowania lekarza lub felczera podstawowej opieki zdrowotnej,
f) adres i telefony do Rzecznika Praw Pacjenta,
g) treść Karty Praw Pacjenta.

XIV. 14 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 62, poz. 561.

XV. 29 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 62, poz. 575.

Ponadstandardowe świadczenia zdrowotne:

1. zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstw jej leczenia,
2. operacje zmiany płci,
3. świadczenia z zakresu stomatologii inne niż określone w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych, wydanym na podstawie art. 53 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
4. świadczenia z zakresu akupunktury, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z leczeniem bólu.

XVI. 25 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 61, poz. 550.

XVII. 25 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, związane z możliwością przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 61, poz. 551.

XVIII. 23 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 59, poz. 531.

Rozporządzenie dot. pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego oraz zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rządowej lub wojewodę.

XIX. 25 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 61, poz. 553.

XX. 29 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 62, poz. 566.

XXI. 29 kwietnia 2003 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 62, poz. 567.

mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK
Autorka jest radcą prawnym Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Archiwum