17 czerwca 2003

Prawie wszyscy są już w prawie

Zakończyliśmy akcję wydawania nowych dokumentów prawa wykonywania zawodu. Większość z ponad 25 tys. lekarzy odpowiedziała na nasze apele i dostarczyła komplet dokumentów do końca sierpnia ub.r. Niestety, wiele Koleżanek i Kolegów czekało do ostatniej chwili, a spora grupa zgłosiła się do Izby już po terminie.

Staraliśmy się pomagać, jak tylko można – i zapewniamy, że wszyscy lekarze, którzy dostarczyli dokumenty do 31 marca 2003 r., zostali wpisani do rejestru i otrzymają nowy, zgodny z prawem, dokument prawa wykonywania zawodu. Zawiadomienia o tym, że dokument jest gotowy do odbioru, wysyłamy do domu. W razie żądania przez pracodawcę okazania nowego dokumentu wydajemy zaświadczenie, że lekarz jest wpisany do rejestru, ma prawo wykonywania zawodu z nowym numerem i oczekuje na wydruk dokumentu. Ta grupa „spóźnialskich” – ale już zarejestrowanych – liczy ok. 3000 osób.

Pozostał jeszcze problem Koleżanek i Kolegów, którzy nie dopełnili obowiązku wymiany praw wykonywania zawodu i do dziś nie zgłosili się do Izby. Informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów z dniem 1 stycznia 2003 r. utracili oni formalne uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze RP, co rodzi określone skutki prawne. Osoby te zostały przeniesione do tzw. Ewidencji Okręgowego Rejestru Lekarzy i jako lekarze nieuprawnieni do wykonywania zawodu nie znajdują się na liście członków OIL, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (np. nie mogą zawierać kontraktów z NFZ, nie mogą wystawiać recept, nie mogą wystawiać orzeczeń o niezdolności do pracy, nie mogą prowadzić praktyki lekarskiej itd.). Lekarze ci są narażeni na rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w trybie natychmiastowym. W przypadku wystąpienia przez pacjenta z jakimkolwiek roszczeniem ponoszą nie tylko odpowiedzialność zawodową, ale i karną (za wykonywanie zawodu bez uprawnienia), także z konsekwencjami cywilnoprawnymi (odszkodowania!).

W związku z powyższym jeszcze raz apelujemy do wszystkich tych Koleżanek i Kolegów, którzy nadal wykonują zawód lekarza, a nie dopełnili formalności w Izbie, o niezwłoczne zgłoszenie się do Biura Rejestru wraz z niezbędnymi dokumentami w celu ponownego uzyskania wpisu na listę członków Izby i odebrania nowego dokumentu prawa wykonywania zawodu.

Prosimy nie mieć pretensji do Izby Lekarskiej. Realizujemy ustawowy obowiązek, starając się jak najlepiej pomagać wszystkim Koleżankom i Kolegom. Jeśli ktoś ma pretensje – to tak, jakby obrażał się na biuro paszportowe za to, że nie może przekroczyć granicy, bo ma paszport, który stracił ważność…

Okręgowy Rejestr Lekarzy i Centralny Rejestr Lekarzy są obecnie jedyną bazą danych, zawierającą wyczerpujące informacje dotyczące wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej. Kompletność danych pomoże w podejmowaniu strategicznych decyzji zarówno przez naszą korporację zawodową, jak i inne podmioty odpowiedzialne za ochronę zdrowia w Polsce. Rejestr będzie także źródłem podstawowych informacji o zawodzie lekarza i lekarza stomatologa w Polsce dla innych państw Unii Europejskiej.

Akcja wymiany praw wykonywania zawodu powoduje to, że samorząd lekarski będzie dysponować aktualnym rejestrem wykonujących zawód lekarzy i lekarzy stomatologów, z pełną bazą danych opartą na dokumentacji. Może to być bardzo przydatne dla lekarza, np. w wypadku utraty dokumentów (w razie pożaru, powodzi, kradzieży itp.) można odtworzyć przebieg pracy zawodowej z rejestru OIL.

Nowe dokumenty są oryginalne i bardzo trudne do podrobienia, mają szereg profesjonalnych zabezpieczeń. Zawsze też można sprawdzić w Biurze Rejestru, czy dany lekarz ma prawo wykonywania zawodu – zapobiega to działaniu oszustów i powoduje, że zawód lekarza będą wykonywać wyłącznie lekarze. Już w trakcie akcji wykryliśmy na terenie naszej Izby osobę, która w gabinecie szkolnym przez półtora roku leczyła zęby dzieciom i ludziom z miasta – nie będąc lekarzem, mając podrobione dokumenty i pieczątkę. Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Spodziewamy się, że po wymianie praw wykonywania zawodu mogą się zdarzyć inne podobne odkrycia.

W okresie od 1.01.2002 r. do 21.05.2003 r.
Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Stomatologa

  1. wydała nowe prawa wykonywania zawodu – książeczki: 22368;

   – wymiana praw:

   lekarzom – 16462,
   lekarzom stomatologom – 4717,

   – wydanie praw na staż podyplomowy:

   lekarzom – 450,
   lekarzom stomatologom – 151,

   – wydanie praw po stażu podyplomowym:

   lekarzom – 1801,
   lekarzom stomatologom – 664;

  2. przyjęła 13 wniosków zgodnie z posiadanym obywatelstwem i wydała nowe prawa wykonywania zawodu:

   lekarzom – 11,
   lekarzom stomatologom – 2;

  3. przyjęła i rozpatrzyła 6 wniosków w sprawie odbycia stażu adaptacyjnego po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat;
  4. wydała 7 praw wykonywania zawodu po odbyciu stażu adaptacyjnego.
 1. W związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej w OIL w Warszawie przyjęto 306 wniosków, w tym:

  – rozpatrzono i wydano nowe prawa wykonywania zawodu 162 osobom:

  lekarzom – 137,
  lekarzom stomatologom – 25,

  – rozpatrzono i przyjęto w poczet członków 144 osoby:

  lekarzy – 106,
  lekarzy stomatologów – 38.

  1. W okresie tym z rejestru OIL skreślono 55 osób w związku z przeniesieniem do innych izb;
  2. W związku ze śmiercią skreślono 22 osoby;
  3. W związku w upływem terminu ważności prawa wykonywania zawodu skreślono 18 osób.
 2. Komisja przyjęła 75 wniosków cudzoziemców i po rozpatrzeniu ich przez Prezydium ORL w Warszawie wydała następujące prawa wykonywania zawodu:

  – na staż podyplomowy:

  lekarze – 24,
  lekarze stomatolodzy – 2,

  – na szkolenie specjalizacyjne:
  lekarze – 18,
  – w celach zarobkowych:

  lekarze – 15,
  lekarze stomatolodzy – 13,

  – w celu odbycia studiów doktoranckich:

  lekarze – 4
  (w tym przyznano 5 praw wykonywania zawodu na stałe).

 3. Rejestracja w okresie: 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r. przyjęła i wysłała
  2800 zarejestrowanej korespondencji (w tym pisma – polecone, faksy, dokumenty różne) oraz około 15000 korespondencji niezarejestrowanej.

 4. Odbyto 38 spotkań Komisji ds. Rejestracji, m.in. spotkania z cudzoziemcami.
 5. Obecnie przygotowanych i uchwalonych do wydrukowania nowych praw wykonywania zawodu jest około 5000 dokumentów.

LEKARZE CAŁY CZAS DONOSZĄ DOKUMENTACJĘ W CELU UZYSKANIA NOWEGO PRAWA.

Archiwum