7 czerwca 2003

Wyrok w sprawie dokumentacji medycznej

Zapadł niezwykle ważny – zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie udostępniania zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej.

19 maja 2003 r. zespół sędziów NSA, w poszerzonym składzie (7 sędziów), pod przewodnictwem prezesa NSA Romana Hausera wydał następujący wyrok:

Pacjent publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma uprawnienie do udostępnienia mu dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej przez zakład, w zakresie dotyczącym jego osoby, wynikające z art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zm.), a w razie odmowy uznania tego uprawnienia przez zakład może zaskarżyć czynność zakładu do sądu administracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. nr 74, poz. 368 ze zm.).

(Sygn. akt OSA 1/03)

Sąd: w przedmiocie uznania uprawnienia dotyczącego udostępnienia dokumentacji medycznej

1/ uznaje uprawnienie Teresy W.
do udostępnienia skarżącej przez Szpital Kliniczny w W. dokumentacji medycznej zbiorczej w zakresie dotyczącym jej osoby w formie wyciągów, odpisów lub kopii z tej dokumentacji,

2/ zasądza na rzecz skarżącej Teresy W. od Szpitala Klinicznego w W. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Z decyzji tej jasno wynika, że pacjent ma prawo do korzystania z dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby, a sporządzonej przez każdy publiczny zakład opieki zdrowotnej.

mkr

Archiwum