18 grudnia 2003

Okiem rewizora

Mam przed sobą dokument zawierający wykaz Uchwał Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, które skutkują wydatkowaniem naszych składkowych pieniędzy. Są to 32 pozycje, z tego 24 dotyczy całego 2002 r., a tylko 7 roku bieżącego (do 17 września) i jedna z grudnia 2001 r. Komisja Rewizyjna postanowiła skontrolować wydatki 17 prawdziwych „imprez”. Pominęliśmy koszty delegacji działaczy płatnych i półpłatnych (społecznych). W tym jedną moją (z budżetu Komisji Rewizyjnej), kiedy to wraz z prezesem i dwoma muszkieterami – stomatologami wzięliśmy udział w konferencji w AM w Gdańsku.
Konieczne było powołanie niezależnej biegłej księgowej. Powstał więc obszerny raport, który został dwukrotnie poddany dyskusji i analizie przez zespół kontrolujący w dniach 27.10 i 17.11.2003 r. Aktywny udział w tych zebraniach wziął przewodniczący ORL Andrzej Włodarczyk i główna księgowa Izby Ewa Jeleń, którzy udzielali wyjaśnień. Nie było rozbieżności między stanowiskiem Komisji Rewizyjnej a zaproszonymi. Końcowy raport wraz z wnioskami przyjęliśmy 20 listopada br.
Co zawiera raport? Przedstawiam do publicznej wiadomości co smaczniejsze kąski:

 • Uchwała 614/P-IV/02 z 16.01.2002 r. w sprawie dofinansowania jubileuszowego spotkania studentów i lekarzy na Torwarze. Pod dokument Uchwały dołączono fakturę zakupu VAT nr 10/2002 z dnia 08.01.2002 r. na kwotę 10.000,00 zł za usługę gastronomiczną. Wystawca faktury – MS CATERING Mariusz Sigitowicz, Warszawa, al. Niepodległości 86/19. Uwagi dotyczące wystawionego dokumentu: brak jednostek, ilości oraz ceny jednostkowej bez podatku. Na przedstawionym dokumencie zakupu brak jest informacji dotyczącej przeprowadzenia kontroli dokumentu pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym, brak informacji zatwierdzającej kwotę do wypłaty – forma płatności: przelew bankowy. Do kontroli nie przedstawiono dokumentów uzgodnienia realizacji dofinansowania przez osoby wskazane w Uchwale.
 • Uchwała 922/P-IV/02 z 23.01.2002 r. w sprawie uznania faktury na kwotę 7.100,00 zł za organizację spotkania noworocznego.
  Zatwierdzono do wypłaty kwotę 7.097,65 zł (kwota faktury). Płatność – przelewem na konto, zapłacono 30.01.2002 r. Faktura wystawiona na konsumpcję – brak ilości, rodzaju oraz ceny jednostkowej bez podatku netto (stawka VAT 7%), napoje (stawka 22%) – brak wyszczególnienia rodzaju, obsługa i rezerwacja. W opisie faktury podano: opłata za wynajęcie sali, przygotowanie spotkania, konsumpcja, napoje, ciasta na spotkaniu OIL z VIP-ami w Klubie Lekarza.
 • Uchwała 4685/P-IV/02 z 27.03.2002 r. w sprawie organizacji cateringu, w związku z uroczystością nadania OIL imienia prof. J. Nielubowicza, na kwotę 5.962,10 zł.
  Faktura wystawiona przez Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „Bazyliszek” na kwotę 5.500,00 zł za usługę gastronomiczną i serwis z dn. 27.03.2002 r., zapłacono przelewem w dn. 08.04.2002 r.; oraz faktura wystawiona przez sklep ogólnospożywczy „MAJA” na kwotę 462,10 zł za napoje – soki (brak daty wystawienia faktury – jest miesiąc sprzedaży), zapłacono gotówką. Uwagi: brak podpisu odbiorcy faktury, jak również informacji o wystawieniu faktur bez podpisu odbiorcy (oświadczenia), brak kontroli dokumentu. Podpis osoby odbierającej fakturę nieczytelny. Brak podpisu dyrektora zatwierdzającego wypłatę. Brak informacji na temat przeprowadzonej kontroli dowodu. Na fakturze brak ceny jednostkowej towaru. Brak informacji nt. zaliczki ew. sposobu zwrotu poniesionych kosztów.
 • Uchwała 11420/P-IV/02 z 24.07.2002 r. w sprawie organizacji konferencji pt. „Kształcenie ustawiczne lekarzy samodzielnie praktykujących – jak stworzyć sprawny system – korzyści i zagrożenia”. Na realizację uchwały przeznaczono kwotę 15.500,00 zł z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
  Zaprezentowane rachunki nie zawierają opisu, brakuje kontroli pod względem merytorycznym, nie można również stwierdzić, kto korzystał z przejazdów.
 • Uchwała 15321/P-IV/02 z 18.09.2002 r. w sprawie dofinansowania konferencji pt. „Przyszłość szpitali warszawskich”. Na dofinansowanie, zgodnie z Uchwałą, przeznaczono środki w wysokości 11.00,00 zł.
  Pierwsza faktura wystawiona 5.10.2002 r. przez Instytut Biocybernetki i Inżynierii Biomedycznej PAN na kwotę 4.135,80 za wynajem sali, sprzętu konferencyjnego wraz z obsługą, szatnię. Zapłacono przelewem 14.10.2002 r. Druga faktura wystawiona 02.10.2002 r. przez PHU AGADOR na kwotę 6.000,00 zł za usługę gastronomiczną. Zapłacono przelewem 9.10.2002 r.
 • Uchwała 20360/P-IV/02 z 4.12.2002 r. w sprawie pokrycia kosztów spotkania wigilijnego organizowanego w dniu 13.12.2002 r.; na realizację celu podjętego w Uchwale przeznaczono kwotę 2.500,00 zł.
  Dokument opiewa na kwotę 2.497,00 zł., brak nazwy i adresu sprzedawcy, podano tylko nr NIP, nazwa usługi – usługa gastronomiczna, data wystawienia – 13.12.2002 r., zapłata gotówką.
 • Uchwała 309/P-IV/03 z 22.01.2003 r. w sprawie wydatkowania 6.000,00 zł na organizację spotkania noworocznego.
  Realizację Uchwały potwierdzono dokumentem zakupu VAT na kwotę 5.070,00 zł. Na dokumencie brak nazwy i adresu sprzedawcy, brak NIP, nazwa usługi – usługa gastronomiczna, data wystawienia – 10.02.2003 r., zapłacono przelewem 14.02.2003 r.
  Nie piszę o małych wydatkach na spotkania emerytów (z reguły 800 zł), w Domu Lekarza Seniora czy na konferencjach na temat etyki.


Definicję usług gastronomicznych określa art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 8.01.1993 r. Dla celów poboru podatku od towarów i usług zastosowanie znajdują klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed dniem 1 lipca 1997 r. Podatnik winien więc w celu prawidłowego sklasyfikowania świadczonych przez siebie usług zastosować klasyfikację Wyrobów i Usług lub Klasyfikację Usług. Pozostałe klasyfikacje znajdują wyłącznie zastosowanie dla potrzeb statystycznych. Klasyfikacja Usług znajduje zastosowanie w stosunku do:

 • wytwarzania przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • wytwarzania niektórych wyrobów na zamówienie ludności z materiałów własnych producenta, z uwzględnieniem indywidualnych cech lub życzeń konsumenta.

Usługi gastronomiczne będą więc klasyfikowane dla potrzeb podatku od towarów i usług na podstawie Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Komisja Rewizyjna sformułowała wnioski pokontrolne:

 

 1. Zwrócić większą uwagę na kontrolę merytoryczną dokumentów, stanowiących podstawę dokonywania zakupów towaru/usług dokumentowanych fakturami VAT.
 2. Do każdej uchwały powinna być dołączona (w opisie) orientacyjna ilość osób biorących udział w uroczystości.
 3. Powinna być zgodność wydatkowanych środków finansowych z treścią uchwały.
 4. Powinna być stworzona lista osób upoważnionych przez Prezydium do podpisywania faktur (zaciąganie zobowiązań finansowych).
 5. Uchwała Prezydium Rady z dnia 14.02.2003 r. wprowadziła Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Okręgowej Izbie Lekarskiej – w sposób znakomity unormowała ona system przebiegu dokumentów, również finansowych. Usprawniła system kontroli. Należy wymagać od osób biorących udział w procesie zakupów, a szczególnie od działu księgowości, przestrzegania wszystkich ustaleń wymienionych w ww. instrukcji.

W świetle prawa nie wykryliśmy nadużyć. Cieszyć się należy, że czasy, kiedy kilku starszych chłopców podnosiło ręce i przegłosowywało różne ciekawe uchwały, skutkujące wydatkowaniem naszych pieniędzy, minęły. I to jest zasługa obecnych władz Izby, o naszej Komisji nie wspomnę.
Wróciłem z uroczystości wręczenia praw wykonywania zawodu młodym Koleżankom i Kolegom. Razem: lekarzom i lekarzom stomatologom. Piękna impreza. Doskonałe wystąpienie prof. Tadeusza Tołłoczki. Serwowano kawę i herbatę z cytryną oraz kruche ciasteczka. I co dalej? Ilu „się załapało” na rezydentury specjalistyczne czy stypendia? Ilu wyjeżdża z Polski? Pomoc dla młodych – to jest zadanie naszej korporacji. Mówił o tym kol. Radziwiłł. Oby na mowie się nie skończyło.
Komunikuję o pięknym wydaniu, już drugim, „Wspomnień i pamiętników lekarzy z Powstania Warszawskiego”. Wielkie gratulacje i słowa uznania dla prof. Andrzeja Danysza, dla wydawcy – mojego Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i naszej warszawskiej Izby. Na to nie szkoda pieniędzy. Wesołych Świąt.

Adam Galewski
przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Archiwum