6 lutego 2004

W radomskiej delegaturze

Nominacje w Przysusze
Zarząd Powiatu w Przysusze zdecydował o powołaniu na stanowisko dyrektora SPZOZ (w skład którego wchodzi m.in. szpital powiatowy) dr. Bogdana Zajączkowskiego. Decyzję podjęto na początku stycznia br., gdy nie przyniósł rozstrzygnięcia ogłoszony konkurs – o funkcję dyrektora ubiegał się jedynie B. Zajączkowski, absolwent AM w Łodzi, specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (oraz organizacji ochrony zdrowia)
Zmiana szefa lecznicy pociągnęła za sobą modyfikację statutu placówki oraz przesunięcia kadrowe – zamiast dotychczasowych konsultantów oddziałami pokierują ordynatorzy. – Nowy statut przywraca funkcję ordynatora. Jest to zarówno zgodne z tradycją, jak i sprzyja powoływaniu (poprzez konkursy) na stanowiska kierownicze w szpitalu najlepszych specjalistów – powiedział Bogdan Zajączkowski. Nowy dyrektor SPZOZ podjął już pierwsze decyzje personalne: p.o. ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego został dr n. med. Wacław Sikora. Zastąpił on dotychczasowego konsultanta dr. Andrzeja Palę. Obowiązki ordynatora oddziału noworodków zostały powierzone dr Annie Kopijek, która była dotychczas z-cą konsultanta tego oddziału. Na pełną obsadę czekają jeszcze oddziały: wewnętrzny i neurologiczny. – Dotychczasowe decyzje personalne mają charakter tymczasowy, gdyż o wyborze ordynatorów zadecydują komisje konkursowe – zapewnia dr Zajączkowski.
Zmiany w przysuskiej lecznicy mają związek z konfliktem między obecnym a dotychczasowym dyrektorem SPZOZ. Dr Bogdan Zajączkowski był już szefem szpitala w Przysusze – od momentu jego powstania w 1982 r. do 1996 r. Jednak w 2000 r. B. Zajączkowski (jako ordynator oddziału) został zmuszony do odejścia z placówki, przez ówczesnego dyrektora dr. Mirosława Popiołka. Gdy w ub. roku dr Popiołek ustąpił ze stanowiska, władze powiatowe Przysuchy zwróciły się do B. Zajączkowskiego o ponowne objęcie kierownictwa w szpitalu. Według przedstawicieli samorządu, sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przysusze jest bardzo trudna – w placówce występują poważne problemy finansowe.

RSS z pełną obsadą dyrektorską
Po blisko dwóch latach starań udało się wybrać z-cę dyrektora ds. medycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Licząca 18 osób komisja (w której zasiedli miejscy radni, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządu lekarskiego i pielęgniarskiego) powierzyła tę funkcję dr. Wiesławowi Matuszewskiemu, dotychczasowemu kierownikowi oddziału radiologii. Dr Matuszewski wygrał rywalizację z pięciorgiem kandydatów: Magdaleną Naporą-Grabowską, Anną Roguś, Janem Sekułą, Marianem Synosiem i Danutą Gołyską-Rączkiewicz, która przez blisko rok była p.o. z- cą dyrektora RSS.
Fiasko dotychczasowych prób wyboru z-cy dyrektora placówki wynikało m.in. z braku wystarczającego poparcia członków komisji dla uczestników kolejnych konkursów.
Dr Wiesław Matuszewski jest absolwentem AM w Warszawie. Z radomskim szpitalem związany od 1968r. – od początku swej kariery zawodowej. Jest specjalistą II stopnia w zakresie rentgena diagnostyki. Za swoje najważniejsze zadanie nowy z-ca dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego uważa utrzymanie dalszego istnienia szpitala i wypracowanie wizerunku RSS jako placówki przyjaznej pacjentom.

Kolejny SOR
Drugi w regionie radomskim szpitalny oddział ratownictwa może już przyjmować pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu oddano do użytku nowoczesny oddział, przygotowany do ratowania życia.
Jak poinformowała z-ca dyrektora WSS dr Lucyna Wiśniewska, oddział mieści się w pomieszczeniach po izbie przyjęć i oddziale intensywnej opieki medycznej. SOR zostanie wyposażony w podstawowy sprzęt do ratowania życia – w tym m.in. kardiomonitory i aparaturę do reanimacji. Na oddziale znajdują się sale intensywnej opieki, gdzie trafią ofiary wypadków i osoby w ciężkim stanie – w nagłych przypadkach będzie możliwość przeprowadzenia operacji w sali zabiegowej. Na potrzeby ofiar wypadków (a zwłaszcza osób znajdujących się pod wpływem alkoholu) wydzielono dwie sale, gdzie będą trafiać nietrzeźwi pacjenci. –Są to osoby, które sprawiają nam wiele problemów, gdyż alkohol często wywołuje agresję. Należy więc odizolować takie osoby, aby nie narażały innych pacjentów. Od czasu zlikwidowania w Radomiu izby wytrzeźwieńnietrzeźwi uczestnicy wypadków są dużym problemem dla placówek medycznych – podkreśliła dr Wiśniewska.
SOR w WSS jest drugą tego typu placówką w południowej części Mazowsza. Pierwszy oddział ratownictwa medycznego powstał przed rokiem w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zdaniem kierownictwa szpitala na Józefowie, celowość utworzenia oddziału ratownictwa w WSS nie budzi żadnych wątpliwości, gdyż położony jest na skrzyżowaniu ruchliwych węzłów komunikacyjnych w blisko ćwierćmilionowym Radomiu i powinny tu działać dwa tego typu oddziały.

Kolumnę redaguje Mirosław Wąsik

Archiwum