3 marca 2004

Minister o stażach i specjalizacjach

Odpowiadając na pismo wyrażające głębokie zaniepokojenie Naczelnej Rady Lekarskiej wysokością środków zaplanowanych w projekcie budżetu na 2004 rok na staże i specjalizacje medyczne oraz na zadania przejęte przez samorząd lekarski od organów administracji państwowej, uprzejmie informuję, iż projekt budżetu na 2004 rok w części 46: Zdrowie skonstruowany został zgodnie z limitami wydatków określonymi przez ministra finansów.

Mimo ograniczonego limitu wydatków zaplanowane zostały środki finansowe na kontynuację specjalizacji rozpoczętych w latach ubiegłych oraz uruchomienie 700 etatów rezydenckich rozpoczynających się w 2004 roku.

Wysokość dotacji dla samorządu lekarskiego na zadania przejęte od organów administracji państwowej została natomiast utrzymana na poziomie roku ubiegłego. Pragnę ponadto dodać, że nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów daje możliwość podjęcia specjalizacji lekarzowi, który:

  • nie został zakwalifikowany do odbycia specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyny z powodu braku wolnych miejsc szkoleniowych,
  • odbył postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia,
  • nie rozpoczął specjalizacji na zasadzie określonej w § 12 ust. 8 rozporządzenia,
  • spełnia warunek określony w § 12 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia,
    na podstawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka, o przyznanie rezydentury w tej dziedzinie medycyny.

Oznacza to, że w przypadku uwolnienia części środków finansowych zaplanowanych na staże i specjalizacje medyczne, np. w wyniku późniejszego podjęcia rezydentury, istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych etatów rezydenckich w każdym roku budżetowym. Odnosząc się do kwestii dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej, pragnę zapewnić, iż dołożę wszelkich starań, aby proces negocjacji warunków umów dotyczących przekazania ww. dotacji rozpoczął się jak najszybciej i zakończył się porozumieniem obu stron. Umożliwi to szybkie przekazanie środków, a w konsekwencji skróci do minimum okres kredytowania tych zadań ze środków własnych samorządu lekarskiego.

Warszawa, 23 stycznia 2004 r.
List ministra zdrowia do prezesa NRL

Archiwum