13 kwietnia 2004

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za 2003 rok

Ubiegłoroczne sprawozdanie zakończyłem stwierdzeniem: W minionym roku wiele udało nam się zrealizować, część spraw pozostaje jednak otwartych, i to jest zadanie na bieżący rok i lata następne. I o tych zadaniach i sprawach, które udało nam się w 2003 roku zrealizować, chcę Państwu powiedzieć.

Szczegółowe sprawozdania naszych komisji i Komisji Bioetycznej znajdują się w Informatorze Zjazdowym, zostaną też umieszczone na naszej stronie internetowej i – sukcesywnie ukazują się na łamach „Pulsu”. Zasygnalizuję więc tylko ważniejsze problemy związane z ich działalnością.

W ubiegłym roku Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu zakończyła akcję wymiany dokumentów: „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” i „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Stomatologa”; do ewidencji Okręgowej Izby Lekarskiej wprowadzono dane ponad 25 tysięcy członków naszej Izby. Wypełniliśmy nałożony na nas obowiązek ustawowy. W okręgowym rejestrze lekarzy zaktualizowano dane dotyczące: uzyskanych specjalizacji, stopni i tytułów naukowych, adresów do korespondencji, zmian nazwisk, miejsc zatrudnienia. Jednak w dalszym ciągu ponad 5 tysięcy naszych Koleżanek i Kolegów wpisanych do ewidencji Izby, mimo apeli przekazywanych na łamach „Pulsu”, nie odebrało nowego dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu”.

Komisja Legislacyjna w ubiegłym roku zaopiniowała ponad 70 projektów aktów prawnych, przekazując je, zgodnie z kompetencjami, Naczelnej Radzie Lekarskiej. Wśród nich znalazła się bardzo szczegółowa opinia nt. projektu tzw. ustawy kagańcowej: o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych…, która była podstawą do opinii NRL na ten temat, a potem – znalazła odzwierciedlenie w stanowisku Krajowego VII Zjazdu Lekarzy w Toruniu.

Komisja Etyki i Prawa Medycznego była organizatorem dwóch ogólnopolskich konferencji dotyczących nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej (w czerwcu i wrześniu ub. r.,) z udziałem autorytetów świata medycznego, wybitnych prawników, ekonomistów i filozofów. Należy podkreślić, że przeprowadzona w trakcie konferencji dyskusja nad projektem nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej była chyba jedyną, przeprowadzoną z inicjatywy środowiska lekarskiego, publiczną debatą na ten temat, i w dużej mierze wpłynęła na kształt uchwalonej przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy w Toruniu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Komisji ds. Staży Podyplomowych udało się wypracować satysfakcjonującą nas umowę z marszałkiem województwa i uzyskać pełne pokrycie kosztów stażu. Komisja prowadzi akcję informacyjną dla studentów ostatniego roku Akademii Medycznej w Warszawie, organizuje spotkania z koordynatorami stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów oraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, dotyczące zasad organizacji i koordynacji stażu podyplomowego, a także – monitoruje odbywanie stażu, utrzymując łączność z koordynatorami stażu i dyrektorami szpitali.

Nasza Izba, jako jedyna, przyjęła regulamin i zasady udzielania akredytacji w ramach szkolenia ustawicznego. Realizując uchwałę poprzedniego Zjazdu, powołano Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Stomatologów naszej Izby. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku z powodzeniem rozwiniemy działalność związaną z doskonaleniem zawodowym, co do tej pory było niestety tylko w sferze planów.

Komisja Stomatologiczna zajmowała się najważniejszymi problemami środowiska: sprawą autonomii wewnątrz izby lekarskiej, szkoleniem podyplomowym (ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia ustawicznego), problemami wynikającym z warunków kontraktowania świadczeń stomatologicznych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rok 2003 to przede wszystkim likwidacja kas chorych i przekształcanie ich w Narodowy Fundusz Zdrowia. Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi zajmowała się na bieżąco m.in. problemami dotyczącymi warunków ogólnych i szczegółowych kontraktowania świadczeń. Podjęliśmy starania o usunięcie wymogu 10-letniego stażu pracy dla lekarzy POZ niemających specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej, a także – uzyskując poparcie większości konsultantów wojewódzkich i towarzystw naukowych działających na terenie naszej Izby – działaliśmy bardzo aktywnie na rzecz obrony wyłaniania ordynatorów w trybie postępowania konkursowego ze znaczącym udziałem przedstawicieli samorządu lekarskiego.

Aktywnie działają Komisje ds.: Praktyk Prywatnych, Współpracy z Zagranicą, Emerytów i Rencistów. Z inicjatywy Komisji ds. Konkursów zostało wysłane pismo do wszystkich kierowników placówek, którzy nie przeprowadzali konkursów na stanowiska ordynatorów, przypominające o tym obowiązku. Efektem wspomnianych działań było przeprowadzenie postępowań konkursowych w tych placówkach.

Rada Funduszu Samopomocy współpracuje z Komisją ds. Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej (m.in. refundując koszty wczasów rehabilitacyjnych). Udzielane są pożyczki socjalne (oprocentowane) i szkoleniowe, a także odprawy pośmiertne. W sumie w ubiegłym roku świadczenia przyznane przez Komisję wyniosły prawie 950 tys. zł (w tym pożyczki – 738155,10 zł).

Aktywnie, i w dużej mierze samodzielnie, działa nasza Delegatura w Radomiu, dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich jej działaczy, którzy zorganizowali wiele imprez na swoim terenie (Bal Lekarzy, uroczyste pożegnanie lekarzy odchodzących na emeryturę itp.).

Komisja ds. Kultury Sportu i Turystyki, pod przewodnictwem niestrudzonego kol. Mieczysława Szatanka, tak jak w poprzednim roku ma dorobek imponujący i jest jedną z najbardziej aktywnych jednostek.

Bardzo dynamicznie pracuje Biuro Pośrednictwa Pracy. Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy coraz więcej Koleżanek i Kolegów interesuje się jego ofertą. Można się z nią zapoznać także na naszej stronie internetowej i na łamach „Pulsu”.

Nasza spółka brokerska „Medbroker” – obok pakietu dotychczasowych ofert ubezpieczeniowych – proponuje wszystkim członkom OIL w Warszawie bardzo korzystne nowe ubezpieczenie grupowe OC. Informacje na ten temat, wraz z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia, publikujemy na łamach „Pulsu”. Medbroker umożliwia też zawarcie – na miejscu, w siedzibie Izby – umowy przystąpienia do otwartych funduszy emerytalnych. Jednocześnie, dzięki swemu ogromnemu zaangażowaniu i talentom organizatorskim, prezes Barbara Karpińska pozyskała do współpracy inne samorządy zawodowe. Spółka rozwija się dynamicznie i – co także ważne – wyszła „na plus” finansowo.

Okręgowa Izba wspiera SKOK Izb Lekarskich – w naszej siedzibie działa jego filia, a – zgodnie z uchwałą ORL – Izba poręcza, przy odpowiednich zabezpieczeniach, kredyty swoim członkom SKOK-u. Liczba członków Kasy w naszej Izbie stale się powiększa.

Dobrze układa się współpraca z Akademią Medyczną i lekarskimi towarzystwami naukowymi.

Dzień powszedni Izby to także sprawy finansów. W dalszym ciągu, tak jak i pozostałe izby okręgowe, nie możemy wyegzekwować całkowitego zwrotu kosztów za zadania przejęte od administracji państwowej (otrzymaliśmy ok. 48%). Będziemy starali się usilnie poprawić tę sytuację, jednak Ministerstwo Zdrowia jest trudnym partnerem.

Uchwała Krajowego Zjazdu zobowiązująca okręgowe izby do odprowadzania na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej procentu od składek należnych, a nie – jak do tej pory – od zebranych, spowodowała nasze dodatkowe działania zmierzające do poprawy windykacji składek. Wprowadzony został program komputerowy identyfikujący lekarzy płacących składki, podpisaliśmy też umowy z większością ZOZ-ów w sprawie regularnego przysyłania imiennych list lekarzy, którzy płacą składki. Płacenie składek jest obowiązkiem ustawowym. Koledzy niepłacący składek muszą się, niestety, liczyć z wezwaniami do zapłaty, a nawet – z egzekucją komorniczą w stosunku do tych „najbardziej opornych”.

Kontynuujemy reorganizację biura Izby, tak by wykorzystać najlepiej naszych – coraz bardziej fachowych (bo stale podnoszących swoje kwalifikacje) – pracowników. Uporządkowane zostało archiwum Izby, zorganizowano magazyn i opracowano zasady wydawania materiałów biurowych, co jest m.in. podstawą racjonalnej gospodarki materiałowej i co przyniosło około 100 tysięcy złotych oszczędności (w skali roku).

Z finansami związana jest reorganizacja naszej działalności gospodarczej, prowadzonej do tej pory przez Zakład Informacyjno-Wydawniczo-Kolportażowy, który zdecydowaliśmy się formalnie zlikwidować, a jego zadania przenieść do Izby. W tym miejscu pragnę podziękować kol. Konradowi Pszczołowskiemu za dotychczasowe kierowanie Zakładem. Powołaliśmy komercyjny dział szkoleń i kursów (nieobejmujący doskonalenia zawodowego), a także dział marketingu i reklamy – z myślą o zwiększeniu dochodów Izby, co pozwoli m.in. zmniejszyć nakłady na zjazdy i wydawanie „Pulsu” (poprzednio już zmniejszone o kilkaset tysięcy w porównaniu z latami ubiegłymi – poprzez zmianę drukarni i przystąpienie do centralnego kolportażu z „Gazetą Lekarską”). Poziom edytorski „Pulsu”, uaktualnianie bazy adresowej i sprawny dział marketingu pozwalają dobrze rokować na przyszłość.

Wciąż jeszcze przed nami problem – co z naszą siedzibą? Jako jedyna izba jeszcze jej nie mamy. Finalizujemy sprawę budowy przy ul. Łączyny w Warszawie, nie rezygnując z ewentualnej innej lokalizacji. Szczegółowo sprawy te są omówione w sprawozdaniu Komisji ds. Budowy Siedziby.

I tym razem wypada mi skończyć sprawozdanie stwierdzeniem: W minionym roku wiele udało nam się zrealizować, część spraw pozostaje jednak otwartych, i to jest zadanie na bieżący rok i lata następne.

Andrzej Włodarczyk
przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Archiwum