11 listopada 2004

Minister podpisał

Podpisane w pierwszych dniach października br. przez ministra zdrowia rozporządzenie „w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów” jest ukoronowaniem wielomiesięcznych starań izb lekarskich zmierzających do podniesienia rangi aktualizacji wiedzy medycznej przez członków naszej korporacji.

Pierwszym aktem normatywnym, który wprowadził zasady dopełniania tego obowiązku ciążącego na lekarzach, była Uchwała nr 013/97/00/III NRL z 14 kwietnia 2000 r., zastąpiona Uchwałą nr 3803/IV NRL z 24 stycznia 2003 r. Uchwały te określają formy doskonalenia zawodowego oraz wprowadzają system punktowej gratyfikacji w zakresie realizacji każdej z nich, zwany skrótowo: punktami edukacyjnymi. Podpisane rozporządzenie, wchodzące w życie 14 dni po jego ogłoszeniu, uwzględnia większość uwag i doświadczeń zebranych w ciągu ponadczteroletniego okresu obowiązywania uchwał NRL. Rozporządzenie, będące kontynuacją uchwał ORL, utrzymuje w mocy dokumenty dotyczące ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego wydane przed dniem jego wejścia w życie. Podobnie punkty edukacyjne uzyskane w tym okresie zaliczone zostaną do pierwszego okresu rozliczeniowego. W przeciwieństwie do wielu innych aktów prawnych jest ono wynikiem szerokiego konsensusu zarówno w kołach samorządu lekarskiego, jak i instytucji powołanych do jego opiniowania.
Intencją nowego rozporządzenia, wbrew obawom wielu Kolegów, nie jest nałożenie na lekarza kolejnego jarzma oraz napiętnowanie niewywiązujących się z narzuconego obowiązku. Ma ono mobilizować nas do ciągłego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, co m.in. jest atutem niezbędnym do ubiegania się o lepsze warunki zatrudnienia, lepsze kontrakty krajowe lub zagraniczne. Rozporządzenie to, jako akt wyższego rzędu, stanowi również podstawę do występowania do władz ustawodawczych, wykonawczych oraz pracodawców z wnioskami o wprowadzanie ułatwień dla lekarzy realizujących nałożony na nich obowiązek, w tym partycypowanie w ponoszonych przez nich kosztach kształcenia. Aktualizowanie wiedzy lekarza powinno być traktowane przede wszystkim jako dobro publiczne, a nie jedynie jako indywidualna wartość materialna.
Realizacja zadań wynikających z zapisów rządowego aktu prawnego wymaga udostępnienia właściwych struktur i narzędzi, co zazwyczaj następuje z dużym opóźnieniem, powodując chaos organizacyjny. Jednak w warszawskiej Izbie od pół roku istnieje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego. Pracownicy Ośrodka udzielają informacji dotyczących wszystkich spraw związanych z kształceniem ustawicznym.

Krzysztof DZIUBIŃSKI
, dyrektor Ośrodka

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie,
02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62a,
tel. 313 19 70, 313 19 75; fax: 313 19 65;
e-mail: edulek@warszawa.oil.org.pl

Archiwum