10 listopada 2004

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Renty wyrównawcze
We wrześniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku prawnego uregulowania kwestii wypłaty rent wyrównawczych w przypadku ustania bytu prawnego zakładu pracy.
Do RPO wpływają pisma poszkodowanych w wypadkach przy pracy lub z powodu choroby zawodowej. Mimo posiadanych wyroków sądowych zasądzających renty wyrównawcze osoby te, na skutek braku odpowiedniej regulacji prawnej, pozbawione są możliwości ich realizacji. Rzecznik sygnalizował ten problem od 1999 r. kolejnym ministrom resortu pracy. Skierował w tej sprawie również dwa wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów – w styczniu i w lipcu 2003 r. RPO zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.

Nielegalne pośrednictwo
W sierpniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra gospodarki i pracy w sprawie nielegalnych praktyk pośrednictwa pracy.
Według RPO, w mediach pojawiają się niepokojące informacje o różnego rodzaju firmach pośredniczących w znalezieniu pracy za granicą. Niejednokrotnie podmioty te, chcąc uwiarygodnić swoją działalność, powołują się na wpis do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy.
Po pobraniu wysokiej opłaty nieuczciwi pośrednicy wysyłają zainteresowanych do pracodawcy, który nie istnieje lub zmusza ich do pracy innej niż przewidziana w umowie.
Osoby, które wyjechały za granicę do fikcyjnego pracodawcy, często nie mają pieniędzy na powrót do kraju. Szczególnie narażeni są ci, którzy chcą pracować w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Cyprze lub w Stanach Zjednoczonych.
Równie groźnym zjawiskiem, zdaniem RPO, jest wykorzystywanie przez nieuczciwych pośredników dorobku publicznych służb zatrudnienia – poprzez organizowanie spotkań w sprawie pracy w salach wynajmowanych od powiatowych urzędów pracy.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o przekazanie informacji na temat skali problemu oraz działań, jakie są podejmowane lub mają być podjęte w celu wyeliminowania nieuczciwych pośredników z sektora usług rynku pracy.

Ważna forma odmowy
W sierpniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie braku ustawowych wymogów regulujących formę odmowy udostępnienia danych osobowych.
Ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera regulacji wskazujących na formę, w jakiej administrator danych powinien odmówić wnioskodawcy udostępnienia posiadanych informacji. Zdaniem RPO, trzeba określić, czy odmowa udostępnienia tych danych powinna mieć formę decyzji administracyjnej, czy pisma z uzasadnieniem podstaw prawnych i faktycznych odmowy. Przyczyni się to do ograniczenia arbitralności rozstrzygnięć wydawanych przez administratorów danych, a tym samym zapewni skuteczną realizację prawa dostępu do nich. Ü

Archiwum