11 grudnia 2004

Punkty edukacyjne „po nowemu”

W dniu 6 listopada 2004 r. weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie ministra zdrowia
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Wprowadza ono nową punktację poszczególnych form doskonalenia zawodowego.

Punktacja jest obecnie bardziej adekwatna do pracy włożonej przez lekarza oraz do spodziewanego efektu edukacyjnego. Nowy sposób punktowania dotyczy biernego udziału w kursach, szkoleniach, zjazdach i konferencjach – o liczbie należnych punktów decydować będzie liczba godzin trwania zajęć edukacyjnych.
Każdy nowy akt prawny ingerujący w życie zawodowe lekarza budzi zrozumiały niepokój, niekiedy nawet odruch protestu. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przeprowadził analizę „wykonalności” zapisów rozporządzenia w odniesieniu do poszczególnych grup lekarzy. W najlepszej sytuacji są Koledzy, którzy zdobywają specjalizację;
z tego tytułu przysługuje im 50 punktów edukacyjnych rocznie, co zwalnia ich z konieczności uczestnictwa w tym czasie w innych formach doskonalenia. To samo dotyczy osób, które w okresie rozliczeniowym uzyskały stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora
w zakresie nauk medycznych; otrzymują one jednorazowo 200 punktów.

Najwięcej obaw dotyczących możliwości uzyskania należnych 200 punktów w ciągu 4 lat wyrażają Koledzy pracujący w terenowych zakładach opieki zdrowotnej. W ich przypadku można wziąć pod uwagę następujące formy w skali rocznej:

– bierny udział w 10-godzinnym kursie medycznym organizowanym w mieście wojewódzkim (10 pkt),

– bierny udział w 5 posiedzeniach terenowego oddziału towarzystwa naukowego (15 pkt),
– bierny udział w 7-8 szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez kierownictwo ZOZ-u (15 pkt). W ciągu 4 lat pozwala to uzyskać 160 pkt. Pozostałe 40 punktów można uzyskać poprzez:

– pięciodniową praktykę w krajowym ośrodku specjalistycznym (raz na 4 lata – 15 pkt),

– ustne doniesienie na zjeździe naukowym (raz na 4 lata – 10 pkt),

– opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym (raz na 4 lata – 10 pkt),

– indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego
– 5 pkt.

Starsi Koledzy mogą ponadto uzyskać do 40 pkt za kierowanie stażem podyplomowym lub specjalizacją.

Nadanie procesowi doskonalenia zawodowego rangi ustawowej stanowi dla środowiska lekarskiego ważny argument w staraniach o przyznanie ustawowych ułatwień
w realizacji nałożonego rozporządzeniem obowiązku. Szczególnie dotyczy to, jak to ma miejsce np. we Francji, udzielania płatnych urlopów szkoleniowych oraz ulg podatkowych z tytułu ponoszonych kosztów związanych ze szkoleniem. Dotychczasowe trudności w uzyskiwaniu przez lekarzy kilkudniowych urlopów szkoleniowych wynikają między innymi
z wadliwej interpretacji czasu oddelegowania – jako skrócenia miesięcznego wymiaru czasu pracy – zamiast postrzegania go jako czasu pracy przeznaczonego na dokształcanie zawodowe. Należy przypomnieć, że dyrektor ZOZ-u – w myśl Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej
z dnia 12 października 1993 r.
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia ogólnego dorosłych – ma prawo do skierowania pracownika (w tym lekarza) na szkolenia podnoszące jego kwalifikacje zawodowe. Na podstawie tego skierowania lekarzowi przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa, urlop szkoleniowy bądź zwolnienie z części dnia pracy. Podjęcie decyzji
o skierowaniu na szkolenie uwarunkowane jest sytuacją finansową szpitala, ale często też dobrą wolą dyrektora. Szczegółowe warunki delegacji reguluje umowa pomiędzy pracodawcą i lekarzem. Mamy nadzieję, że obecne rozporządzenie zmotywuje dyrektorów ZOZ-ów
do częstszego stosowania przysługujących im uprawnień.

Szczególnie ważny jest zapis rozporządzenia powierzający nadzór nad procesem doskonalenia zawodowego lekarzy okręgowym radom lekarskim. Należy się spodziewać, że w niedługim czasie Naczelna Rada Lekarska podejmie uchwałę „porządkującą” dotychczasowe samorządowe akty prawne oraz określi szczegółowe zasady realizacji rozporządzenia. Pierwszym krokiem realizacji uchwały będzie wyposażenie Kolegów przez naszą Izbę w książeczkę „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”. Ü

Krzysztof Dziubiński

Archiwum