15 grudnia 2004

VIII spotkanie Szkoły Pneumonologii

Tematem VIII spotkania Szkoły Pneumonologii PTFP były choroby opłucnej i śródpiersia oraz zaburzenia oddychania podczas snu.

Pierwszą sesję, dotyczącą chorób opłucnej, poprowadzili: prof. Pawlicka, gość honorowy Szkoły, radiolog, autorka unikatowego atlasu zmian radiologicznych w śródpiersiu, oraz prof. Droszcz, redaktor jedynej w Polsce monografii poświęconej chorobom opłucnej.
Pierwszy wykład wygłosiła uczennica prof. Pawlickiej, dr Burakowska, która przedstawiła możliwości diagnostyczne badań obrazowych w chorobach opłucnej. Z kolei wychowanek prof. Droszcza, dr Krenke, zaprezentował patomechanizm powstawania płynu w jamie opłucnej. Wykład ten stanowił wprowadzenie do prezentacji prezesa Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, prof. Kozielskiego, który omówił rolę badania płynu opłucnowego oraz diagnostykę różnicową chorób przebiegających z płynem w opłucnej. Kolejny wychowanek prof. Droszcza, dr Przybyłowski, przedstawił możliwości inwazyjnej diagnostyki zmian w opłucnej.
Dr Krenke wygłosił również referat na temat infekcyjnych chorób opłucnej. Opierając się na standardach obowiązujących w krajach zachodnich, omówił zasady postępowania w zakażeniach jamy opłucnowej w zależności od charakteru i nasilenia zmian. Tematem wykładu prof. Kozielskiego (a wcześniej jego rozprawy habilitacyjnej) były zmiany w opłucnej pochodzenia nowotworowego. Prof. Ziora z AM w Zabrzu, opierając się na aktualnych standardach brytyjskiego i amerykańskiego towarzystwa chorób klatki piersiowej, przedstawił zagadnienie powstawania odmy i strategię postępowania w tym zakresie. Sesję zakończył dr Bogdan z Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy – omówił problem leczenia chirurgicznego w chorobach opłucnej.
Kolejna sesja dotyczyła chorób śródpiersia. Prof. Pawlicka przedstawiła rolę metod obrazowych w diagnostyce zmian w śródpiersiu. Dr Kupis zaś zaprezentował metody, jakimi chirurg może wspomóc klinicystów w diagnostyce tych chorób. Prof. Orłowski, wybitny torakochirurg, omówił zmiany w śródpiersiu wymagające leczenia chirurgicznego, natomiast dr Federowicz z Instytutu Onkologii opowiedziała o guzach w śródpiersiu leczonych zachowawczo. Dzięki postępowi w chirurgii, chemio- i radioterapii możemy dziś pomóc wielu chorym z ziarnicą i innymi typami chłoniaków, a także z guzami zarodkowymi zlokalizowanymi w śródpiersiu. Konieczna jest jednak wczesna diagnostyka.
Ostatnia sesja dotyczyła zaburzeń oddychania podczas snu. Jest to stosunkowo młoda dziedzina medycyny, której wielu lekarzy nie miało możliwości zgłębić podczas studiów. Prekursor badań nad tym zagadnieniem w Polsce, prof. Zieliński, zainaugurował sesję wykładem definiującym zaburzenia oddychania podczas snu i przybliżającym patomechanizm tej choroby. Doc. Pływaczewski, wychowanek prof. Zielińskiego, przedstawił epidemiologię obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS) – w Polsce i na świecie. W wyniku badań epidemiologicznych przeprowadzonych przez zespół prof. Zielińskiego stwierdzono, że w Polsce na OBPS cierpi ok. 200-250 tys. osób.
Wystąpienie dr. Bednarka dotyczyło powikłań spowodowanych OBPS. Chorzy na OBPS są sprawcami groźnych wypadków komunikacyjnych spowodowanych zaśnięciem podczas prowadzenia samochodu. Chorobą tą coraz bardziej interesują się kardiolodzy – ze względu na związane z nią ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej i zawału.
Kolejne dwa wykłady pochodziły z ośrodka kierowanego przez prof. Chazan, a zorganizowanego przez prof. Droszcza. Dr Bielicki omówił sposoby rozpoznawania OBPS, a dr Byśkiniewicz – metody leczenia tej choroby w sposób niezabiegowy. W niektórych sytuacjach pomocne jest leczenie operacyjne, które jest domeną laryngologów. Problem ten przedstawił dr Balcerzak, laryngolog z warszawskiej AM. Sesję zakończył wykład dr. Przybyłowskiego poświęcony zaburzeniom oddychania na dużych wysokościach.
VIII spotkanie Szkoły Pneumonologii niewątpliwie wypełniło lukę w kształceniu podyplomowym w tym zakresie, a pełna sala Novotelu, w której zorganizowano konferencję, świadczyła o dużym zainteresowaniu uczestników podjętą problematyką. Ü

Tadeusz Maria ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTFP

Archiwum