22 grudnia 2004

Z Mazowsza

Kredyt jedynym ratunkiem

Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował w październiku, że udzieli poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.


Placówka przeznaczy kredyt na sfinansowanie „ustawy 203” oraz pokrycie bieżących zobowiązań. Poręczenie obejmuje kapitał podstawowy w kwocie 2,5 mln zł oraz koszty obsługi kredytu i odsetki, co łącznie stanowi kwotę 2683250 zł.
Jak podały władze wojewódzkie, obecnie 248 pracowników szpitala dochodzi swoich roszczeń z tytułu „ustawy 203”. Konieczność sfinansowania zaległych wypłat dla pracowników spowoduje załamanie płynności finansowej placówki. Poprawę sytuacji ekonomicznej SZPZOZ upatruje w zwiększeniu stawek za usługi medyczne oraz ich ilości,
a także w odzyskaniu należności od NFZ i Skarbu Państwa z tytułu wypłat dokonanych jako realizacja „ustawy 203”
– ponad 6 mln zł, od NFZ z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych ponad limit w latach 2002-2003 – ponad 1,5 mln zł, od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niesfinansowania działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ostrołęce w okresie 10-30 grudnia 1998 r. – ponad 1,7 mln zł.
Dla szpitala w Ostrołęce jedyną szansą na pozyskanie kredytu na uregulowanie zaległych wynagrodzeń i ograniczenie dodatkowych kosztów związanych z ich wypłatą jest zaciągnięcie kredytu z zabezpieczeniem jego spłaty w formie poręczenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dwukrotnie ogłaszana przez szpital procedura przetargowa dotycząca banku, który udzieliłby kredytu bez poręczenia, nie wyłoniła kredytodawcy z uwagi na obecną sytuację finansową szpitala. Zdaniem władz Mazowsza, brak poręczenia organu tworzącego uniemożliwiłby pozyskanie kredytu.

Szczepionki dla siedmiolatków

Stołeczne władze sfinansują szczepienie pierwszoklasistów przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.


Na szczepienie muszą wyrazić zgodę rodzice. W tym roku ma być zaszczepionych ponad 11,5 tys. pierwszoklasistów z 388 szkół publicznych. Szczepienia będą wykonywane przez szkolne pielęgniarki. Koszt akcji to 1,4 mln zł.

Restrukturyzacja w Wołominie

Siedem gmin powiatu wołomińskiego zadeklarowało w październiku pomoc dla szpitala
w Wołominie.


Zawarto już porozumienia między gminami a powiatem wołomińskim. Pieniądze pochodzące z budżetów własnych gmin – w tym roku ok. 350 tys. zł – zostaną przeznaczone na zakup sprzętu koniecznego do ratowania zdrowia i życia pacjentów.
Ponieważ utrzymanie szpitala jest bardzo kosztowne, Rada Społeczna placówki widzi konieczność jego restrukturyzacji. Obecnie rozważana jest restrukturyzacja laboratorium diagnostycznego. Polegałaby na zlecaniu niezbędnych szpitalowi usług laboratoryjnych na zasadzie tzw. outsourcingu, czyli zawarcia umowy z firmą zewnętrzną. Warunkiem takiej współpracy byłoby m.in. przejęcie obecnych pracowników laboratorium i spełnienie wymogów technicznych. Laboratorium pracowałoby na dotychczasowych zasadach, oferując szpitalowi całodobowe usługi i wykorzystując własny nowoczesny sprzęt.
Rozważane zmiany mają również ścisły związek z wdrażaniem w całej Polsce systemu jakości zgodnie z „wytycznymi dla medycznych laboratoriów diagnostycznych” wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. Laboratoria o wysokich standardach kwalifikują szpital do wyższego poziomu referencyjnego. Przekłada się to bezpośrednio na budżet szpitala, ponieważ w zależności od tej kwalifikacji zawierane są wyższe bądź niższe kontrakty z NFZ. Wprowadzone rozwiązanie pociągałoby więc za sobą dostępność certyfikowanego laboratorium, wzrost poziomu świadczonych usług i spadek kosztów. Według szacunków dyrekcji SZPZOZ, powierzenie firmie specjalistycznej usług laboratoryjnych zmniejszy koszty ponoszone przez szpital o 350 tys. zł rocznie.

Jubileusz przy Niekłańskiej

W październiku br. Szpital Dziecięcy im. Jana Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej świętował 45-lecie istnienia.


Szpital jest jedną z największych tego typu placówek w Warszawie. Rocznie przyjmuje ponad 160 tysięcy małych pacjentów. Założony w 1959 r., początkowo składał się
z trzech oddziałów: wewnętrznego (dla dzieci od 2 do 16 lat), niemowlęcego oraz obserwacyjno-zakaźnego. Później staraniem kolejnych dyrektorów szpitala placówka zyskiwała nowe oddziały, m.in. chirurgii, laryngologii, neurologii, okulistyki, patologii noworodka, alergologii
i interny.

Marszałek krytykuje

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik skrytykował władze powiatu sierpeckiego, które przegapiły szansę na finansową

pomoc dla szpitala – podało „Życie Warszawy”. Z pieniędzy skorzystały już szpitale w Płocku, Ciechanowie, Płońsku i Gostyninie.


Dla sierpeckiego SPZZOZ, jak podaje dziennik, największy problem to ciągłe zajęcia komornicze oraz przestarzały sprzęt medyczny. Pod koniec września zarząd województwa mazowieckiego dokonał wyboru ośmiu projektów, dotyczących inwestycji w służbie zdrowia, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych. Zaplanowane inwestycje otrzymają unijne wsparcie w wysokości ok. 31 mln zł. W następnych dwóch latach samorząd wojewódzki w ramach funduszy strukturalnych ma zagwarantowane ok. 175 milionów złotych na służbę zdrowia. Wybrane projekty dotyczą m.in. zakupu sprzętu dla oddziału kardiologicznego szpitala w Płocku (3,6 mln zł z UE) oraz programu poprawy usług medycznych w szpitalu w Ciechanowie (8 mln zł z UE). Ü

Kolumnę redaguje
Anna KACZMAREK

Archiwum