5 kwietnia 2005

Nowe przepisy prawne

mec. Beata KOZYRA-ŁUKASIAK

I. 1 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 139.

II. 1 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 16, poz. 140.

III. 18 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 20, poz. 168.

Rozporządzenie określa dawki graniczne promieniowania jonizującego, wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek, stosowane przy ocenie narażenia, oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia pracowników i osób z ogółu ludności.
Dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku. Wym. dawka może być przekroczona w danym roku kalendarzowym do wartości 50 mSv, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv.
Dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
150 mSv – dla soczewek oczu;
500 mSv – dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm3 napromieniowanej części skóry;
500 mSv – dla dłoni, przedramion, stóp i podudzi.
Kobieta w ciąży nie może być zatrudniona w warunkach prowadzących do otrzymania przez mające urodzić się dziecko dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 1mSv.
Kobieta karmiąca piersią nie może być zatrudniona w warunkach narażenia na skażenie wewnętrzne i zewnętrzne.
Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dawka graniczna, wyrażona jako dawka równoważna, wynosi w ciągu roku kalendarzowego:
15 mSv – dla soczewek oczu;
50 mSv – dla skóry, jako wartość średnia dla dowolnej powierzchni 1 cm3 napromieniowanej części skóry.
Wymieniona dawka może być przekroczona w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 mSv.
Narażenie pracowników oraz osób z ogółu ludności ocenia się na podstawie otrzymanych przez nich dawek skutecznych (efektywnych) i dawek równoważnych, wyznaczonych z uwzględnieniem wielkości i wartości wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia.
Wielkości i wartości wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia określa załącznik do rozporządzenia.
IV. 21 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczek badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 13, poz. 109.

Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.
W przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy powyższe dane wpisuje i aktualizuje właściwy ze względu na miejsce położenia zakładu wojewódzki ośrodek medycyny pracy na podstawie posiadanej dokumentacji, a w razie jej braku – na podstawie danych uzyskanych od właściwego państwowego inspektora sanitarnego, który sprawował lub sprawuje nadzór nad warunkami pracy u pracodawcy.
Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne osoby, o której mowa wyżej, zobowiązany jest dokonywać odpowiednich wpisów w książeczce badań profilaktycznych.
Załącznik do rozporządzenia określa wzór książeczki badań profilaktycznych.

V. 22 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 21, poz. 173.

Rozporządzenie określa:
1) rodzaje stanowisk w jednostce organizacyjnej, mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,

2) szczegółowe warunki i tryb nadawania uprawnień osobom, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,

3) szczegółowe warunki i tryb nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej,

4) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, tryb jej pracy oraz sposób przeprowadzenia egzaminu,

5) warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie,

6) wymagany zakres szkolenia, program i formy organizowania szkoleń oraz tryb uzyskiwania wpisu do rejestru jednostek przeprowadzających szkolenie prowadzonego przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

7) wzór zaświadczenia o uzyskaniu uprawnienia,

8) ramowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora ochrony radiologicznej,

9) tryb wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej.

Warunkiem uzyskania uprawnień przez osoby, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, posiadanie odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy oraz zdanie egzaminu poprzedzonego szkoleniem.
Uprawnienia osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się na okres 5 lat.
Uprawnienia nadane w trybie określonym w zarządzeniu prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lipca 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania (MP nr 27, poz. 215 ze zm.), z wyjątkiem uprawnień do zajmowania stanowisk inspektora ochrony radiologicznej, odpowiadają uprawnieniom określonym w niniejszym rozporządzeniu.
Osoby, które na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień osobom, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach oraz szczegółowych warunków
i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (Dz. U. nr 145, poz. 1217 ze zm.), uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1, uważa się za posiadające uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1 i IOR-0 w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

VI. 22 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 21, poz. 176.

Jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz szkoły wyższe, które używają do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, nabywają je:
1) odpłatnie w hurtowni farmaceutycznej na podstawie zapotrzebowania zawierającego: a) nazwę jednostki i jej dokładny adres; b) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę oraz zamawianą ilość; c) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru; d) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis
i pieczątkę imienną kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej;
2) nieodpłatnie, poprzez przyjęcie: a) w sytuacji orzeczenia przez sąd ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa; b) od innych jednostek organizacyjnych administracji rządowej lub szkół wyż-szych; c) od innych podmiotów niż wymienione w lit. b, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej administracji rządowej lub szkoły wyższej albo osoby przez niego upoważnionej.
W przypadku nabycia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R w drodze przyjęcia, o którym mowa w pkt 2 lit b i c, przekazania i przyjęcia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R dokonują osoby imiennie upoważnione przez kierownika jednostki przekazującej i przyjmującej.
Przyjęcie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R następuje na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez osobę imiennie upoważnioną do przekazania.
Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R przechowywane są przez jednostki w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.
Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R używane do celów szkoleniowych podlegają ewidencji.
Jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze niszczą środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub przekazują je do zniszczenia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności godnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zm.).

VII. 24 lutego 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 22, poz. 178.

Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn:
1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej – kwoty 70 zł i liczby posiedzeń, którym przewodniczył w miesiącu,
2) dla lekarza – członka komisji lekarskiej oraz sekretarza tej komisji – kwoty 60 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczyli w miesiącu,
3) dla średniego personelu medycznego – kwoty 50 zł i liczby posiedzeń, w których uczestniczył w miesiącu.
Wysokość wynagrodzenia wym. osób za każdy dzień pracy nie może przekraczać 10% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za kwartał poprzedzający wypłatę wynagrodzenia.

VIII. 24 lutego 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 23, poz. 186.

Stacjonarne i niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego przyjmują na leczenie poza kolejnością osoby zobowiązane do leczenia odwykowego, tj. osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, do wykorzystania limitu miejsc stanowiących 20% ogółu miejsc przeznaczonych do leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego.

IX. 24 lutego 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 23, poz. 187.

Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe.
Uczelnia przyjmująca na studia osoby niebędące obywatelami polskimi organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego.
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach na zasadach określonych w ustawie.
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, o ile zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cudzoziemcy niewymienieni wyżej mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z partnerami zagranicznymi przez jednostki prowadzące kształcenie, na zasadach określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
4) decyzji kierownika jednostki prowadzącej kształcenie.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przy czym osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, albo na zasadach określonych w ust. wyżej.
Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub zadań naukowo-dydaktycznych następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

X. 2 marca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 27, poz. 232.

Rozporządzenie określa wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka oraz sposób jego wypełniania.
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka składa się z dwóch działów.
Dział I zgłoszenia, na podstawie dokumentacji medycznej, wypełniają: upoważniony pracownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym urodziło się dziecko lub do którego została przyjęta kobieta z dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu poza zakładem opieki zdrowotnej, oraz lekarz lub położna, którzy byli obecni przy urodzeniu.
W przypadku innym niż wymieniony wyżej dział I zgłoszenia może wypełnić lekarz położnik po przeprowadzeniu badania matki i dziecka.
Dział II zgłoszenia wypełnia upoważniony pracownik urzędu stanu cywilnego.
W dziale I zgłoszenia zamieszcza się następujące dane i informacje:
1) dotyczące urodzenia matki dziecka: a) imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe; b) datę i miejsce urodzenia; c) numer ewidencyjny PESEL; d) miejsce stałego zameldowania; e) okres trwania ciąży; f) liczba wszystkich dzieci urodzonych przez matkę; g) data i dane dotyczące poprzedniego porodu;
2) dotyczące dziecka: a) data i godzina urodzenia; b) miejsce (miejscowość) urodzenia; c) obywatelstwo; d) płeć; e) ciężar; f) długość; g) czas/moment zgonu;
3) dotyczące porodu: a) charakterystyka porodu; b) miejsce porodu.
Dla każdego dziecka wypełnia się odrębne zgłoszenie w dwóch egzemplarzach i przekazuje do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia, w terminach:
1) 14 dni od dnia urodzenia – dla żywego urodzenia,
2) 3 dni od dnia urodzenia – dla martwego urodzenia.

XI. 2 marca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 26, poz. 217.

Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum