15 czerwca 2005

Stomatologia

DO ŚRODOWISK MEDYCZNYCH

Szanowni Koledzy!

Wydział ds. Stomatologii został zlikwidowany w Ministerstwie Zdrowia wiele lat temu. Decyzja ta, w naszej ocenie, doprowadziła do zapaści w opiece stomatologicznej w kraju oraz obniżyła status lekarza dentysty w systemie opieki zdrowotnej państwa. Taka polityka, a w zasadzie jej brak, doprowadziła również do załamania się systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów.

Przygotowaliśmy „List otwarty”, który zostanie przekazany do ministra zdrowia, Sejmu, Senatu oraz przewodniczących wszystkich partii politycznych w kraju. Będziemy także w tej sprawie występować na forum międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że nasz apel spotka się ze słowami poparcia z Państwa strony. Prosimy o przesłanie uwag i opinii na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa.

Warszawa, 11 maja 2005 r.

LIST OTWARTY
Komisji Stomatologicznej poparty Stanowiskiem Prezydium ORL
w sprawie usystematyzowania polityki państwa w zakresie stomatologii

Środowisko lekarzy dentystów zwraca się do Pana Ministra z postulatem wprowadzenia do struktury organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia komórki organizacyjnej zajmującej się strategicznymi problemami polskiej stomatologii.

Nasze stanowisko ma następujące uzasadnienie:

Do chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia brakuje komórki zajmującej się sprawami stomatologii oraz grupy zawodowej lekarzy dentystów. Niepokojące jest to, że w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa nie ma nawet wzmianki o stomatologii. Otwierając strony internetowe MZ w krajach europejskich, często już na stronie tytułowej znajdujemy informacje dotyczące struktur stomatologicznych. U nas natomiast brak komórki odpowiedzialnej za sprawy stomatologii w MZ powoduje to, że nie są podawane nawet informacje o tym kierunku kształcenia. Uważamy to za duże niedopatrzenie. Naszym zdaniem, należy przyjąć rozwiązania analogiczne do tych, które istnieją w strukturach Ministerstw Zdrowia większości krajów Unii Europejskiej.

Brak konsekwentnej polityki państwa w zakresie stomatologii skutkuje tym, że zaniedbania w tej dziedzinie boleśnie dotykają najsłabsze grupy społeczne, dzieci i młodzież, osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, przewlekle chore oraz osoby z wadami wrodzonymi twarzoczaszki. Doraźne akcje tylko w sposób połowiczny rozwiązują niektóre problemy z zakresu stomatologii.

Sprawy dotyczące medycyny ogólnej są w Ministerstwie Zdrowia, w mniejszym lub większym stopniu, rozwiązywane przez lekarzy znających te dziedziny medycyny. Stomatologia zaś pozostaje na uboczu rozwiązań systemowych, do jakich dąży Ministerstwo. Nie ma na przykład jasno sprecyzowanych programów szkolenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów. Utożsamianie problemów szkolenia lekarzy dentystów i lekarzy ogólnych stanowi naruszenie specyfiki zawodu stomatologa.
Należy uznać, że lekarze dentyści to grupa zawodowa mająca swoje problemy, które wymagają rozwiązania w aktach prawnych dotyczących szkolenia, pracy i dostosowania do przepisów unijnych. Niedostrzeganie problemów, z jakimi się borykają, spowodowało m.in. to, że do tej pory nie zostały uregulowane kwestie związane z uznawaniem ich dyplomów w krajach Unii Europejskiej.

Brak długofalowej polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie stomatologii skutkuje również tym, że u 91% siedmiolatków występuje próchnica zębów. W konsekwencji – przeciętny Polak między 35. a 44. rokiem życia ma usuniętych 8 zębów. Choroby przyzębia dotyczą 86% populacji, co skutkuje tym, że 41,6% osób w wieku 65-75 lat jest bezzębnych. Czy to nie są problemy, którymi bezzwłocznie należałoby się zająć, prowadząc konsekwentną politykę w zakresie stomatologii – w każdej jej dziedzinie?

Panie Ministrze, zwracając się z tym listem, apelujemy o to, aby sprawy i problemy lekarzy dentystów oraz całej stomatologii mogły być przedstawiane na forum Ministerstwa Zdrowia przez osoby znające tę problematykę. Aby projekty i decyzje dotyczące tej dziedziny mogły być przygotowywane przez komórkę organizacyjną podchodzącą do nich ze znawstwem zawodowym. Wreszcie, aby dokształcanie lekarzy dentystów mogło odbywać się planowo.

Warszawa, 12 maja 2005 r.

Archiwum