12 września 2005

Nowe przepisy prawne

I. 1 czerwca 2005 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 12 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r., opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 7, poz. 26.

II. 1 czerwca 2005 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 7, poz. 27.

III. 6 czerwca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 98, poz. 826.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,
zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez organy, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w celu udzielania świadczeń swoim pracownikom.

IV. 14 czerwca 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 94, poz. 787.

Zmiana ustawy dotyczy przepisów w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych. Organem właściwym do wydania, odmowy wydania i cofnięcia, a także zmiany zezwolenia na wytwarzanie lub zezwolenie na import produktu leczniczego (z wyjątkiem weterynaryjnego) jest główny inspektor farmaceutyczny.

V. 24 czerwca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 101, poz. 845.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora za spowodowanie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci uczestnika badania klinicznego w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia;
2. wynikających z powstania uzależnienia u uczestnika badania klinicznego, jeżeli możliwość powstania uzależnienia była przedstawiona na piśmie uczestnikowi badania klinicznego w chwili rozpoczęcia badania klinicznego;
3. bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez azbest lub z nim związanych;
4. polegających na zapłacie kar umownych;
5. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależy od liczby uczestników badania klinicznego przyjmujących badany produkt leczniczy lub znajdujących się w grupie kontrolnej i wynosi równowartość w złotych:
1) 500 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy do 10 osób,
2) 1 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 11 do 25 osób,
3) 2 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 26 do 50 osób,
4) 4 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy od 51 do 100 osób,
5) 5 000 000 euro – jeżeli w badaniu uczestniczy ponad 100 osób.

Minimalna suma gwarancyjna, o której mowa wyżej, określona jest łącznie w odniesieniu do sponsora i badaczy uczestniczących w badaniu klinicznym.
Wymienione kwoty ustalone są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa OC została zawarta.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

VI. 24 czerwca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 101, poz. 850.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w szpitalu uzdrowiskowym może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie. Zgoda udzielana jest w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia wniosku do odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

VII. 29 czerwca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 104, poz. 875.

VIII. 29 czerwca 2005 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 104, poz. 876.

IX. 1 lipca 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 106, poz. 902.

Przepisy rozporządzenia określają warunki, jakie powinny spełniać:
1. zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych,
2. lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych,
3. osoba mająca specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne prowadząca rehabilitację osób uzależnionych poza zakładem opieki zdrowotnej.
Zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie rehabilitacją musi mieć co najmniej jeden z oddziałów:
detoksykacji,
terapii uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
psychiatryczny,
dzienny terapii uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – poradnię terapii uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Lekarz, o którym mowa w pkt. 2, powinien dysponować pomieszczeniami spełniającymi wymagania, jakim powinny odpowiadać zgodnie z odrębnymi przepisami pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.
Osoba mająca specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne, prowadząca rehabilitację osób uzależnionych, powinna dysponować:
1. pomieszczeniem do prowadzenia psychoterapii grupowej o powierzchni co najmniej 12 m2 lub pomieszczeniem o powierzchni co najmniej 10 m2 w przypadku prowadzenia wyłącznie psychoterapii indywidualnej,
2. poczekalnią,
3. sanitariatem wyposażonym w umywalkę.

Pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż prowadzenie rehabilitacji osób uzależnionych oraz nie mogą stanowić przejścia do innych pomieszczeń.
Wymienione podmioty, niespełniające warunków określonych w rozrządzeniu, dostosują swoją działalność do przepisów rozporządzenia w okresie 3 lat od dnia jego wejścia w życie.

mec. Beata Kozyra-ŁukasiAk
Autorka jest radcą prawnym Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum