13 listopada 2005

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

W sprawie LEP-u

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w sierpniu br. do ministra zdrowia w sprawie odwołania się od wyniku lekarskiego egzaminu państwowego.

W związku z jedną ze skarg konstytucyjnych, której odmówiono nadania dalszego biegu z przyczyn formalnych, pojawiły się wątpliwości co do zgodności z Konstytucją jednego
z zaskarżonych przepisów, tj. § 20 ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z dn. 24.03.2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.
Jak podaje RPO, jednym z warunków przyznania lekarzowi prawa wykonywania zawodu jest złożenie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu kończącego staż podyplomowy. LEP, przeprowadzany w formie testu, jest oceniany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Świadectwo złożenia tego egzaminu otrzymują jedynie te osoby, które zdały egzamin. Złożenie egzaminu z wynikiem negatywnym jest równoznaczne z zamknięciem drogi do wykonywania zawodu lekarza, mimo że osoba taka uzyskała dyplom lekarza wydany przez szkołę wyższą. Zdaniem RPO, lekarz powinien mieć prawo do odwołania się od wyniku egzaminu do organu, który będzie władny w sposób obiektywny dokonać oceny prawidłowości przeprowadzonego egzaminu. W przeciwnym razie może dojść do naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu, prawa do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji oraz prawa do swobodnego wyboru i wykonywania zawodu.
Zgodnie z § 20 ust. 5 rozporządzenia, wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem RPO, w sposób niedopuszczalny, aktem podstawowym, przesądzono o niemożności jego weryfikacji w drodze postępowania administracyjnego. Rzecznik wnosi o pilną korektę przepisu.

W obronie starszych pacjentów

W październiku br. RPO wystąpił do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie stosowania kryterium wiekowego przy finansowaniu leczenia z użyciem drogich preparatów onkologicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich, nawiązując do wcześniejszej korespondencji w tej sprawie, stwierdził, że zapowiadane przez prezesa NFZ dążenie do rezygnacji z kryterium wiekowego odebrał jako wyraz zrozumienia potrzeby zaprzestania praktyki ograniczania prawa obywateli do równego dostępu do świadczeń medycznych. Jednak prasa podała, że organ NFZ żąda od wielkopolskich placówek ochrony zdrowia zwrotu środków finansowych wydanych na leczenie onkologiczne pacjentów po 65. roku życia, niezależnie od wskazań medycznych dotyczących potrzeby i skuteczności określonej terapii w konkretnych przypadkach – podał RPO. Zwrócił się o pilne podjęcie działań, które skutecznie wyeliminują praktykę organów NFZ pozostającą w kolizji z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem obywateli do równego dostępu do świadczeń medycznych.

Umowy pielęgniarek do Trybunału

W październiku br. RPO wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej oraz ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z art. 22 – w związku
z art. 31 ust. 3, z art. 2 i z art. 119 ust. 2 Konstytucji RP. Obecny art. 27a ust. 1 stanowi: „Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka oraz grupowa praktyka pielęgniarek, położnych nie może być wykonywana w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych”.
Zdaniem RPO, interpretując ten przepis, zakłady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne mogą zatrudniać pielęgniarki i położne wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Dotychczas zakaz obejmował wyłącznie wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek i położnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Według RPO, nastąpiło ograniczenie wolności działalności gospodarczej, a tym samym naruszenie przepisów stanowionych przez Konstytucję.

AK

Archiwum